Over ons

Communicatieverplichtingen partners

Gesteunde initiatieven/projecten

1. Algemeen

De partner(s) moet(en) in elke communicatie VLAIO duidelijk kaderen nl. VLAIO als contactpunt voor concrete informatie en aanspreekpunt m.b.t. het ruimere, operationele kader.

Het etiket van de Vlaamse overheid, meer specifiek VLAIO, is een kwaliteitslabel dat toegekend wordt aan het gesubsidieerde project. Dit betekent dat dit logo ook de nodige visibiliteit verdient.

Dit vertaalt zich in:

 • WOORD: Positionering van VLAIO in elke tekst (website, brochure en eventueel aanvullende communicatiemiddelen).
 • BEELD: Het sponsorlogo van VLAIO (of een gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst) moet voldoende visibiliteit krijgen nl. voldoende groot met leesbare tekst en prominent aanwezig.  

2. Concreet

Hierna enkele concrete voorbeelden, niet limitatief.

BROCHURE: In een brochure mag de tekst m.b.t. de positionering achteraan staan. De tekst is te bepalen in overleg met VLAIO. Het sponsorlogo van VLAIO (of een gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst) moet voldoende visibiliteit krijgen en onderscheiden worden van eventueel andere, commerciële logo’s.

EVENT: Bij elk event van de organisatoren/promotoren is het verplicht om VLAIO voldoende visibiliteit te geven. VLAIO stelt aan de organisatoren/promotoren 1 roll up met de correcte logo's ter beschikking. Deze moet duidelijk zichtbaar aan het onthaal geplaatst worden. Deze roll up dient de organisator/promotor tijdig op te vragen bij communicatie@vlaio.be.  

De organisatoren zorgen er tevens voor dat het voormelde logo bij een power point presentatie of filmpjes die betrekking hebben op het project, aan het begin en het einde getoond worden .

TV SPOT: Het sponsorlogo van VLAIO moet voldoende visibiliteit krijgen, conform de afgesproken filosofie (cfr. punt 1).  

RADIOSPOT: Een duidelijke vermelding van VLAIO is voldoende.

AFFICHE: Op een affiche moet VLAIO als kwaliteitslabel de nodige visibiliteit krijgen. Het moet een voorkeurplaats krijgen t.o.v. eventuele andere al dan niet commerciële partners.

WEBSITE: Het sponsorlogo van VLAIO moet duidelijk zichtbaar op de homepage van de website staan (boven de scrollijn), met een duidelijke link naar de tekst met positionering van de steun van VLAIO en een link naar www.vlaio.be .

3. Afspraken

Elk communicatiemiddel dat ontwikkeld wordt, moet vooraf en tijdig (minstens 1 week op voorhand) voorgelegd worden aan de dienst communicatie (communicatie@vlaio.be) van VLAIO voor goedkeuring. Alle communicatievragen moeten aan diezelfde dienst gericht worden. Afwijkingen voor specifieke gevallen moeten aangevraagd worden bij de dienst communicatie.

De sponsorlogo's zijn in verschillende formaten beschikbaar en te downloaden via www.vlaio.be/logos.

Bij het niet nakomen van de communicatieverplichtingen, zal het projectbudget voorzien voor communicatie niet uitgekeerd worden.

Communicatieverplichtingen ‘ambitieus ondernemerschap’

Doelstelling: (gezamenlijke) boodschap wijd uitdragen en elkaars communicatie versterken zodat de doelgroepen maximaal bereikt worden.

De communicatieverplichtingen van de partners (zie boven) blijven gelden en worden aangevuld:

 • Opmaak communicatieplan met doelgroepen, kanalen, timing en events 
 • Alle communicatiemateriaal wordt voorgelegd aan het team communicatie van VLAIO. Per partner zal er een communicatiecontactpunt zijn.
 • Co-branding: gebruik van de gemeenschappelijke signatuur (label) die doorgetrokken wordt bij alle partners. Dit betekent dat de logo’s steeds gezamenlijk gebruikt worden met een duidelijke visibiliteit. VLAIO heeft richtlijnen voor het gebruik van het label.
 • Via web of print zal het gezamenlijke verhaal aan de hand van een korte alinea (zie onder) en gebruik van de gemeenschappelijke url www.vlaio.be/sterkondernemen mee onder de aandacht gebracht worden.

Tekst:

Samen voor sterk, ambitieus ondernemen

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers. Daarom wil VLAIO projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met onze partners bundelen we onze krachten en middelen. XXX [naam project] maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar u gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal op www.vlaio.be/sterkondernemen. #sterkondernemen

(kort): Samen voor sterk, ambitieus ondernemen.

Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! VLAIO en haar partners willen u daarbij ondersteunen. Xxx [naam project] is slechts één van de vele initiatieven waar u gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal op  www.vlaio.be/sterkondernemen. #sterkondernemen.

 • Plaatsen gemeenschappelijke roll up op events, infosessies, …
 • In presentaties (slides) steeds de gemeenschappelijke branding gebruiken. Ook expliciet vermelden dat het een gemeenschappelijk initiatief is.
 • Op vlaio.be zal VLAIO de dienstverlening ontsluiten op een overzichtelijke manier. Hiervoor zullen de partners de nodige info aanleveren volgens een aangeleverde format opgesteld. Indien voor een gezamenlijke kalender geopteerd wordt, zal iedereen meewerken om tijdig de nodige informatie online te zetten.
 • VLAIO zal een kalender opmaken met relevante events van de partners. De partners zullen de data van events, sessies, workshops, …  zo snel mogelijk laten weten. Bij grote(re) events zal steeds bekeken worden op welke manier de ruimere boodschap in de verf kan gezet worden.
 • Online en via social media zullen we samen de boodschap versterken door zoveel mogelijk te delen, liken en retweeten. We gebruiken #sterkondernemen.
 • Alle partners leveren filmpjes en cases aan.
 • Pers: indien een partner de pers benadert of zelf benaderd wordt, wordt VLAIO tijdig geïnformeerd en betrokken.
 • De partners werken mee aan de gezamenlijke communicatie (opname filmpje, aanleveren cases, quotes, tips, …)
 • Wat sensibilisering en beeldvorming betreft, zullen de partners maximaal meewerken als hier initiatieven voor uitgewerkt worden.

Deze afspraken kunnen steeds bijgestuurd of uitgebreid worden indien nodig.

Communicatieverplichtingen ‘clusters’

De communicatieverplichtingen van de partners (zie boven) blijven gelden en worden aangevuld.

1. Combined brand:

 • Combined brand: gebruik van het gezamenlijke label als afzender. Dit betekent dat de logo’s gezamenlijk gebruikt worden met een duidelijke visibiliteit bij acties vanuit de (gesteunde) speerpuntcluster of IBN. De baseline ‘samen sterk voor groei’ (in geval van SPC) of ‘samen sterk voor innoveren’ (in geval van IBN) wordt gebruikt.

Daarnaast heeft elke cluster nog haar eigen corporate communicatie voor oa naamkaartjes, en activiteiten die los staan van de door het agentschap gesteunde acties. De cluster gebruikt hierbij de eigen baseline indien beschikbaar. VLAIO werkte richtlijnen uit voor het gebruik van het partnerlabel.

 • Via web of print zal het gezamenlijke verhaal aan de hand van een korte alinea meegenomen worden en de gemeenschappelijke url www.vlaio.be/clusters mee onder de aandacht gebracht worden.

Speerpuntclusters: Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren

Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. We zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

VLAIO bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. xxx [naam cluster] is de speerpuntcluster voor xxx. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

(kort): Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! VLAIO en de clusters  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren.  xxx [naam cluster] is de speerpuntcluster voor xxx. Ontdek de andere clusters op  www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

IBN’s: Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. We zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

VLAIO bundelt samen met de Innovatieve Bedrijfsnetwerken de krachten en middelen. xxx [naam IBN] is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren

(kort): Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! VLAIO en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren.  xxx [naam IBM] is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren

2. Afstemming

 • Alle communicatiemateriaal (zeker een eerste ontwerp) wordt afgestemd met het team communicatie van VLAIO via mail naar communicatie@vlaio.be. Per partner zal er een communicatiecontactpunt zijn. Voor het agentschap is dit Karolien Goossens - Gsm 0486 68 50 39  karolien.goossens@vlaio.be of communicatie@vlaio.be
 • Pers: indien een partner de pers benadert of zelf benaderd wordt, wordt VLAIO tijdig geïnformeerd.

3. Materiaal

 • Plaatsen gemeenschappelijke roll up op events, infosessies, …
 • In presentaties (slides) steeds de gemeenschappelijke branding gebruiken. Ook expliciet vermelden dat het een gemeenschappelijk initiatief is.
 • Op vlaio.be zal VLAIO de dienstverlening ontsluiten op een overzichtelijke manier. Hiervoor zullen de partners de nodige info aanleveren volgens een aangeleverde format opgesteld
 • Online en via social media zullen we samen de boodschap versterken door zoveel mogelijk te delen, liken en retweeten. We gebruiken #sterkgroeien of #sterkinnoveren.
 • Alle partners leveren filmpjes en cases aan indien voorhanden en werken met aan de gezamenlijke communicatie (aanleveren cases, quotes, tips, ..)

Deze afspraken kunnen steeds bijgestuurd worden.

Communicatieverplichtingen VVSG

Gebruik combined brand:

Combined brand: gebruik van het gezamenlijke label als afzender. Dit betekent dat de logo’s gezamenlijk gebruikt worden met een duidelijke visibiliteit bij gesteunde projecten of acties van de VVSG. De baseline ‘samen voor #sterkondernemen’ wordt gebruikt. Via web of print zal het gezamenlijke verhaal aan de hand van een korte alinea meegenomen worden.

korte alinea voor het project bij de VVSG:

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen

Langere versie:

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten. Daarom zetten we in op een sterke samenwerking tussen overheden, over gemeentegrenzen en bestuursniveaus heen. Samen, en in dialoog met ondernemers, creëren we in onze steden en gemeenten een sterk ecosysteem dat ondernemerschap en innovatie stimuleert.

De VVSG en VLAIO bundelen hun krachten en middelen. Het project Overlegtafels Economie & Smart Cities voorziet een reeks initiatieven waar jouw stad of gemeente gebruik van kan maken. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen