Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 20 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
cofinanciering van (risicovolle) investeringen, werkkapitaal, O&O, enz...
(Risicokapitaal)financiering & garanties
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal).

1. De Europese financiering wordt doorgaans verstrekt door de EIB-groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering aan o.m. ondernemingen.
2. InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. De start wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2021.
3. Om de bedrijven te ondersteunen tijdens de coronacrisis heeft de EIB-groep ook heel wat financiële middelen versneld vrijgemaakt. Meer hierover in de rubriek Europese financieringsinitiatieven tijdens corona.

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de financiële instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie (EU).
De dienstverlening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken van leningen aan ondernemingen en instellingen, maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB en andere financiële instrumenten) en advisering.

De EIB is zowel binnen als buiten de Europese Unie actief. Bij de financiering ligt de focus op innovatie en vaardigheden, financiering voor kmo’s, milieu en klimaat alsook infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste producten voor ondernemingen. 

Kredieten via erkende commerciële banken

De EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties:

 • aan o.m. micro-ondernemingen, kmo's en grote ondernemingen;
 • voor materiële, immateriële investeringen, werkkapitaal, enz; 
 • via lokale financiële erkende tussenpersonen;
 • voor een bedrag van maximum € 25 miljoen; 
 • de kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschillen van bank tot bank;
 • de bijkomende EIB financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb. rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren; 
 • het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming al dan niet in aanmerking komt voor een krediet.

Voor meer informatie zie www.eib.org/en/products/loans/sme-mid-caps.htm.

Projectleningen

De EIB kan rechtstreekse leningen verstrekken:

 • aan o.m. grote ondernemingen en mid-cap ondernemingen (< 3000 werknemers);
 • voor investeringen maar ook voor onderzoek & ontwikkeling
 • meestal voor projecten van minimum € 25 miljoen (hiervan kan worden afgeweken voor midcap-ondernemingen voor leningen van € 7,5 miljoen tot € 25 miljoen)
 • maximum financiering van 50% van de totale projectkosten.

Voor meer informatie zie www.eib.org/en/products/lending/loans/index.htm.

Risicokapitaalfinanciering

De EIB kan rechtstreeks risicokapitaal verstrekken:

 • in de vorm van venture debt (quasi-eigen vermogen);
 • aan innovatieve kmo's en mid-cap ondernemingen;
 • voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling;
 • voor een bedrag van minstens € 7,5 miljoen (maximum financiering van 50% van de totale projectkosten).

Daarnaast verstrekt zij ook financiële middelen aan risicokapitaalfondsen actief in bepaalde segmenten.

Voor meer informatie over alle risicokapitaalinstrumenten zie www.eib.org/en/products/equity/index.htm.

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het EIF tracht de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten. Het EIF voorziet ook een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten ter ondersteuning van de financiële instellingen die zich richten tot microkredieten.

Een voorbeeld van dergelijk instrument is: 

 • 'AI Co-Investment Facility' ter ondersteuning van Europese bedrijven die werken aan de ontwikkeling van baanbrekende AI-toepassingen en andere technologieën die AI direct ondersteunen, zoals blockchain, Internet of Things (IoT) en robotica. Dit nieuwe financieringsinstrument valt nog onder Horizon 2020 en zal de komende vier jaar worden ingezet. Binnen dit instrument zal de EIB samen met investeringsfondsen en private investeerders co-financieringen bieden aan projecten die minimaal € 1 miljoen aan investeringen nodig hebben.

Een overzicht van de instrumenten kan je raadplegen onderaan deze pagina www.eif.org/what_we_do/index.htm.  

InvestEU programma

InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. Het InvestEU-programma brengt een hele reeks Europese financieringsinstrumenten die momenteel beschikbaar zijn onder één dak bijeen alsook het succesvolle model van het investeringsplan voor Europa (Europees Fonds voor Strategische Investeringen - EFSI).
Met InvestEU zal de Commissie investeringen, innovatie en de schepping van banen verder stimuleren, door circa € 650 miljard aan extra investeringen te mobiliseren.

Het programma bestaat uit:

 • Het InvestEU-fonds zal publieke en particuliere investeringen mobiliseren aan de hand van verschillende financieringsinstrumenten. De steun wordt verleend in de vorm van leningen, risicokapitaalinstrumenten en garanties. Er wordt meestal gewerkt via financiële intermediairs.
 • De InvestEU-advieshub zal o.m. advies verlenen aan investeringsprojecten die financiering zoeken. Hierbij wordt gewerkt met lokale partners uit de verschillende lidstaten.
 • Het InvestEU-portaal is een gemakkelijk toegankelijke databank waarin projecten en investeerders worden bijeengebracht.

Er is geen grensoverschrijdende samenwerking vereist om financiering te bekomen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website website eufundingoverview.be > InvestEU-programme.

Europese financieringsinitiatieven tijdens corona

Om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa heeft de EIB-groep heel wat financiële middelen versneld vrijgemaakt. Dit gebeurde door o.m. bestaande financieringsinstrumenten te verruimen of nieuwe instrumenten op te zetten. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • Pan-European Guarantee Fund (EGF): Via het EGF wil het EIF een aantal financiële instrumenten in samenwerking met financiële intermediairs inzetten voor de ondersteuning van de kmo's en mid-caps van de EU-lidstaten tijdens de coronacrisis. Financiële intermediairs die willen samenwerken met het EIF kunnen nog intekenen tot 31 oktober 2021.
 • COSME- Loan Guarantee Facility (LGF) richt zich indirect tot kmo's die nood hebben aan financiering. Financiële intermediairs kunnen tijdens de crisis een beroep doen op een verhoogd garantiepercentage om ondernemingen getroffen door de coronacrisis gemakkelijker toegang tot leningen te verschaffen. Ook PMV deed hierop een beroep voor de coronalening. Zie nieuwsbericht bij deze maatregel van 18 december 2020. Intermediairs kunnen op dit instrument een beroep doen tot 31 december 2021 (werd verlengd).
 • InnovFin SME Guarantee Facility richt zich tot innovatieve kmo’s en midcaps op zoek naar financiering. Ook dit instrument, dat werkt via financiële intermediairs, werd verruimd zodat ondernemingen getroffen door de coronacrisis gemakkelijker financiering krijgen. Ook PMV deed hierop een beroep. Zie nieuwsbericht bij deze maatregel van 18 december 2020. Intermediairs kunnen op dit instrument een beroep doen tot 31 december 2021 (werd verlengd).

Informatie over alle plannen van de EIB-groep kan je lezen op www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htm.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Een overzicht van wie in België voor welke instrumenten werd erkend door EIB, EIF of EFSI kan je terugvinden via de Europese website Your Europe > Financiering voor ondernemers en bedrijven. Selecteer vervolgens België op de kaart en maak een selectie.

Ook VLAIO beschikt over een handig overzicht met filtermogelijkheden EU Funding Overview waarbij je kan filteren op sector en financieringstype.

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website
Adres

avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website