Cofinanciering?

Het EFRO financiert voornamelijk projecten met een economische finaliteit. Niettemin hebben EFRO- projecten een impact op verscheidene deelaspecten van de samenleving.

Naast de EFRO-middelen wordt voor de uitvoering van het programma cofinanciering voorzien door de Vlaamse Regering, lokale besturen en de private sector.

Op welke beleidsdomeinen heeft mijn project betrekking?

Twee gevallen kunnen zich voordoen:

 • Je projectvoorstel is duidelijk toe te wijzen aan één specifiek beleidsdomein: je richt je aanvraag voor cofinanciering tot de bevoegde minister met duidelijke vermelding van het gevraagde bedrag;
 • Je projectvoorstel heeft betrekking op verscheidene beleidsdomeinen tegelijkertijd: je richt een aanvraag voor cofinanciering aan elke bevoegde minister, met expliciete vermelding van het gevraagde bedrag aan elke betrokken minister.

Tot welke minister moet ik mij wenden?

Dit zijn de verschillende Vlaamse ministers en hun beleidsdomeinen:

 • Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
 • Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
 • Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
 • Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Lydia Peeters, Vlaams minister Mobiliteit en Openbare Werken
 • Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

De gedetailleerde adresgegevens van de ministeriële kabinetten vind je hier.

Hoe vraag ik cofinanciering aan?

Eenmaal je bepaald hebt bij welk(e) beleidsdomein(en) je projectvoorstel het meest aansluit, richt  je een schriftelijke vraag om cofinanciering, met korte motivatie, aan de betrokken minister(s).

Je bezorgt ook een kopie van de aanvraag aan de EFRO Managementautoriteit, die verantwoordelijk is voor beheer van de EFRO-middelen in Vlaanderen:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit EFRO
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Je aanvraag moet minstens volgende onderdelen omvatten:

 • inhoudelijk:

  • een korte beschrijving van de prioriteiten uit het Vlaams beleid waar je op inspeelt (beleidsnota’s, Vlaamse strategiedocumenten…)
 • financieel:

  • het exacte bedrag aan cofinanciering dat je wenst aan te vragen (in het geval van een gesplitste aanvraag: ook aangeven hoeveel je aan andere ministers vraagt)
  • een globaal overzicht per kostenpost (enkel als dit niet opgenomen is in het projectvoorstel);
  • een overzicht van de financiering van het project: aandeel EFRO, aandeel eigen inbreng, aandeel andere cofinanciers.
 • de finale projectfiche

Hoe verloopt de behandeling en beslissing van aanvragen?

Het is belangrijk je aanvraag voor cofinanciering in te dienen zodra je projectvoorstel vorm heeft en je zicht hebt op het totale projectbudget, met het oog op een vlotte behandeling van het dossier.
De bevoegde Vlaamse minister(s) beslist (beslissen) vervolgens of je aanvraag in aanmerking kan komen voor cofinanciering en stelt (stellen) het maximale bedrag vast.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen adviseert de Vlaamse minister van Economie, Werk en Innovatie, Jo Brouns, over aanvragen om cofinanciering voor projecten met een economische finaliteit die cofinanciering uit het ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen' (FIO) wensen.

Aanvragen betreffende de andere beleidsdomeinen worden behandeld door de betreffende administratie.

De cofinanciering wordt vastgelegd in een Ministerieel Besluit of een Besluit van de Vlaamse Regering, waarvan je een afschrift wordt toegestuurd.

Op te merken valt dat, zoals dit ook voor de EFRO-subsidies het geval is, de goedgekeurde bedragen altijd maximumbedragen zijn. De Beheersautoriteit kan specifieke voorwaarden m.b.t. de uitvoering van het project opleggen en het Programmasecretariaat zal altijd een technisch nazicht uitvoeren. Je wordt hiervan steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.