Wat houdt deze subsidie in?

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van deze thema’s: internationalisering, digitalisering, innovatie, duurzaam en circulair ondernemen. Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Wanneer sluit je groeitraject aan bij een thema?

Internationalisering:

 • zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen 
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland

Digitalisering:

 • ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data 
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager 

Innovatie:

 • nieuwe producten, diensten of businessmodellen die innovatief zijn binnen de sector
 • de innovatie moet leiden tot een competitief voordeel voor de onderneming met economische groei tot gevolg
 • komen niet in aanmerking: projecten waarbij een onderneming producten, diensten of businessmodellen wil implementeren die reeds gekend zijn binnen de sector 

Duurzaam en circulair ondernemen: 

 • voor projecten die inzetten op duurzaamheid en circulair ondernemen
 • de verdere uitwerking van de scope van deze oproep is afhankelijk van de uitrol van de beleidsagenda circulaire economie.

Oproepkalender

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor 2021 worden drie oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Dit is de oproepkalender:

Oproep 1:

 • indienperiode: 15 maart tot en met 30 april
 • thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

 • indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus
 • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

 • indienperiode: 1 november tot 31 december
 • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Voor elke oproep is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Voor de eerste oproep wordt dit gelijkmatig verdeeld over de thema’s. Voor zowel internationalisering als digitalisering wordt € 2,5 miljoen voorzien.

Beoordelingscriteria

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is.  

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden deze vier evaluatiecriteria afgetoetst:

1. Ambitie

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei en/of verhoging van de competitiviteit van onderneming.

2. Transformatie

Dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak aan kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Het mag niet louter om operationele of uitvoerende werkzaamheden gaan én deze kennis moet mee wegen op de beslissingen die de onderneming neemt tijdens het groeitraject.

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail