Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Laatst gewijzigd op 22 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleine vennootschap > 4 j. met min. 10 werknemers
Voor wat
aandelenparticipatie van max. € 100.000 door particulieren per jaar
Belastingvermindering
van 25% van het geïnvesteerde bedrag

Wat houdt de maatregel in

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij, rechtstreeks of via een crowdfundingplatform, nieuwe aandelen verwerven van een groeibedrijf. Dit is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet. 

Met deze maatregel, van toepassing vanaf aanslagjaar 2019, wil de federale overheid kleine vennootschappen ondersteunen die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun groei.
Een kleine vennootschap kan via deze fiscale maatregel maximaal € 500.000 ophalen. Dit bedrag moet wel worden verminderd met het bedrag dat eventueel werd opgehaald via de Tax shelter voor startende ondernemingen. De investeerders kunnen maximum € 100.000 per persoon en per jaar via deze Tax shelter en de Tax shelter voor start ups investeren.

Deze maatregel werd aangepast door de 'Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955' (BS 6 mei 2019). Hierdoor worden de voorwaarden van wie uitgesloten is als investeerder aangepast voor het aanslagjaar 2020 (dus alle investeringen in 2019).

Wie komt in aanmerking als investeerder

Wie komt in aanmerking

De investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen).

Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de onderneming investeren.

Wie is uitgesloten als investeerder

Een belastingplichtige kan voor de verwerving van de aandelen van een scale-up niet van het fiscaal voordeel genieten indien:

 • hij rechtstreeks of onrechtstreeks (via een managementvennootschap bijvoorbeeld) op het ogenblik van de kapitaalinbreng een bedrijfsleider is (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid van het WIB 92*);
 • hij rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid van het WIB 92*) tenzij hij daarvoor geen vergoeding ontvangt (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan)**;
 • hij als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan)**;
 • hij een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan hij aandeelhouder is én waarbij deze andere vennootschap er zich toe verbonden heeft om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in het bedrijf (aan deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden na de investering worden voldaan)**.

Bezoldigingen van bedrijfsleiders worden hierbij gedefinieerd (artikel 32, eerste lid van het WIB 92) als alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die:

 • een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent;
 • in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst.

** De permanentievoorwaarde is van toepassing voor de investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2019 (aanslag 2020). De woorden "op het ogenblik van de kapitaalinbreng" werden met ingang van dezelfde periode geschrapt.   

Drempels

De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de "Tax shelter voor start ups én scale ups" samen investeren.

De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap.  Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%. 

Wie komt in aanmerking als begunstigde vennootschap

Definitie groeibedrijf

De investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na de oprichting ervan. Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht:

 • op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank;
 • of op datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte).

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap, geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door die natuurlijke persoon, respectievelijk van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de ondernemingsrechtbank of van het vervullen van een gelijkaardige registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat van de EER.

(De datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging is bepalend voor de berekening, niet de datum van de effectieve storting.) 

De vennootschap stelt ten minste 10 voltijdse equivalenten te werk, krachtens arbeidsovereenkomsten. Hieraan moet worden voldaan gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap.

Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen moet er een groei zijn. Hierbij moet worden voldaan aan één van volgende voorwaarden:

 • de jaaromzet van de vennootschap is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen;
 • of het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap krachtens arbeidsovereenkomsten tewerkstelt is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.
Kleine vennootschap

Voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  kleine vennootschap
jaargemiddelde personeelsbestand 50
jaaromzet, excl. btw € 9.000.000
balanstotaal € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

  Andere voorwaarden

  Deze maatregel richt zich tot kleine vennootschappen die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de EER die in België over een 'Belgische inrichting' beschikt. 
  • De vennootschap moet voldoen aan de definitie van een kleine vennootschap (zie hoger).
  • De vennootschap stelt ten minste 10 voltijdse equivalenten te werk (zie hoger). 
  • De vennootschap moet een groei kunnen aantonen (zie hoger).
  • De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. 
  • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*.
  • De vennootschap mag geen 'vastgoedvennootschap' zijn*.
  • De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten*.
  • De vennootschap is niet beursgenoteerd.
  • De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd, behoudens de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, of dividenden hebben uitgekeerd.
  • De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.
  • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen*.
  • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 500.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt verminderd met het werkelijke ontvangen bedrag via de toepassing van de Tax shelter voor startende vennootschappen.

  *Aan volgende voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Als deze voorwaarden niet langer vervuld zijn tijdens deze periode zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

  Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin de vennootschap actief is.

  Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting en komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel.

  Meer informatie kan je terugvinden in de 'Circulaire 2018/C/111 over de belastingvermindering Tax shelter voor groeibedrijven (scale-up)' op Fisconetplus (Opgelet doorklikken op deze link kan enkel als je ingelogd bent op de website www.fisconetplus.be).

  Investeren in aandelen van een groeibedrijf

  Omvang steun

  Voor een directe investering in aandelen van een groeibedrijf bedraagt de belastingvermindering 25% van het geïnvesteerde bedrag.

  De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar (het is geen belastingkrediet) noch overdraagbaar.

  Investeren via erkende crowdfundingplatformen (incl. financieringsvehikel)

  Omvang steun

   De belastingvermindering is in dit geval gelijk aan 25% van het in aanmerking te nemen bedrag, na aftrek:

  • van eventueel de vergoeding voor de intermediaire rol van het financieringsvehikel;
  • van eventuele andere verbonden kosten.

  De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar (het is geen belastingkrediet) noch overdraagbaar.

  Crowdfunding en financieringsvehikel

  Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op het grote publiek om gelden in te zamelen voor de financiering van specifieke projecten, doorgaans via een interactieve website (een platform).

  Investeerders kunnen rechtstreeks investeren in een onderneming op een crowdfundingplatform maar ook onrechtstreeks via een financieringsvehikel. 

  Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding.

  Erkende crowdfundingplatformen

  Zowel de rechtstreekse investeringen op een crowdfundingplatform als de investeringen via een financieringsvehikel moeten gebeuren op een vergund crowdfundingplatform dat voldoet aan bepaalde voorwaarden opgelegd door FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Voor meer info zie Reglementair kader op www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding.

  Deze erkende/vergunde platformen kunnen geraadpleegd worden op de website van FSMA op de volgende 2 lijsten:

  Momenteel zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden, zich richten op projecten in Vlaanderen en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero CrowdfundingSpreds en LITA.co.

  Bijkomende voorwaarden

  De maatregel heeft steeds betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting. 

  Het moet gaan om aandelen op naam, ingeschreven in het aandeelhoudersregister gehouden door de vennootschap.

  Die aandelen moeten een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap.

  Zij moeten in geld zijn betaald. Inbrengen in natura zijn uitgesloten.

  De aandelen moeten volledig volstort zijn.

  De verworven aandelen of beleggingsinstrumenten dienen aangehouden te worden gedurende de vier belastbare tijdperken die volgen op de investering.

  Wanneer de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats tijdens een kalenderjaar overbrengt van België naar een andere staat of omgekeerd, wordt het maximumbedrag van € 100.000 dat in aanmerking komt voor de vermindering, geprorateerd.

  Aanvraagprocedure

  De investeerder moet documenten die jaarlijks worden opgesteld door, naargelang het geval, het groeibedrijf of het financieringsvehikel, ter beschikking houden van de administratie.

  Moeten worden opgesteld:

  • een document voor het jaar van verwerving van de nieuwe aandelen van het groeibedrijf of van de nieuwe beleggingsinstrumenten;
  • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend.

  Het eerste document bevestigt:

  • dat de voorwaarden voor het verlenen van de belastingvermindering zijn voldaan,
  • dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft,
  • en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in het bezit heeft.

  Het document van elk van de vier volgende jaren bevestigt dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft.

  Een (nog te verschijnen) koninklijk besluit zal bepalen op welke wijze deze bewijzen moeten worden geleverd evenals het bewijs dat het groeibedrijf voldoet aan de criteria inzake jaaromzet en voltijdse equivalenten.

  Contact

  Adres

  Koning Albert II-laan 33 bus 25
  1030 Brussel
  België

  Telefoon