Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Wat houdt deze subsidie in?

Vier grote thema's

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema's.

Wil je weten of jouw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden? Klik dan op één van de thema's voor meer info. 

Oproepkalender 2023

In 2023 worden opnieuw drie oproepen voorzien, telkens voor de vier thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam & circulair ondernemen en innovatie.

  • Oproep 1: 27 maart - 22 mei 2023
  • Oproep 2: 28 augustus - 25 september 2023
  • Oproep 3: 18 december 2023 - 22 januari 2024

Beoordelingscriteria

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is.  

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden deze vier evaluatiecriteria afgetoetst:

1. Ambitie

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei of verhoging van de competitiviteit van de onderneming.

2. Transformatie

Dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak van kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Het mag niet louter om operationele of uitvoerende werkzaamheden gaan én deze kennis moet mee wegen op de beslissingen die de onderneming neemt tijdens het groeitraject.

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Wettelijk kader kmo-groeisubsidie

Europese de-minimisverordening

Verordening (EU) nr 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

BVR kmo-portefeuille en kmo-groeitrajecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

MB kmo-groeitrajecten voor projecten ingediend t.e.m. 31/12/2020

Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

MB kmo-groeitrajecten voor projecten ingediend vanaf 15/03/2021

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

MB oproep 2022/2

Ministerieel besluit over de oproep 2022/2 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, circulaire economie en innovatie

MB oproep 2022/3

Ministerieel besluit over de oproep 2022/3 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie

MB oproep 2023/1

Ministerieel besluit over de oproep 2023/1 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail