Financiering van een groeitraject

Om een onderneming te runnen zijn er financiële middelen nodig, des te meer voor de financiering van een groeitraject. De voorraadkost zal stijgen, er zullen meer openstaande vorderingen zijn op klanten, eventueel moet er geïnvesteerd worden, …

Banken hebben meestal te weinig zekerheden om deze groeifase alleen te financieren en verlangen meestal minimaal 25% eigen inbreng van de ondernemer.

De overheid wil je hierbij helpen, enerzijds door het niveau van de eigen middelen op te krikken (verhoging van het maatschappelijk kapitaal), anderzijds door het verschaffen van ‘achtergestelde’ leningen en ten slotte door het verschaffen van waarborgen ten gunste van het bedrijf.

Meer informatie over mogelijke financieringsbronnen en de bijhorende overheidssteun

Verhoging van het kapitaal

In een sterk groeiende onderneming staat de ondernemer meestal voor een fundamentele keuze: ofwel grotendeels baas in eigen buik blijven (doch dan heeft het bedrijf meestal niet voldoende eigen middelen om de groei te financieren aangezien de banken altijd voldoende solvabiliteit wensen), ofwel een stuk van het bedrijf uit handen geven door het kapitaal open te stellen voor derden. Als ondernemer dien je na te denken of je liever een groot stuk van een kleine koek in bezit wil, dan wel een klein stuk van een mogelijk veel grotere koek.

Bedrijven die de ambitie hebben om te groeien en hun kapitaal willen open stellen voor derden kunnen terecht bij de volgende instellingen die opgericht werden of gesteund worden door de overheid:

BAN Flanders (Business Angels Netwerk Flanders)

Dit is een netwerk van kapitaalkrachtige personen met veel bedrijfservaring die een gedeelte van hun vermogen willen investeren in groeiende bedrijven. Naast kapitaal brengen deze personen ook hun know-how en kennissennetwerk in.

Meer informatie in de risicokapitaaldatabank

PMV, de investeringsmaatschappij voor Vlaanderen

PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Zowel voor starters als jonge groeiers die vaak over onvoldoende cashflow beschikken kan het aantrekken van extra aandelenkapitaal een interessante optie zijn. Maar ook in een latere fase kan bij gevestigde ondernemingen een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn (bv. bij overname).

Meer informatie in de risicokapitaaldatabank

LRM

Indien de investering een ‘limburg-link’ heeft kan LRM gecontacteerd worden. Ook zij kunnen als medevennoot opereren in jouw onderneming en kunnen een rol spelen als klankbord voor strategiebepaling en investeringsbeslissingen.

Zij beschikken ook over een aantal interessante leenformules: KlimOp-lening, PLUS-lening en de Doorbraaklening.

Meer informatie in de risicokapitaaldatabank

Welvaartsfonds

Het Welvaartsfonds wil Vlaamse bedrijven helpen door de crisis te loodsen en wil mee de omslag maken naar een duurzame economie. Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen aan scale-ups, kmo’s en grote ondernemingen.

Meer informatie in de risicokapitaaldatabank

In de voorgaande instellingen was de overheid steeds aanwezig als initiatiefnemer, aandeelhouder of sponsor. Andere publieke risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen kan je vinden via de risicokapitaaldatabank van VLAIO.

Voor een overzicht van de risicokapitaalmaatschappijen die volledig in privé-handen zijn verwijzen we je naar de risiokapitaaldatabank

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele financiers. Eén van de types van crowdfunding is financiering door participatie via aandelen, maar ook financiering via leningen is mogelijk. De verschillende stappen van dit proces, evenals het reglementair kader en een overzicht van de bestaande crowdfundinginitiatieven vind je terug via vlaio.be/crowdfunding.

Tax Shelter voor scale ups

Financiering via leningen

Indien jouw bank meer eigen inbreng van je vraagt dan je huidige vennoten kunnen inbrengen (zonder voldoende ‘solvabiliteit’ kunnen banken niet volledig meegaan in de financiering) en je wil geen aandelen uit handen geven aan derden, dan kan je eventueel beroep doen op ‘achtergestelde leningen’. ‘Achtergesteld’ betekent dat de ontlener zich nà alle andere schuldeisers plaatst bij een mogelijk falingsscenario. Banken beschouwen deze leningen als ‘quasi’ eigen vermogen aangezien zij ten opzichte van deze achtergestelde leningen voorrang verkrijgen bij uitwinning. Naast kapitaalparticipaties heeft PMV ook een aantal vormen van al dan niet achtergestelde leningen om de groei van bedrijven mee te financieren.

PMV-bedrijfsleningen

Startlening en Cofinanciering

Winwinlening

Waarborgregeling 

Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal).

De Europese financiering wordt doorgaans verstrekt door de EIB-groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering aan o.m. ondernemingen. InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. 

Meer informatie in de Subsidiedatabank

FINMIX 

FINMIX is een VLAIO-traject gericht op ondernemingen met innovatieve projecten, stevige groeiambities of overnameplannen en die bovendien openstaan voor risicokapitaal. Het biedt je de mogelijkheid om jouw project voor te stellen aan een panel van experten. Deze experten beoordelen tijdens de themasessies jouw project en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix.

Meer informatie over FINMIX

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: