Innovatiemandaten (IM)

Laatst gewijzigd op 27 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
basisonderzoek uitvoeren door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling)
Subsidie (via oproep)
van 50% tot max. 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten) over 1 tot 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen van maximum 80% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in nauwe samenwerking met de onderneming.

De Innovatie-mandaten oproep 2021staat open tot uiterlijk 23 maart 2021 om 12 uur. Je kan je inschrijven voor een verkennend gesprek op 4 of 16 februari.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven met rechtspersoonlijkheid (incl. vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en er economische activiteiten uitoefent.

Voor spin-off mandaten moet de oprichting van het bedrijf in Vlaanderen voorzien worden.

In een Innovatiemandaat zijn er minimaal 4 partijen betrokken:

  • VLAIO dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de wetenschappelijke promotor die verbonden is aan een Vlaamse onderzoeksinstelling.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Hoofddoel van het onderzoeksproject is de uitwerking van basisonderzoek om tot toepassingen binnen bedrijven te komen, m.a.w. de economische valorisatie van onderzoek. Veelal wordt verder gewerkt op de onderzoeksresultaten die bekomen werden tijdens voorafgaand doctoraatsonderzoek, en waar nog bijkomende stappen moeten gezet worden om tot mogelijke toepassingen en een transfer van resultaten te komen. Het gaat over onderzoeksstappen waarvan:

  • de risicograad nog te hoog ligt om reeds als O&O-bedrijfsproject uitgevoerd te worden, of waarvoor de kennis en/of de tools nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. De postdoctoraal onderzoeker kan de brug slaan tussen de academische en bedrijfswereld;
  • die in geval van succes een duidelijke economische finaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor het betrokken bedrijf.

Binnen een innovatiemandaat kan gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt worden met een bestaand bedrijf.

Omvang steun

Een 'Spin-off mandaat' kan enkel aangevraagd worden door kennisinstellingen. In deze fase wordt de begroting 100% gesubsidieerd.  (Hierover meer op de VLAIO-website Innovatiemandaten.)

Een innovatiemandaat in Fase 1 (maximum 12 maanden) kan enkel aangevraagd worden door kennisinstellingen. In deze fase wordt de begroting 100% gesubsidieerd.  

Een innovatiemandaat in Fase 2 kan 1 tot 3 jaren duren en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

Basissteun: 50% van de aanvaarde kosten;

Verhoging van het basissteunpercentage:

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.

De steun wordt door VLAIO toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in jaarlijkse voorschotten aan het bedrijf.

Vanaf 12 oktober 2020 wordt er gewerkt met een nieuw kostenmodel. Let dus op dat je met de juiste bedragen/templates aan de slag gaat bij de aanvraag van deze subsidie. Meer uitleg hierover vind je via dit nieuwsbericht Nieuw VLAIO-kostenmodel vanaf vandaag van toepassing.

Aanvraagprocedure

Je kan gedurende het hele jaar een aanvraag voor een Innovatiemandaat indienen. VLAIO neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum.

Een projectaanvraag wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is onderaan de pagina aanvraagprocedure.

Meer informatie vind je ook in het tijdschema voor de oproep 2021. Je kan je inschrijven voor een verkennend gesprek op 4 of 16 februari.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel voor Fase 2. 

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website:  Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.