Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Terug naar Wat

Circulair en duurzaam ondernemen

Voor wie? 

Ondernemingen in de maak- en bouwindustrie die het gebruik van natuurlijke grondstoffen willen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten. Zowel voor ondernemingen die een eerste stap richting circulair ondernemen zetten als voor ondernemingen die verdere stappen wensen te zetten.

Voorbeelden:

  • Een bouwbedrijf dat hun bouwafval meer gedifferentieerd wil scheiden en daarom gaat onderzoeken hoe ze de afvalfracties zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken
  • Een betoncentrale die de karakteristieken van een nieuw type beton waarin natuurlijke grondstoffen zijn vervangen door gerecycleerde materialen wil onderzoeken om aan te tonen dat dat beton evenwaardig is aan klassiek beton
  • Een meubelmaker die advies inwint om circulaire meubels te ontwerpen waarvan de onderdelen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor herstel, hergebruik of recyclage
  • Een producent van verpakkingen die het gebruik van natuurlijke grondstoffen wil reduceren en deze vervangen door gerecycleerde materialen en advies inwint over de impact op het productieproces

Wat komt niet in aanmerking? 

  • Trajecten die louter betrekking hebben op duurzaamheid, milieu of klimaat en niet focussen op circulaire economie. Bijvoorbeeld: bedrijven actief in warmtenetten of hernieuwbare energie die willen opschalen en groeien.
  • Trajecten die geen substantiële impact hebben op een bedrijf en enkel inzetten op ondersteunende maatregelen. Bijvoorbeeld: een bedrijf dat wil inzetten op energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie.
  • Bedrijven die niet actief zijn in de bouw- of maakindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen, bijvoorbeeld bedrijven uit de horeca

Deze oproep wordt gefinancierd met middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie (RRF).

Dit impliceert dat projecten aan een aantal specifieke voorwaarden moeten voldoen:

  • Projecten die niet voldoen aan de bepalingen in de technische richtsnoeren "geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) van de Europese commissie, zijn niet ontvankelijk en komen bijgevolg niet in aanmerking voor subsidiëring. Via de bijlage in de trajectbeschrijving dient u aan te tonen dat uw project voldoet aan deze bepalingen en geen activiteiten omvat die voorkomen op de uitsluitingslijst zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Europese raad bij het Belgisch plan voor Herstel en Veerkracht. (2021/0169)
  • Aanvullend aan deze uitgesloten activiteiten, moet het project eveneens de relevante EU- en nationale milieuwetgeving respecteren. Deze verplichting wordt als een voorwaarde opgenomen in de beslissingsbrief voor gesteunde projecten.
  • Gesteunde projecten zijn verplicht een aantal communicatieverplichtingen na te leven.

 

Logo Europese Unie

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail