Innovatiemandaten (IM)

Laatst gewijzigd op 15 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
basisonderzoek uitvoeren door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling)
Subsidie (via oproep)
van 50% tot max. 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten) over 1 tot 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in nauwe samenwerking met de onderneming.

De tweede oproep voor 2020 werd afgesloten op 1 september 2020, 12u. 
Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar. 

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (incl.vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

In een Innovatiemandaat zijn er minimaal 4 partijen betrokken:

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de wetenschappelijke promotor die verbonden is aan een Vlaamse onderzoeksinstelling.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Hoofddoel van het onderzoeksproject is de uitwerking van basisonderzoek om tot toepassingen binnen bedrijven te komen, m.a.w. de economische valorisatie van onderzoek. Veelal wordt verder gewerkt op de onderzoeksresultaten die bekomen werden tijdens voorafgaand doctoraatsonderzoek, en waar nog bijkomende stappen moeten gezet worden om tot mogelijke toepassingen en een transfer van resultaten te komen. Het gaat over onderzoeksstappen waarvan:

  • de risicograad nog te hoog ligt om reeds als O&O-bedrijfsproject uitgevoerd te worden, of waarvoor de kennis en/of de tools nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. De postdoctoraal onderzoeker kan de brug slaan tussen de academische en bedrijfswereld;
  • die in geval van succes een duidelijke economische finaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor het betrokken bedrijf.

Omvang steun

Een innovatiemandaat in Fase 1 (maximum 12 maanden) kan enkel aangevraagd worden door kennisinstellingen. In deze fase wordt de begroting 100% gesubsidieerd.  

Een innovatiemandaat in Fase 2 kan 1 tot 3 jaren duren en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

Basissteun: 50% van de aanvaarde kosten;

Verhoging van het basissteunpercentage:

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten aan het bedrijf.

Vanaf 12 oktober 2020 wordt er gewerkt met een nieuw kostenmodel. Let dus op dat je met de juiste bedragen/templates aan de slag gaat bij de aanvraag van deze subsidie. Meer uitleg hierover vind je via dit nieuwsbericht Nieuw VLAIO-kostenmodel vanaf vandaag van toepassing.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template dat terug te vinden is onderaan de pagina Aanvraagprocedure.

De aanvragen kunnen doorlopend in het jaar ingediend worden. De beslissing gebeurt evenwel gegroepeerd met twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment wordt een uiterste indieningsdatum gedefinieerd.

De tweede oproep voor 2020 werd afgesloten op 1 september 2020, 12u. 

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel voor Fase 2. 

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website:  Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.