Innovatiemandaten (IM)

Laatst gewijzigd op 21 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
basisonderzoek uitvoeren door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling)
Subsidie (via oproep)
van 50% tot max. 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten) over 1 tot 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen (incl. vzw's met een economische activiteit) in het Vlaamse Gewest van VLAIO een subsidie bekomen van maximum 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in nauwe samenwerking met de onderneming.

Een belangrijke voorwaarde is dat er bij de projectuitvoering kennis opgebouwd wordt in Vlaanderen, concreet in de Vlaamse vestiging en dat er na de projectuitvoering resultaten gevaloriseerd worden in Vlaanderen.

De Innovatiemandaten oproep 2024A werd geopend op 21 december 2023. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 12 maart 2024 (12u). Een online verkennend gesprek kan aangevraagd worden via dit formulier. Deze gesprekken kunnen ingepland worden op 1 en 20 februari 2024. Je kan je registreren tot uiterlijk één week voor de geplande datum. 

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (incl. vzw’s met een economische activiteit) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en er economische activiteiten uitoefent.

Voor spin-off mandaten moet de oprichting van het bedrijf in Vlaanderen voorzien worden.

In een Innovatiemandaat zijn er minimaal 4 partijen betrokken:

  • VLAIO dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de wetenschappelijke promotor die verbonden is aan een Vlaamse onderzoeksinstelling.

De mandataris kan zowel werknemer zijn van het bedrijf als van de kennisinstelling. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De projecten die in aanmerking komen, zijn gericht op de uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven en op de economische valorisatie van onderzoek. Veelal wordt verder gewerkt op de onderzoeksresultaten die bekomen werden tijdens voorafgaand doctoraatsonderzoek, en waar nog bijkomende stappen moeten gezet worden om tot mogelijke toepassingen en een transfer van resultaten te komen. Het gaat over onderzoekstappen waarvan:

  • de risicograad nog te hoog ligt om reeds als O&O project uitgevoerd te worden, of waarvoor de kennis en/of de tools nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. De postdoctoraal onderzoeker kan de brug slaan tussen de academische en bedrijfswereld;
  • die in geval van succes een duidelijke economische finaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor het betrokken bedrijf.

Binnen een innovatiemandaat kan gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt worden met een bestaand bedrijf.

Een belangrijke voorwaarde is dat er bij de projectuitvoering kennis opgebouwd wordt in Vlaanderen, concreet in de Vlaamse vestiging en dat er na de projectuitvoering resultaten gevaloriseerd worden in Vlaanderen.

Omvang steun

Spin-off bedrijf

Een 'Spin-off mandaat' kan enkel aangevraagd worden door kennisinstellingen. In deze fase wordt de begroting 100% gesubsidieerd. (Hierover meer op de VLAIO-website Innovatiemandaten.)

Bestaand bedrijf

Fase 1: Een innovatiemandaat (maximum 12 maanden) kan enkel aangevraagd worden door kennisinstellingen. In deze fase wordt de begroting 100% gesubsidieerd.

Fase 2: De basissteun dat aan een bedrijf in fase 2 kan worden uitbetaald bedraagt 50% van de aanvaarde kosten. Dit kan worden verhoogd (cumulatief): 

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.
Duur

Een mandaat duurt in principe twee jaar. Bij samenwerking met een bestaande onderneming, kan een mandaat van 3 jaar aangevraagd worden, waarbij fase 1 maximaal 12 maanden duurt. De reden voor een totale projectduur van meer dan 24 maanden moet inhoudelijk onderbouwd worden (bv. omwille van langdurige testen). 

Begroting

De begroting omvat personeelskosten van de mandataris (dus één werknemer), overhead en werkingskosten. De niet-personeelskosten bedragen maximaal € 50.000 per voltijds mensjaar. Hierbij wordt gewerkt met het VLAIO kostenmodel. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe regels voor dit kostenmodel (zie Documenten).

Aanvraagprocedure

Je kan gedurende het hele jaar een aanvraag voor een Innovatiemandaat indienen. VLAIO neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum.

Een projectaanvraag wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is onderaan de pagina aanvraagprocedure.

Meer informatie vind je ook in het tijdschema voor de oproep 2024.

De steun wordt door VLAIO toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in jaarlijkse voorschotten aan het bedrijf.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel voor Fase 2. 

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.