Over ons

VLAIO werkt mee aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) werden in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.

Maak kennis met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waar VLAIO op focust

VLAIO wil intensief bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. In 2021 startten we een traject waarbij we de doelstellingen definieerden waarbij VLAIO het meest het verschil kan maken. We identificeerden via een interne materialiteitsoefening twee hoofddoelstellingen en vier kerndoelstellingen. Naast deze  zetten we ook in op drie aanvullende doelstellingen zodat op alle dimensies van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Planet, Prosperity, People, Peace en Partnerhips) een volwaardige actie gebeurt. 

Hoofdsdoelstellingen:

 • 8: Eerlijk werk en economische groei
 • 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Kerndoelstellingen:

 • 7: Betaalbare en duurzame energie
 • 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • 13: Klimaatactie
 • 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Aanvullende doelstellingen:

 • 3: Goede gezondheid en welzijn
 • 4: Kwaliteitsonderwijs
 • 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Onze bijdrage aan de realisatie van de kern, lead en aanvullende duurzame doelstellingen vertaalt zich in 2023 in ambities en doelstellingen die we hieronder beknopt toelichten.

Hoofddoelstellingen voor VLAIO: acties 2023

Doelstellingen 8 en 9: VLAIO levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en aan een succesvolle transformatie van de Vlaamse economie en samenleving.

Deze centrale doelstellingen binnen 'prosperity' omvatten de bestaansreden van VLAIO. Dit is ook vertaald in de strategie van VLAIO, die eind 2021 werd geëxpliciteerd. In het bijzonder de strategische doelstelling 2 verwijst daarnaar. De meeste van de projecten in het ondernemingsplan 2023 dragen bij tot het invullen van die doelstelling, via aanpassingen van onze manier van werken en via het invullen van de beleidsprioriteiten. In de context van dit traject focussen we ons op vier specifieke trajecten:

 • We ontwikkelen tools en stellen die ter beschikking van bedrijven om hen te helpen en te ondersteunen om stappen te zetten richting meer duurzaamheid.
 • We ontwikkelen interne tools voor VLAIO adviseurs om te gebruiken in evaluatie van een specifieke aanvraag om te screenen/evalueren op een duurzaamheidscriteria.
 • We versterken ons inzicht in de hefbomen voor productiviteitsgroei waar VLAIO impact kan op hebben.
 • We versterken in 2023 onze externe communicatie met betrekking tot duurzaamheid.

Kerndoelstellingen voor VLAIO

7: VLAIO kiest zelf voor duurzame huisvesting en we zetten in samenwerking met andere partners in op de vergroening van de energie.

 • We bereiden in 2023 de verhuis voor naar één van de meest duurzame kantoorgebouwen in Europa.
 • VLAIO zet in 2023-2024 extra in op de vergroening van energiedragers in de industrie via een programma aanpak.  
 • VLAIO coördineert samen met VEKA de Energiestudie 2050+, die de basis moet leggen voor de beschikbaarheid van energie in Vlaanderen op lange termijn.

12: VLAIO versterkt zijn rol als co-trekker in het transversale programma Vlaanderen Circulair.

 • In 2023 bouwen we het lerend netwerk rond living labs circulaire economie uit, waarmee we tegelijk een symbiose tussen de projecten versterken en dit nieuwe instrument voor maatschappelijke transformatie ontwikkelen.
 • VLAIO zet 3,5 miljoen euro extra doelgericht en specifiek in om extra living labs circulaire economie te steunen.
 • We vullen onze rol binnen de werkagenda’s circulaire maakindustrie, circulair bouwen en circulaire chemie verder in.

13: Om de klimaatambities van de Vlaamse overheid en Vlaamse bedrijven concreet vorm te geven zetten wij in op het delen van goede praktijken, het inzetten van onze instrumenten en op het uitwerken van een beleidskader.

 • VLAIO is in 2023 en 2024 co-chair van de nieuwe Taftie Task Force on Net Zero Ambitions waarbij goede praktijken in kaart worden gebracht van innovatie agentschappen om de doelstelling van Net Zero te kunnen bereiken.
 • VLAIO vervult een centrale rol in de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan, en vertaalt dit in acties naar de bedrijven.
 • VLAIO is trekker van het programma klimaatsprong (beleidskader voor de verduurzaming van de ETS-bedrijven) conform de bepalingen in het decreet en de beleidsagenda.
 • We werken in 2023 een beleid uit over hoe we ons meer duurzaam kunnen verplaatsen.

17: We bouwen samenwerkingen in het VLAIO netwerk uit specifiek rond duurzaamheid, zetten het thema duurzaamheid steeds op de agenda in het VLAIO-ecosysteem.

 • De VLAIO Netwerk receptie van 2023 staat volledig in het teken van duurzaamheid; onder de noemer ‘Doe Maar Duurzaam’ worden partners en concrete duurzame cases in de kijker gezet.
 • We starten in 2023 een co-creatietraject met onze stakeholders uit het VLAIO Netwerk om het nieuwe Contract Ondernemerschap in te vullen met o.a. een versterkt aanbod gericht op duurzaamheid.
 • VLAIO versterkt de werking van de speerpuntclusters en voorziet middelen voor clusterprojecten die worden ingezet op duurzaamheid.

Aanvullend zetten we ook expliciet in op doelstellingen 3, 4 en 16

Binnen ons strategisch kader werken we naast de versterking van de relatie met de bedrijven (Strategische Doelstelling 1) en met het VLAIO Netwerk (Strategische Doelstelling 3) ook aan de versterking van de fundamenten van onze eigen organisatie. Dit doen we door het uitbouwen van een doelmatige en innoverende organisatie, die handelt vanuit waarden en die werkplezier biedt aan alle medewerkers (Strategische Doelstelling 4) als door gebruik van data en digitalisering (Strategische Doelstelling 5). In de context van dit traject staat het volgende centraal: 

3 en 4: We bouwen VLAIO verder uit tot een zorgzame en duurzame organisatie.

 • VLAIO zet via de Projecten ‘HR – VTO vorming, training en opleiding’, ‘Veerkrachtige Organisatie’ en ‘Welzijnsbeleid stimuleert Werkplezier’ extra in op het verhogen van de competenties van de VLAIO medewerkers en op het ondersteunen en begeleiden van onze medewerkers om met meer veerkracht en werkplezier bij te dragen tot de uitrol van onze missie.
 • We sensibiliseren onze medewerkers voor duurzaamheid via interne communicatie en gerichte acties.

16: We maken van VLAIO een sterke publieke dienst.

 • In 2023 behalen we niveau 3 Audit Vlaanderen, en borgen daarmee onze positie als een performante organisatie.
 • We halen actief inzichten over duurzaamheid binnen via ons lidmaatschap van The Shift (SPEC).
 • In partnership met CIFAL Flanders behalen we het SDG Pioneer Label.
 

 VLAIO werkt samen met CIFAL Flanders

Voor de uitvoering van het actieplan rond de SDGs bij VLAIO werken we samen met UNITAR | CIFAL Flanders. Dit Antwerpse expertisecentrum wil het duurzaamheidsdenken bij zowel overheden, academische instellingen als bedrijven en non-profit organisaties aanmoedigen. CIFAL heeft een specifiek VN-mandaat voor het informeren, sensibiliseren en inspireren rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De voornaamste activiteiten van CIFAL focussen op opleidingen, projecten en coaching-trajecten over de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de bijhorende doelstellingen. 

Neem een kijkje op de website van CIFAL Flanders voor meer informatie over hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen coaching trajecten en trainings. CIFAL Flanders heeft ook een (Engelstalige) nieuwsbrief.

Cifal Flanders logo

 

Bredere maatschappelijk impact VLAIO