Hoe een LA-traject aanvraag indienen?

Jaarlijks is er één oproep voor LA-trajecten. De oproep wordt doorgaans in juli opengesteld, en de indiening is in het laatste kwartaal. De beslissing wordt bekendgemaakt in maart-april van het daaropvolgend jaar.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Jaarlijks is er een oproepdocument met een beschrijving van de specifieke modaliteiten voor de indiening van een projectaanvraag.

De aanvraagprocedure verloopt online met eID. Na registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen en alle documenten op te laden. 

 • Indien nodig kan de toegang tot de aanvraag verder gedeeld worden door de e-mail met de link door te sturen naar andere betrokkenen/partners. Via deze link kunnen de partners hun deel van de aanvraag vervolledigen.
 • Elke partner nodigt een rechtsgeldige vertegenwoordiger (of gemandateerde) uit die de aanvraag mee zal indienen en later de overeenkomst zal tekenen. 
 • Na indiening kan je het project niet meer wijzigen. Dus controleer of alles ingevuld is, voordat elke partner en zijn/haar rechtsgeldige vertegenwoordiger (of gemandateerde) de aanvraag indient.
 • Hierna ontvangen alle indieners een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Zolang je deze mail niet ontvangen hebt, is jouw aanvraag nog niet ingediend.

Na indiening gaat het agentschap na of de projectaanvraag formeel ontvankelijk is aan de hand van criteria die beschreven staan in de handleiding

De hoofdaanvrager ontvangt een bericht van de (on)ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 werkdagen na de indieningsdatum. De projecten die niet ontvankelijk worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere evaluatie- en selectieprocedure. De ontvankelijkheidscriteria blijven gelden tijdens de volledige behandelingsprocedure.

Hoe wordt een project geëvalueerd?

De aanvragen worden beoordeeld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen met advies van externe deskundigen. De deskundigen geven een advies op basis van de evaluatiecriteria, tijdens een mondeling college, zonder interactie met de aanvragers. 

Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen over de omvang en de aard van de subsidie, alsmede over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan.

Onafhankelijk van de evaluatieprocedure kan men een negatieve beslissing nemen of aanvullende voorwaarden stellen op basis van onvoldoende financiële draagkracht van de aanvrager of eventuele partners, het niet voldoen aan overige verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid of niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen.

Bij de selectie kan men rekening houden met de complementariteit van de projecten onderling en met een voldoende spreiding over sectoren en technologiedomeinen heen. 

Wat zijn de evaluatiecriteria? 

LA-trajecten worden gewaardeerd op 2 dimensies, enerzijds de impact van het project (‘wat en waarom’) en anderzijds de kwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’).

Bij de beoordeling van de impact van het project wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • projectdoelstellingen en fit in het programma
 • focus op vernieuwing bij de doelgroep
 • collectief bereik
 • economische impact
 • ruimere meerwaarde
 • aansluiting bij beleidsprioriteiten

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de projectuitvoering wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • aanpak en uitvoering
 • expertise en middelen

Stappenplan naar een succesvol project

 • 1

  Betrek doelgroepondernemingen actief bij de voorbereiding van projectvoorstellen, maar ook bij de uitvoering en valorisatie.

 • 2

  Ga na of de doelstellingen en de activiteiten passen binnen het programma.

 • 3

  Geef duidelijk aan op welke manier de cofinanciering (10%) zal gebeuren.

 • 4

  Indien samengewerkt wordt, maak dan duidelijke afspraken, ook omtrent de cofinanciering en valorisatie.

 • 5

  Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert na de lancering van de oproep ook infosessies. Op de infosessie wordt belangrijke informatie en nuttige tips gegeven voor het indienen van een projectaanvraag. Na de infosessie wordt de mogelijkheid gegeven tot een korte voorbespreking (ca. 1/2u-1u). Bij je aanvraag tot voorbespreking dien je een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen die je wenst te behandelen, toe te voegen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail