Baekeland-mandaten

Laatst gewijzigd op 27 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
doctoraatsproject uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderneming
Subsidie (via oproep)
van 50% tot 80% van de aanvaarde begroting (personeels- en werkingskosten)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer.

De Baekeland-mandaten oproep 2021 staat open tot uiterlijk 23 maart 2021 om 12 uur. Je kan je inschrijven voor een verkennend gesprek op 4 of 16 februari.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar. 

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven met rechtspersoonlijkheid (incl. vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en er economische activiteiten uitoefent.

In een Baekeland-mandaat zijn er minimaal 5 partijen betrokken:

  • VLAIO dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is;
  • de promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een Vlaamse universiteit.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De projecten moeten minstens een wetenschappelijke uitdaging vormen en een probleemstelling bieden die een onderzoeker de kans geeft om zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardig onderzoeker.

De projecten moeten een dubbele doelstelling hebben:

  • onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf;
  • onderzoek is gericht op een doctoraat en voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.

Omvang steun

Een Baekeland-mandaat duurt in principe 4 jaar en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

Basissteun: 50% van de aanvaarde kosten;

Verhoging van het basissteunpercentage (cumuleerbaar):

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.

Het agentschap betaalt de subsidie aan de onderneming die instaat voor de volledige vergoeding van de partners.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in jaarlijkse voorschotten aan het bedrijf.

Vanaf 12 oktober 2020 wordt er gewerkt met een nieuw kostenmodel. Let dus op dat je met de juiste bedragen/templates aan de slag gaat bij de aanvraag van deze subsidie. Meer uitleg hierover vind je via dit nieuwsbericht Nieuw VLAIO-kostenmodel vanaf vandaag van toepassing.

Aanvraagprocedure

Je kan gedurende het hele jaar een aanvraag voor een Baekeland-mandaat indienen. VLAIO neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum.

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend.  De aanvraagprocedure verloopt online. 

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is onderaan de pagina aanvraagprocedure.

Meer informatie vind je ook in het tijdschema voor de oproep 2021. Je kan je inschrijven voor een verkennend gesprek op 4 of 16 februari.

 

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.