Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Wat houdt deze subsidie in?

Wanneer sluit je groeitraject aan bij een thema?

Internationalisering:

 • zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen 
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland

Digitalisering:

 • ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data  
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie

Duurzaam en circulair ondernemen:

 • zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten
 • het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen
 • het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen
 • komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie

Medegefinancieerd door de EU

Innovatie:

 • voor ondernemingen met een concrete strategie om een vernieuwend businessmodel uit te werken door innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of door innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten
 • innovatieve producten en diensten zijn sterk vernieuwend voor de sector, niet louter vernieuwend voor de aanvrager zelf
 • innovatieve bedrijfsprocessen zijn nog niet algemeen gangbaar binnen de sector en vernieuwend voor de aanvrager, waarbij bovendien de implementatie ervan duidelijke uitdagingen stelt voor de aanvrager
 • het vernieuwend businessmodel moet resulteren in een competitief voordeel voor de onderneming, wat mogelijk zal leiden tot een duurzame economische groei voor de onderneming in Vlaanderen
 • komen niet in aanmerking: trajecten die gericht zijn op het verkennen van innovatie-opportuniteiten, het uitwerken van een innovatie-roadmap, het onderzoeken van de haalbaarheid van een vooropgestelde innovatie of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject

Oproepkalender

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor 2021 worden drie oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Dit is de oproepkalender:

Oproep 1:

 • indienperiode: 15 maart tot en met 30 april
 • thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

 • indienperiode: 12 juli tot en met 31 augustus
 • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

 • indienperiode: 1 november tot 31 december
 • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Voor de derde oproep is een budget van € 5 miljoen voorzien, gelijkmatig verdeeld over de thema’s. Voor zowel internationalisering, digitalisering, circulair ondernemen als innovatie wordt € 1,25 miljoen voorzien.

In 2022 zullen opnieuw meerdere oproepen worden voorzien voor de verschillende thema’s. De oproepkalender wordt hier gepubliceerd van zodra die beschikbaar is.

Beoordelingscriteria

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is.  

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden deze vier evaluatiecriteria afgetoetst:

1. Ambitie

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei of verhoging van de competitiviteit van de onderneming.

2. Transformatie

Dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak aan kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Het mag niet louter om operationele of uitvoerende werkzaamheden gaan én deze kennis moet mee wegen op de beslissingen die de onderneming neemt tijdens het groeitraject.

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Wettelijk kader kmo-groeisubsidie

Europese de-minimisverordening

Verordening (EU) nr 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

BVR kmo-portefeuille en kmo-groeitrajecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

MB kmo-groeitrajecten voor projecten ingediend t.e.m. 31/12/2020

Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

MB kmo-groeitrajecten voor projecten ingediend vanaf 15/03/2021

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

MB oproep 2021/1

Ministerieel besluit over de oproep 2021/1 voor de thema's digitalisering en internationalisering

MB oproep 2021/2

Ministerieel besluit over de oproep 2021/2 voor de thema’s digitalisering, internationalisering en circulaire economie

MB oproep 2021/3

Ministerieel besluit over de oproep 2021/3 voor de thema’s digitalisering, internationalisering, circulaire economie en innovatie

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail