Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep REPowerEU-Solar

Als reactie op de verstoring van de wereldwijde energiemarkt door de inval van Rusland in Oekraïne lanceerde de Europese commissie in het voorjaar van 2022 REPowerEU. De doelstellingen van REPowerEU zijn: een einde maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen en de klimaatcrisis aanpakken. 

 

De oproep REPowerEU-Solar zal gelanceerd worden per 8 oktober 2023 (vroegste startdatum projecten op 1 november 2023) en sluit op 31 januari 2024, 12.00 uur ’s middags

De oproep wordt gelanceerd onder voorbehoud van de finale goedkeuring van het Belgische REPowerEU-voorstel door de Europese Commissie. 

Online indienen 

Hoe je je aanvraag correct indient, is beschreven onder aanvraagprocedure. Je vindt daar ook alle nodige documenten voor de opmaak van je projectaanvraag. Je project indienen moet via dit specifieke online portaal (en niet via de roze aanvraagknop in het menu!). 

Voorbespreking 

Vanaf de lancering van de oproep is het mogelijk een digitale voorbespreking aan te vragen door een mail te sturen met als titel “Voorbespreking REPowerEU-Solar” naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be met vermelding wie aanwezig zal zijn, tevens in cc en een one-pager als verplichte bijlage met een korte samenvatting van het onderwerp van je project. Een projectadviseur van VLAIO zal vervolgens contact opnemen om een voorbespreking in te plannen.  

Kenmerken programma en evaluatieprocedure 

De evaluatieprocedure en -criteria zijn beschreven in het toelichtingsdocument en de aanvraagtemplate. Na projectindiening aan de hand van de aanvraagtemplate en na een daaropvolgende ontvankelijkheidstoets wordt een toelichtingsgesprek georganiseerd met de indiener. Op basis hiervan kan aanvullende informatie gevraagd worden. Deze aanvulling dient binnen de twaalf werkdagen na het gesprek in het bezit te zijn van VLAIO.

 

EU partnership

 

Wat  

VLAIO lanceert een oproep voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met activiteiten die zich kunnen situeren tussen TRL-3 en TRL-8 (TRL-8 activiteiten zelf kunnen niet gesteund worden), gericht op de productie van innovatieve PV-cellen, thermische zonne-energiesystemen, halffabricaten, energieopslag en inpassing in de energienetten (elektrisch of thermisch).  

Bij sommige O&O projecten kan het nodig zijn het product, proces of dienst - na uitvoerige testen in gecontroleerde labo-omstandigheden - uit te testen in reële gebruiksomstandigheden vooraleer over te kunnen gaan tot de opschaling tot het gewenste niveau. Wanneer deze testen tot doel hebben om noodzakelijke kennis te verwerven over duidelijk geïdentificeerde onzekerheden in deze fase van de ontwikkeling, dan kunnen deze activiteiten ook voor steun in aanmerking komen.    

Deze oproep richt zich tot projecten die evolueren richting TRL-niveau 8 en waarin beschreven wordt wat er nog dient te gebeuren alvorens de markt effectief te betreden. Ook O&O-activiteiten op een lager TRL-niveau kunnen in hetzelfde project gesteund worden. 

In hoofdlijnen zijn er twee vereisten wat betreft de steunbare activiteiten richting TRL-niveau 8:   

 • Het project moet nog voldoende uitdagingen en risico’s bevatten alsook inzichten genereren.

 • Er moet nog sprake zijn van een natraject (vóór vermarkting) waarin een iteratie- of feedbacklus vervat zit. Dit betekent dat na afronding van het project nog acties nodig zijn om de ontwikkeling te commercialiseren op basis van inzichten verworven in het gesteunde project.   

Voorwaarden  

Deze oproep sluit maximaal aan op het bestaande instrumenten van de ontwikkelingsprojecten en onderzoeksproject (zie Toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies) tenzij expliciet anders vermeld. Alle geldende ontvankelijkheidscriteria zijn ook bij deze oproep van kracht tenzij hieronder anders vermeld. Je raadpleegt hiervoor best het Toelichtingsdocument O&O-projecten REPowerEU dat van toepassing is voor deze specifieke oproep.  

Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:   

 • De focus van de activiteiten richting TRL-niveau 8 zit tussen de “development” en “production” fase. Het product of de innovatie dient volledig operationeel te zijn maar heeft nog geen commerciële invulling gekregen. In deze fase dient te worden gekeken hoe de innovatie of het product naar de markt kan worden gebracht. Er moeten nog voldoende uitdagingen en risico’s mee gepaard gaan en er moet sprake zijn van een natraject (vóór vermarkting).   

 • Standaard O&O activiteiten kunnen binnen deze oproep eveneens gesteund worden. 

 • Ondernemingen die voor een bepaalde innovatie nog geen O&O-steun hebben ontvangen kunnen eveneens volwaardig in aanmerking komen voor deze oproep.   

 • Het budget voor deze oproep is vastgesteld op  € 9.511.910 (voor de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten samen). De maximale steun per project is € 5 miljoen. De toegekende steun dient minimaal € 500.000 te bedragen. De limiet van € 3 miljoen voor O&O activiteiten, waarbinnen maximaal € 1 miljoen in het natraject (TRL7-8) is hierbij niet van toepassing.  

 • Een onderneming kan maar één project binnen deze oproep indienen. 

 • De standaardvoorwaarden voor O&O-steun zijn van toepassing tenzij expliciet anders vermeld.

 • Voor de opmaak van de projectaanvraag dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagtemplate.   

 • Voor de opmaak van het budget dient gebruik gemaakt te worden van de Template projectbegroting van VLAIO. In tegenstelling tot bij reguliere O&O-projecten, komen afschrijvingen op productie-infrastructuur wel in aanmerking als steunbare projectkosten voor zover zij de kennisopbouw ondersteunen. 

Projecten mogen starten op de 1e dag van de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag. De projecten dienen uiterlijk 30/06/2026 beëindigd te zijn. 

Bijzondere vereisten Europese financiering 

Deze oproep wordt gefinancierd met middelen die de Europese Unie voorziet in het kader van REPowerEU. Dit betekent dat gesteunde projecten moeten voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden die door de Europese Unie opgelegd worden:  

 • Do no significant Harm: activiteiten die gefinancierd worden met EU-middelen moet voldoen aan het Do no significant Harm principe(externe link). Dit betekent dat deze projecten geen significante schade mogen veroorzaken aan zes milieudoelstellingen. De motivering dat deze oproep voldoet aan het DNSH-principe vindt men in de DNSH-beoordeling. Indien je project afwijkt van de elementen opgenomen in deze motivering dien je dit bij jouw aanvraag te melden.  

 • Respecteren van de milieuregelgeving: In de voorwaarden voor de steun zal meegegeven worden dat projectuitvoerders verplicht zijn de Nationale en Europese milieuregelgeving te respecteren, inclusief de bepalingen die betrekking hebben op gebruik en recyclage van batterijen. 

 • Communicatieverplichtingen: de Europese Unie vraagt legt aan begunstigden van EU-middelen specifieke communicatieverplichtingen op.

 • Verplichting aanleveren gegevens UBO-register: buitenlandse ondernemingen zijn verplicht om bij de indiening van de aanvraag een kopie van de gegevens van het UBO-register van het land waarin ze gevestigd zijn te voegen.  

Deze bijkomende voorwaarden zullen in de projectovereenkomsten opgenomen worden.

Bedrag  

Het basissteunpercentage voor onderzoeksactiviteiten bedraagt 50%, voor ontwikkelingsactiviteiten 25%, (toeslagen blijven van kracht), het maximale steunbedrag per project bedraagt € 5 miljoen. De uniforme Template projectbegroting van VLAIO is van toepassing. Enkel kosten gemaakt t.e.m. 30/06/2026 kunnen voor steun in aanmerking komen.

Aanvraagprocedure  

Na projectindiening aan de hand van de aanvraagtemplate via dit specifieke online portaal, en na een daaropvolgende ontvankelijkheidstoets wordt een toelichtingsgesprek georganiseerd met de indiener. Op basis hiervan kan aanvullende informatie gevraagd worden. Deze aanvulling dient binnen de twaalf werkdagen na het gesprek in het bezit te zijn van VLAIO.   

De projectvoorstellen worden behandeld door een selectiecomité zonder aanwezigheid van de aanvragers. Voor de beoordeling van de projecten zal beroep gedaan worden op externe experten. 

Het scorerooster voor O&O-steun wordt toegepast (zie bijlage 1 van Toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies), met een aanpassing wat betreft het criterium “Kennisopbouw/uitdagingen” (zie Toelichtingsdocument O&O-projecten REPowerEU).  

De ranking van de projecten gebeurt op basis van de totaalscore over alle criteria. Bij gelijke score, wordt het project met een hogere ‘Hefboom voor Vlaanderen’ over een periode van 5 jaar na het afronden van het project hoger gerangschikt. Indien de begroting wordt overschreden kan het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen besluiten om steunbare projecten te steunen op het reguliere O&O-budget (inclusief het gedeelte richting TRL-niveau 8).

Vervolgstappen  

Voor vervolgstappen wordt integraal verwezen naar de vervolgstappen voor standaard onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.