Over ons

Internationale projecten

VLAIO neemt selectief deel aan internationale projecten die voor het Vlaams beleid een goede meerwaarde kunnen opleveren.

Onderstaande vind je de initiatieven waarbij VLAIO momenteel betrokken is:

Design for Innovation (D4I)

Design for Innovation (D4I) is een project waarin acht Europese partners samenwerken om design te bevorderen als een instrument voor gebruikersgerichte innovatie. D4I wil kmo’s helpen om meer aantrekkelijke producten en diensten te creëren, om hen zo sneller te laten groeien en om hun concurrentiekracht te verhogen.

Het project is in overeenstemming met de ‘Uitvoering van een actieplan voor een op design gerichte innovatie’ (2013) van de Europese Commissie, waarin staat:

“Het Europese concurrentievermogen zou immers toenemen als design systematischer zou worden gebruikt als een instrument voor marktgestuurde innovatie waarbij de gebruiker centraal staat in alle economische sectoren en als aanvulling op O&O. Uit analyses van de bijdrage van design blijkt dat bedrijven die strategisch investeren in design rendabeler zijn en sneller groeien.”

De Europese Commissie moedigt alle EU-lidstaten en -regio’s dan ook aan om Actieplannen voor Design te ontwikkelen. Het is voor beleidsmakers echter niet altijd even duidelijk hoe ze de capaciteit voor designgedreven innovatie kunnen verhogen binnen kmo’s. Aan de hand van kennisuitwisseling tussen regio’s, zal D4I daarom op zoek gaan naar ‘best practices’ in designondersteuning en proberen zulke instrumenten te integreren in de EFRO Operationele Programma’s. 

Logo van Design 4 Innovation

Trefwoorden: design, innovatie, valorisatie, gebruikersgericht, kmo, concurrentievermogen

Lead partner: PDR, Cardiff Metropolitan University

Totaal budget: € 1.717.517,00

Totaal EFRO: € 1.441.209,45

Projectduur: 3 jaar (2017-2019) + 2 jaar follow-up (2020-2021)

Projectwebsitewww.interregeurope.eu/design4innovation/

Andere projectpartners: Flanders Innovation & Entrepreneurship (BE), KEPA - Business and Cultural Development Centre (EL), Barcelona Design Centre (ES), Galician Agency of Innovation (ES), Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) (LV), Valletta 2018 Foundation (MT), Marshal’s Office of Silesia Region, Silesian Government (PL)

Volg het project op Twitter of Linkedin

Clusterix 2.0 - New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships

Interreg Europe project ClusterIX2.0 heeft als doel het verbeteren van de regionale beleidsinstrumenten voor innovatieoverdracht. Hierbij focussen de 11 project partners zich voornamelijk op complementaire competenties en het beter gebruiken van clusters om dergelijke processen te faciliteren. Zo introduceren zij onder andere nieuwe innovatiemodellen voor het ontwikkelen en implementeren van strategische partnerschappen tussen clusters. Ook delen de partners goede voorbeelden met elkaar en vindt er gefocuste uitwisseling plaats in thematische werkgroepen. 

Logo ClusterIX

Trefwoorden: nieuw clusterbeleid; benchmarken en testen van modellen voor een effectievere en betere inzet van clusters in het regionaal innovatiebeleid; cross cluster samenwerking

Lead partner: ecoplus. the Business Agency of Lower Austria (AT)

Totaal budget: € 2.145.049

Totaal EFRO: € 1.823.291,65

Projectduur: 3 jaar (2016-2019) + 2 jaar follow-up rapportering en implementatie in Vlaanderen (2019-2021)

Projectwebsitewww.interregeurope.eu/clusterix2

Andere projectpartners: IDM Südtirol / Alto Adige, Agentschap Innoveren en Ondernemen (VL), West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit ltd (HU), INMA National Institute of Research - Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry (RO), Lund University (SE), Regional Development Agency Ostrava (CZ), Region of Southern Denmark (DK), Regional Council of Auvergne (F), North-East Regional Development Agency (RO), Region Skåne (SE)

Innovoucher

Trefwoorden: Innovatievouchers, Europees kwaliteitslabel voor regionale voucherschema’s, Europees samenwerkingskader, mutual recognition van dienstverleners, H2020, INNOSUP

Lead partner: Instituto de Fomento de la Region de Murcia (ES)

Totaal budget: € 1.513.343,75

Totale subsidie: € 1.513.343,75

Projectduur: 3 jaar (2015-2018)

Projectwebsite: www.innovoucher.eu

Andere projectpartners: Sviluppo Marche Spa Societa Unipersonale (Marche region, IT), Polska Agencja rozwoju przedsiebiorczosci (Polen, PL), Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Roemenië, RO), Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaanderen, BE)

NMP-REG - Delivering Nanotechnologies, new Materials and new Production technologies (NMP) to REGional manufacturing

Interreg Europe project NMP-REG focust zich op nanotechnologie en nieuwe materialen (NMP), als hoeksteen van innovatie en geavanceerde productie. Een gezamenlijke uitdaging, die de 7 projectpartners samen aangaan, is het verzekeren van samenwerking tussen innovatie actoren om onderzoeksresultaten over te dragen aan de productiesector. Het hoofddoel van NMP-REG is dan ook het verbeteren van regionaal beleid voor de overdracht van innovatie in NMP. Om dit te realiseren, delen de partners goede voorbeelden en vindt er uitwisseling plaats werkgroepen rond verschillende thema’s.

Logo NMP-REG

Trefwoorden: NMP (Nanotech, nieuwe Materialen, Productie); effectievere overheidsinstrumenten voor transfer en opname van onderzoek en innovatie in de Maakindustrie

Lead partner: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA (IT)

Totaal budget: € 1.622.195

Totaal EFRO: € 1.378.865,75

Projectduur: 3 jaar (2016-2019) + 2 jaar follow-up rapportering en implementatie in Vlaanderen (2019-2021)

Projectwebsite: www.interregeurope.eu/nmp-reg

Andere projectpartners: North Regional Coordination and Development Commission (PT), International Iberian Nanotechnology Laboratory (PT), Agentschap Innoveren en Ondernemen (VL), NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW Cluster c/o NMW Management GmbH (D) ,University Politehnica of Bucharest (RO), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (RO)

Project CrossRoads2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. De kerntaak van CrossRoads2 Sustainable Energy bestaat uit het stimuleren van innovaties op het vlak van CO2-reductie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams Zuid Nederlandse consortia die samen projecten opzetten in het kader van een koolstofarme economie;
  • Subsidie voor innovatieprojecten met een directe focus op CO2-reductie: financiële ondersteuning van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ten minste één mkb uit Zuid Nederland en ten minste één kmo uit Vlaanderen (50%, maximaal € 150.000,
  • Follow up : een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis. 

Naar verwachting zal CrossRoads2 Sustainable Energy 19 innovatieprojecten opleveren waaraan 38 kmo/mkb-bedrijven deelnemen. Het project richt zich concreet op een reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van de ontwikkelde technologie.

Logo interreg Vlaanderen-Nederland

Trefwoorden: innovatie, partner, samenwerking, matchmaking, haalbaarheidsstudie, cross-sectoraal, cross-technologisch, Nederland, Europa

Lead partner: VLAIO – Team Bedrijfstrajecten vzw

Totaal budget: € 6.846.660,00

Totaal Efro: € 2.574.997,00

Project duur: 2 jaar (2020-2023) 

Projectwebsite: www.crossroads2sustainableenergy.eu of cr2se.eu

Andere projectpartners: BOM, LIOF, REWIN, Economische Impuls Zeeland, Stimulus Programmamanagement, Flux 50

ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach Topic

Interreg Europe projectACSELL heeft tot doel de bewustmaking en versterking van de publieke sector, innovatie intermediairen en kmo's in het kader van zorg innovatie. Dit via de vroegtijdige integratie van gebruikers in zorg innovatie processen om aldus kmo competenties te versterken via een (interregionale) living lab aanpak.

Voor Vlaanderen wordt hierbij onderzocht hoe het clusterbeleid in die zin ingezet kan worden. Een essentiële stakeholder hierbij is de IBN Flanders.Health, die naar een speerpuntcluster wil doorgroeien en een belangrijke rol heeft in het Vlaams beleidsplan gepersonaliseerde geneeskunde.

Het ACSELL project bouwt voort op de ervaringen uit de Zorginnovatieruimte Vlaanderen, zowel wat betreft de beleidsaanbevelingen als de concrete implementaties van zorgproeftuinen. 

Het spoort tevens met de doelstellingen van Flanders’ Care, waarbij voor de ondernemers nog belangrijke stappen genomen moeten worden richting transversale samenwerkingsmodellen en geïntegreerde business modellen.

Tevens zijn er sterke synergiën mogelijk met andere internationale initiatieven, in eerste instantie het Europese Active Assisted Living programma (AAL), een sterk kmo gedreven EU programma met een focus op uitgebreid iteratief testen met eindgebruikers.

ACSELL logo

Trefwoorden: kmo; zorginnovatie; nieuw clusterbeleid; benchmarken en testen van modellen voor een effectievere en betere inzet van clusters in het regionaal innovatiebeleid; proeftuinen

Lead partner: University of Tübingen (DE)

Totaal budget: € 1.685.004

Totaal EFRO: € 1.402.405

Projectduur: 3 jaar (2019-2022) + 2 jaar follow-up rapportering en implementatie in Vlaanderen (2022-2023)

Projectwebsite: www.interregeurope.eu/acsell/

Andere projectpartners: Timiş County Council (RO), North Denmark Region (DK), Central European Initiative – Executive Secretariat CEI-ES (IT), Scottish Government (UK), Technology Park Ljubljana Ltd. (SI), Thomas More University of Applied Sciences (BE,  advisory partner)

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).

Het project ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan een van de volgende maatschappelijke transitieprioriteiten:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Matchmaking, subsidie en begeleiding

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb.

Naast de subsidie helpt het CrossRoads-consortium bij het zoeken naar een partner(s) over de grens en zorgt het voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject.

Naar verwachting zal CrossRoads Vlaanderen-Nederland 50 innovatieprojecten opleveren waaraan 125 kmo/mkb-bedrijven deelnemen.

Logo crossroads

Trefwoorden: innovatie, partner, samenwerking, matchmaking, duurzaamheid, industrie 4.0, digitalisering, gezondheidszorg, cross-sectoraal, cross-technologisch, Vlaanderen, Nederland, Europa

Lead partner: Interreg Vlaanderen-Nederland

Totaal budget: € 24.864.420,18

Totaal Efro: € 10.000.000

Project duur: 6 jaar (2023-2029) 

Projectwebsitehttps://interregvlaned.eu/crossroads-vlaanderen-nederland

Andere projectpartners: BOM, LIOF, REWIN, Economische Impuls Zeeland, InnovationQuarter, VLAIO – Team Bedrijfstrajecten