Land- en tuinbouwsector: bedrijfssubsidies

Laatst gewijzigd op 9 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
advies, zorgtaak, agromilieumaatregelen enz...
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwbedrijven worden door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid verschillende bedrijfsgerichte subsidies verstrekt. Op deze pagina worden een aantal maatregelen toegelicht, zoals o.m. het gratis advies via Kratos, ondersteuning voor zorgboerderijen en de premie voor jonge landbouwers.

De investeringssteunmogelijkheden voor deze sector kan je terugvinden in de maatregel Land- en tuinbouwsector: investeringssteunmogelijkheden (VLIF).

KRATOS: gratis advies voor land- en tuinbouwers

De maatregel ‘KRATOS - Raad op maat' maakt het mogelijk dat land- en tuinbouwers bij het Departement Landbouw & Visserij gratis advies op maat kunnen vragen over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij moet wel een beroep worden gedaan op erkende adviesdiensten die werden geselecteerd via een overheidsopdracht. Deze adviesdiensten mogen nog advies verlenen tot 31 december 2022.

Wie komt in aanmerking

Elke GLB-actieve landbouwer kan dit advies aanvragen.

Wat komt in aanmerking

Het advies is verdeeld over 12 verschillende KRATOS-modules: advies bij het opstellen van een ondernemingsplan, bedrijfseconomisch advies, advies over vergroening en arbeidsveiligheid, enz.... Meer details over de inhoud van de verschillende modules kan je terugvinden in het document Adviesinhoud per module Kratos.

Meer informatie

Ook in 2023 zal dit advies mogelijk zijn maar er wordn nog wijzigingen verwacht. Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij Bedrijfssubsidies > Kratos.

Zorgboerderijen

Indien een land- of tuinbouwbedrijf bereid is om bepaalde zorgtaken op zich te nemen dan kan er per (halve) dag een subsidie worden toegekend aan de zorgvoorziener voor de zorg en begeleiding van de zorgvrager. 
Om van deze subsidie gebruik te maken, moet de land- of tuinbouwer wel een zorgboerderij-overeenkomst afsluiten met een voorziening, die aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie is bestemd voor land- en tuinbouwers die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een minimum bedrijfsomvang. Deze is uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat per bedrijfsleider en bedraagt ten minste € 30.000 per bedrijfsleider afkomstig uit land- en tuinbouwactiviteiten en uit land- en tuinbouwverbredingsactiviteiten op het land- en tuinbouwbedrijf. Hierbij mogen de vermelde verbredingsactiviteiten maximaal 50% bedragen van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf.
 • De aanvrager haalt op jaarbasis minder dan € 18.000 beroepsinkomen uit andere niet landbouw beroepsactiviteiten of activiteiten buiten de vennootschap.
Omvang steun
 • Een subsidie van € 20 per halve dag (of € 40 per dag) per zorgvoorziener als de landbouwer of medewerker zelf instaat voor de zorg en activering van de zorgvrager;
 • Een subsidie van € 20 per halve dag (of € 40 per dag) per groepsopvang als de landbouwer alleen maar zijn bedrijfsinfrastructuur ter beschikking stelt.

Het maximaal subsidiebedrag per dag bedraagt € 40. 

De-minimis

Deze maatregel is gebaseerd op de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Meer informatie kan je terugvinden op de webpagina De-minimissteun.

Meer informatie

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij Bedrijfssubsidies > Zorgboerderijen.

Jonge Landbouwers: aanvullende inkomenssteun

Voor jonge land- en tuinbouwers is het financieel moeilijk om nieuwe economische activiteiten in de landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Om hieraan tegemoet te komen zijn in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verschillende maatregelen opgenomen, onder meer een extra inkomenssteun voor jonge landbouwers die met hun landbouwactiviteiten beginnen. Het doel is om de eerste vestiging van hun bedrijf te vergemakkelijken.

De jonge zaakvoerder is maximaal 40 jaar en is niet eerder dan 5 jaar geleden gestart. Het bedrijf waarvoor de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers wordt aangevraagd, is bovendien de eerste vestiging van de jonge zaakvoerder. Je ontvangt extra steun per subsidiabele hectare per jonge landbouwer in het bedrijf. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd via de verzamelaanvraag. 

Meer informatie

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij Perceelsgebonden steun > Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (perceelsgebonden steun) > Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers.

Ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen

Actieve land- en tuinbouwers kunnen subsidies ontvangen voor bepaalde agromilieuklimaatmaatregelen. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De omschakeling naar en toepassing van de biologische productiemethode
 • De aanplant en het onderhoud van een boslandbouwsysteem
 • De aanleg en het onderhoud van meerjarige bloemenstroken in de fruitteelt
 • enz..

Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er voorafgaandelijk een inschrijving gebeuren en de betaling aangevraagd worden via de elektronische verzamelaanvraag.

Meer informatie

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij  Perceelsgebonden steun > Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (perceelsgebonden steun) > Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen.

Diergebonden subsidies

De Vlaamse overheid verstrekt ook specifieke subsidies voor het behoud van bepaalde diersoorten.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidies kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij Diergebonden.

Subsidies biologische landbouw

Ook voor de biologische land- en tuinbouw zijn er specifieke subsidies mogelijk:

 • Bedrijfsadviseringland- en tuinbouwers alsook land- en tuinbouwscholen die advies willen inwinnen omtrent biologische landbouw kunnen hiervoor worden ondersteund.

 • Hectaresteun biologische productiemethode: voor de toepassing van biologische productiemethodes kan er een subsidie worden aangevraagd onder de vorm van hectaresteun. Het jaarlijks bedrag is afhankelijk van het type verbintenis en de teelt op de percelen.

 • Subsidie controlekost: om de kwaliteit van biologische landbouw te garanderen zijn er strikte controle- en certificeringsregels. Jaarlijks is er een controle van het bedrijf met steekproefcontroles en staalafnames. Hiervoor kan een tussenkomst worden aangevraagd tot een maximum van € 1.000. 

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidies kan je terugvinden op de website van Departement Landbouw en Visserij Subsidies bio.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.