Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Laatst gewijzigd op 3 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleine vennootschappen > 4 j. met min. 10 werknemers
Voor wat
aandelenparticipatie van max. € 100.000 door particulieren per jaar
Belastingvermindering
van 25% van het geïnvesteerde bedrag

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO.  

Wat houdt de maatregel in

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij, rechtstreeks of via een crowdfundingplatform, nieuwe aandelen verwerven van een groeibedrijf. Dit is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet. 

Met deze maatregel, van toepassing vanaf aanslagjaar 2019, wil de federale overheid scale ups ondersteunen die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun groei.
Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal € 1 miljoen ophalen. Dit bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel werd opgehaald via de Tax shelter voor startende ondernemingen. De investeerders kunnen maximum € 100.000 per persoon en per jaar via deze Tax shelter en de Tax shelter voor start ups investeren.

Wie komt in aanmerking als investeerder

Wie komt in aanmerking

De investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen).

Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de onderneming investeren.

Wie is uitgesloten als investeerder

Deze maatregel kan in principe geen voordeel geven aan bedrijfsleiders voor de investeringen in de vennootschap waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.

Rechtstreekse bedrijfsleider

Zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid van het WIB 92: Bezoldigingen van bedrijfsleiders worden hierbij gedefinieerd als alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die:

 • een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent;
 • in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst.

Deze uitsluiting wordt in eerste instantie beoordeeld op het ogenblik van de kapitaalinbreng. Na de inbreng mag de investeerder wel bedrijfsleider worden van de vennootschap waarin hij de kapitaalinbreng heeft gedaan, op voorwaarde dat hij daarvoor geen vergoeding krijgt. Deze voorwaarde geldt vanaf aanslagjaar 2019. Wanneer deze voorwaarde niet wordt nageleefd gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, zal een belastingvermeerdering worden toegepast. Die vermeerdering komt overeen met een gedeeltelijke terugname van de voorheen verleende belastingvermindering.

Onrechtstreekse bedrijfsleider

Dit is een persoon die een functie van bedrijfsleider uitoefent:

 • als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap;
 • door tussenkomst van een andere vennootschap (aannemings- of lastgevingsovereenkomst) waarvan deze personen aandeelhouders zijn.

Vanaf aanslagjaar 2020 is deze uitsluiting niet enkel van toepassing op het ogenblik van de kapitaalinbreng, maar ook gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap. Er is geen uitzondering voorzien voor de onbezoldigde bedrijfsleiders. Deze zijn dus steeds uitgesloten.

Informatie over de uitsluiting van bedrijfsleiders kan je terugvinden in Circulaire 2019/C/57 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up) – uitsluiting bedrijfsleiders op MyMinFin.

Drempels

De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de "Tax shelter voor start ups én scale ups" samen investeren. 

De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%. 

Wie komt in aanmerking als begunstigde onderneming

Definitie groeibedrijf

De investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na de oprichting ervan. De onderneming wordt geacht te zijn opgericht:

 • op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank;
 • of op datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte).

Wanneer de activiteit van de onderneming bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door die natuurlijke persoon, respectievelijk van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de ondernemingsrechtbank of van het vervullen van een gelijkaardige registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat van de EER.

(De datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging is bepalend voor de berekening, niet de datum van de effectieve storting.) 

De onderneming stelt ten minste 10 voltijdse equivalenten te werk, krachtens arbeidsovereenkomsten. Hieraan moet worden voldaan gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap.

Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen moet er een groei zijn. Hierbij moet worden voldaan aan één van volgende voorwaarden:

 • de jaaromzet van de onderneming is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen;
 • of het aantal voltijdse equivalenten die de onderneming krachtens arbeidsovereenkomsten tewerkstelt is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.
Kleine vennootschap

Voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om een kleine vennootschap (die op overeenkomstige wijze moet beantwoorden aan artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

 kleine vennootschap
jaargemiddelde personeelsbestand50
jaaromzet, excl. btw€ 11.250.000
balanstotaal€ 6.000.000

Opgelet! Deze definitie is van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024. Meer informatie over de oude en nieuwe definitie en de uitgestelde werking kan je vinden op de VLAIO-pagina Kmo-definitie? Verschil Europese en fiscale definitie > Fiscale definitie.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar. Opgelet! Hiervan wordt éénmalig afgeweken. Zie Fiscale definitie op deze pagina.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20%).

Andere voorwaarden

Deze maatregel richt zich tot kleine vennootschappen die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de EER die in België over een 'Belgische inrichting' beschikt. 
 • De vennootschap moet voldoen aan de definitie van een kleine vennootschap (zie hoger).
 • De vennootschap stelt ten minste 10 voltijdse equivalenten te werk (zie hoger). 
 • De vennootschap moet een groei kunnen aantonen (zie hoger).
 • De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. 
 • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*.
 • De vennootschap mag geen 'vastgoedvennootschap' zijn*.
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten*.
 • De vennootschap is niet beursgenoteerd.
 • De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd, behoudens de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, of dividenden hebben uitgekeerd.
 • De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.
 • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen*.
 • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 1 miljoen fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt verminderd met het werkelijke ontvangen bedrag via de toepassing van de Tax shelter voor startende vennootschappen.

*Aan volgende voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Als deze voorwaarden niet langer vervuld zijn tijdens deze periode zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin de vennootschap actief is.

Meer informatie kan je terugvinden in de 'Circulaire 2018/C/111 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up)' op MyMinfin.

Investeren in aandelen van een groeibedrijf

Omvang steun

Voor een directe investering in aandelen van een groeibedrijf bedraagt de belastingvermindering 25% van het geïnvesteerde bedrag.

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar (het is geen belastingkrediet) noch overdraagbaar.

Investeren via erkende crowdfundingplatformen (incl. special purpose vehicle)

Omvang steun

 De belastingvermindering is in dit geval gelijk aan 25% van het in aanmerking te nemen bedrag, na aftrek:

 • van eventueel de vergoeding voor de intermediaire rol van het financieringsvehikel;
 • van eventuele andere verbonden kosten.

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar (het is geen belastingkrediet) noch overdraagbaar.

Crowdfunding en special purpose vehicle

Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op het grote publiek om gelden in te zamelen voor de financiering van specifieke projecten, doorgaans via een interactieve website (een platform).

Investeerders kunnen rechtstreeks investeren in een onderneming op een crowdfundingplatform maar ook onrechtstreeks via een special purpose vehicle. 

Meer info op de website van VLAIO Financiering > Mogelijke financieringsbronnen > Crowdfunding.

Vergunde crowdfundingplatformen

Zowel de rechtstreekse investeringen op een crowdfundingplatform als de investeringen via een financieringsvehikel moeten gebeuren op een vergund crowdfundingplatform dat voldoet aan bepaalde voorwaarden opgelegd door FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Voor meer info zie Reglementair kader op de website van VLAIO Financiering > Mogelijke financieringsbronnen > Crowdfunding.

Momenteel zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest en waar deze maatregel kan worden toegepast: Spreds en LITA.co

Bijkomende voorwaarden

 • De maatregel heeft steeds betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting. 
 • Het moet gaan om aandelen op naam, ingeschreven in het aandeelhoudersregister gehouden door de vennootschap.
 • Die aandelen moeten een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap. Zij moeten in geld zijn betaald. Inbrengen in natura zijn uitgesloten. De aandelen moeten volledig volstort zijn.
 • De verworven aandelen of beleggingsinstrumenten dienen aangehouden te worden gedurende de vier belastbare tijdperken die volgen op de investering.
 • Wanneer de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats tijdens een kalenderjaar overbrengt van België naar een andere staat of omgekeerd, wordt het maximumbedrag van € 100.000 dat in aanmerking komt voor de vermindering, geprorateerd.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van de belastingvermindering moet er vanaf aanslagjaar 2020 door het groeibedrijf of het financieringsvehikel aan de belastingplichtige/investeerder volgende documenten worden bezorgd vóór 31 maart (en een afschrift ervan langs elektronische weg aan de Administratie):

 • voor het jaar van verwerving van de aandelen of beleggingsinstrumenten moet een document worden bezorgd met o.m. de vermelding van het bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering en de bevestiging dat de kleine vennootschap (het groeibedrijf ) voldoet aan alle gestelde voorwaarden (geen vastgoedvennootschap zijn, enz);
 • voor het volgende jaar moet een document worden bezorgd waarin wordt bevestigd dat de vennootschap "ten minste tien voltijdse equivalenten te werk stelt, krachtens arbeidsovereenkomsten";
 • voor elk van de vier volgende jaren (volgend op de verwerving) moet een document worden bezorgd waarin wordt bevestigd dat:
  • de aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de investeerder op 31 december van het belastbaar tijdperk,
  • en dat de vennootschap nog steeds voldoet aan bepaalde van de voormelde voorwaarden; 
 • voor het jaar van vroegtijdige vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten moet een document worden bezorgd met vermelding van het "aantal nog niet verlopen maanden van de houdtermijn dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering".

Deze formaliteiten kan je terugvinden in het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019).

Cumulatie

Deze maatregel is niet van toepassing op aandelenparticipaties die reeds genieten van het Vriendenaandeel.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Meer informatie over dit fiscaal voordeel, met als juridische basis artikel 145^27, WIB 92 kan je o.m. terugvinden in

FOD Financiën publiceerde ook een documentatiemap Tax Shelter. Wie zich wil verdiepen in het onderwerp kan er o.m. de wetgeving, rechtspraak en rulings gebundeld terugvinden over o.m. deze tax shelter regeling.

Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon