vergrootglas

Innovatiemandaten

OPGELET! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.
Terug naar Aanvraagprocedure

Innovatiemandaten - oproep 2023A

De oproep voorjaar 2023 werd geopend midden december 2022. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 14 maart 2023 om 12 uur.

Frank De Winne innovatiemandaten

In 2022 werden middelen voorzien voor vier extra Frank De Winne mandaten in het kader van het impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, conform de Beslissing Vlaamse Regering van 2 april 2021. Het doel is om jong onderzoekstalent de opportuniteit te geven om een duurzame loopbaan te starten en uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Deze 'Frank De Winne postdoc mandaten' zijn dus innovatiemandaten specifiek gericht op innovatieve toepassingen in de ruimtevaartsector:

  • Uptake van space technologie of applicatie bij het bedrijf 
  • Space technologie of kennis transfer van onderzoek naar het bedrijf 

In 2023 zijn er 2 Frank De Winne mandaten beschikbaar.

Binnen het luik 'talent' van dit impulsprogramma worden naast de 'Frank De Winne postdoc mandaten' bij VLAIO ook oproepen voor 'Frank De Winne aspirant mandaten' bij FWO voorzien.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2023A Voorziene datum
Lanceren oproep december 2022
Verkennende gesprekken (online)

donderdag 2 februari en
dinsdag 28 februari 2023 (schrijf in)

Deadline voor indiening dinsdag 14 maart 2023 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) maandag 18 april 2023
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris tussen half mei en half juni 2023
Beslissing juli 2023

Een projectaanvraag voor een innovatiemandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Facultatief kan een voorbespreking aangevraagd worden voorafgaand aan een indiening. Hiervoor worden 2 dagen voorzien waarop adviseurs van het Agentschap beschikbaar zijn voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 2 februari en 28 februari 2023 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details. Vraag hier je gesprek aan!

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail