Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 18 dec 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
cofinanciering van (risicovolle) investeringen, werkkapitaal, O&O, enz...
(Risicokapitaal)financiering & garanties
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal).

Deze Europese financiering wordt doorgaans vertrekt door de EIB-groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering aan o.m. ondernemingen.

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' (Juncker-plan) en is belangrijk omdat het bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor projecten die als risicovol worden bestempeld.

Het EIF lanceerde een COVID-19 ondersteuningsprogramma voor de financieringsinstrumenten 'EaSI Guarantee Instrument' en 'Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility'.  
Ook het financieringsinstrument 'InnovFin Equity' werd aangepast ter ondersteuning van de risicokapitaalmarkt in deze crisis, met onder meer een nieuw 'Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies' (RE-FIT Facility). Een kort overzicht kan je vinden in deze folder
De EIB groep lanceerde een nieuw financieringsinstrument 'AI Co-Investment Facility' ter ondersteuning van Europese bedrijven die werken aan de ontwikkeling van baanbrekende AI-toepassingen en andere technologieën die AI direct ondersteunen, zoals blockchain, Internet of Things (IoT) en robotica. Dit nieuwe financieringsinstrument valt nog onder Horizon 2020 en zal de komende vier jaar worden ingezet. Binnen dit instrument zal de EIB samen met investeringsfondsen en private investeerders co-financieringen bieden aan projecten die minimaal € 1 miljoen aan investeringen nodig hebben.
Het EIF heeft 2 financieringsinstrumenten verruimd ten behoeve van ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis. PMV maakt van deze verruiming gebruik om bedrijven in de coronacrisis extra financiering aan te bieden via de coronalening. De ''InnovFin SME Guarantee Facility' verhoogde met maximum € 120 miljoen aan noodkredieten voor innovatieve kmo's en mid-caps. De 'COSME Loan Guarantee Facility' nam met € 75 miljoen toe om de toegang tot financiering voor Vlaamse kmo's te verbeteren. De COSME-faciliteit heeft o.a. een verhoogd garantiepercentage om een deel van de last van de financiering weg te nemen bij de intermediairs en eindbegunstigden, terwijl de InnovFin-faciliteit meer flexibiliteit biedt, waardoor meer steun kan worden verleend aan ondernemingen.

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de financiële instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie (EU).
De dienstverlening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken van leningen aan ondernemingen en instellingen, maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB en andere financiële instrumenten) en advisering.

De EIB is zowel binnen als buiten de Europese Unie actief. Bij de financiering ligt de focus op innovatie en vaardigheden, financiering voor kmo’s, milieu en klimaat alsook infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste producten voor ondernemingen. 

Kredieten via erkende commerciële banken

De EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties:

 • aan o.m. micro-ondernemingen, kmo's en grote ondernemingen;
 • voor materiële, immateriële investeringen, werkkapitaal, enz; 
 • via lokale financiële erkende tussenpersonen;
 • voor een bedrag van maximum € 25 miljoen; 
 • de kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschillen van bank tot bank;
 • de bijkomende EIB financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb. rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren; 
 • het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming al dan niet in aanmerking komt voor een krediet.

In België zijn volgende banken erkend: Belfius, BNP Paribas FortisING Belgium en KBC.

Voor meer informatie zie www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm.

Projectleningen

De EIB kan rechtstreekse leningen verstrekken:

 • aan o.m. grote ondernemingen en mid-cap ondernemingen (< 3000 werknemers);
 • meestal voor projecten van minimum € 25 miljoen (hiervan kan worden afgeweken voor midcap-ondernemingen voor leningen van € 7,5 miljoen tot € 25 miljoen)
 • maximum financiering van 50% van de totale projectkosten.

Voor meer informatie zie www.eib.org/en/products/lending/loans/index.htm.

Risicokapitaalfinanciering

De EIB kan rechtstreeks risicokapitaal verstrekken:

 • in de vorm van venture debt (quasi-eigen vermogen); 
 • aan innovatieve kmo's en mid-cap ondernemingen;
 • voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling;
 • voor een bedrag van minstens € 7,5 miljoen (maximum financiering van 50% van de totale projectkosten).

Daarnaast verstrekt zij ook financiële middelen aan risicokapitaalfondsen actief in bepaalde segmenten.

Voor meer informatie over alle risicokapitaalinstrumenten zie www.eib.org/en/products/equity/index.htm.

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het EIF tracht de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten.

Voorbeelden zijn:

InnovFin: financiering voor innovatieve ondernemingen

Via InnovFin biedt Europa een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I). De doelgroep zijn kleine, middelgrote en grote ondernemingen alsook opdrachtgevers van projecten betreffende onderzoeksinfrastructuur. De EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) ondersteunen de financiële producten van InnovFin via hiervoor gereserveerde middelen.

De belangrijkste instrumenten zijn: 

InnovFin SME Guarantee 

InnovFin Equity 

InnovFin MidCap Guarantee 

COSME Loan Guarantee Facility

Dit instrument is een onderdeel van het Europese programma COSME. Via dit instrument verleent het EIF garanties aan erkende financiële tussenpersonen die kredieten en leasing verstrekken aan kmo’s. In België zijn BelfiusPMV/z (Vlaams Gewest) en Sowalfin (Waals Gewest) erkend als intermediair.

Zie www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm.

EaSI Guarantee Instrument & EaSI Funded Instrument

Deze instrumenten worden gefinancierd vanuit het EaSI Programme en zijn gericht op het stimuleren van microfinanciering aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen en de sociale economie. In België krijgen HefboommicroStart, Triodos Bank en Crédal (Brussels en Waals Gewest) via deze instrumenten ondersteuning.

Zie www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm.

ESCALAR

Dit nieuwe instrument wil snel groeiende bedrijven ondersteunen die een beroep doen op risicokapitaalfinanciering. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm.

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility

Dit instrument kadert in het Creative Europe programma en wil de financiering vergemakkelijken voor kmo's actief in de culturele en creatieve sectoren. De financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie bij het verstrekken van leningen aan deze sector. In België werden PMV/z (Vlaams Gewest) en ST'ART (Brussels en Waals Gewest) erkend. 

Zie www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Met het 'Investeringsplan voor Europa' maakt Europa bijkomende middelen vrij om de investeringen binnen de Eurozone aan te zwengelen. Hiervoor werd o.m. een European Fund for Strategic Investments (EFSI) opgezet dat werd ondergebracht in de EIB-groep.

Het EFSI is belangrijk omdat het financiering vrijmaakt voor projecten met een hoger risicoprofiel. Het richt zich hierbij op sectoren die van cruciaal belang zijn voor de Europese economie, waaronder:

 • Strategische infrastructuur inclusief digitaal, transport en energie;
 • Onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • Hernieuwbare energie en hulpbronnenefficiëntie;
 • Ondersteuning voor kmo's.

Het fonds richt zich tot zowel kmo’s, middelgrote en grote ondernemingen en dit zowel rechtstreeks (via projectleningen) als onrechtstreeks (via financiële intermediairs: banken of risicokapitaalfondsen). In België zijn PMV (Brussels en Vlaams Gewest) en Sowalfin (Waals Gewest) erkend alsook een aantal banken en risicokapitaalfondsen. 

Voor meer informatie zie www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm

Voorbeelden van projecten in België die werden gerealiseerd dankzij EFSI kan je vinden op deze website van de Europese Commissie

Europese financieringsinitiatieven tijdens corona

Om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa tracht de EIB-groep heel wat financiële middelen versneld vrij te maken. Dit gebeurt door o.m. bestaande financieringsinstrumenten te verruimen. Hierbij een aantal voorbeelden:

Informatie over alle plannen van de EIB-groep kan je lezen op www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htm.

Contact

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website
Adres

avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website