Anti-fraudebeleid

De EFRO Managementautoriteit zet in op een actief anti-fraudebeleid. Deze intentie wordt verwoord in de anti-fraudebeheersverklaring.

Fraude kent vele verschillende vormen, echter de kern is steeds dezelfde: één of meerdere personen of organisaties handelen met als doel zich financiële middelen toe te eigenen waar ze geen recht op hebben en waarmee de rechten van anderen worden aangetast.

Voorbeelden van fraude door externe partijen zijn:

  • Het niet uitvoeren van projectactiviteiten, maar wel verklaren dat deze hebben plaatsgevonden;
  • Het opvoeren van kosten die niet gemaakt zijn of niet subsidiabel zijn;
  • Het besteden van gelden aan activiteiten die niet tot het project behoren.

Fraude kan evenwel ook gepleegd worden door interne partijen, zoals leden van het Comité van Toezicht, medewerkers van de Managementautoriteit of anderen. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Een onterecht bevoordelen van bepaalde partijen, ten koste van anderen, bij de beoordeling van projecten;
  • Het aannemen van geschenken, met als tegenprestatie een voorkeursbehandeling of een onvoldoende controle.

Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dit (al dan niet anoniem) melden via mail (economie.europa@vlaanderen.be ) of via post op onderstaand adres:

Managementautoriteit EFRO
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

Je kan eveneens een vermoeden van fraude rechtstreeks aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) melden via webformulier (http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/fraud-reporting-form/index_en.htm ) of via post:

Europese Commissie
OLAF
1049 Brussel

De Managementautoriteit EFRO maakt tevens gebruik van Arachne. Arachne is een tool ontwikkeld door de Europese Commissie waarin een complete database wordt beheerd van projecten die met steun van de Structuurfondsen in de EU worden uitgevoerd. Deze projectgegevens worden verrijkt met allerlei informatie over organisaties en bedrijven (afkomstig uit o.a. jaarrekeningen en balansen).  De tool wordt door EFRO gebruikt als een instrument waarmee aan de hand van een heel aantal risico-indicatoren wordt nagegaan welke projecten, begunstigden, contracten en contractanten vatbaar zijn voor risico’s van fraude, belangenconflicten, insolvabiliteit en onregelmatigheden. Meer info over Arachne vind je hier.