Baekeland-mandaten

Laatst gewijzigd op 21 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
doctoraatsproject uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderneming
Subsidie (via oproep)
van 50% tot 80% van de aanvaarde begroting (personeels- en werkingskosten)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen (incl. vzw's met een economische activiteit) kunnen een subsidie krijgen van VLAIO als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer.

De  Baekeland-mandaten oproep 2024A werd geopend op 21 december 2023. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 12 maart 2024 (12u). Een online verkennend gesprek kan aangevraagd worden via dit formulier. Deze gesprekken kunnen ingepland worden op 1 en 20 februari 2024. Je kan je registreren tot uiterlijk één week voor de geplande datum. 

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven met rechtspersoonlijkheid (incl. vzw’s met een economische activiteit) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en er economische activiteiten uitoefent.

In een Baekeland-mandaat zijn er minimaal 5 partijen betrokken:

  • VLAIO dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële mentor/promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is;
  • de promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een Vlaamse universiteit.

De mandataris kan zowel werknemer zijn van het bedrijf als van de universiteit of kennisinstelling. Ook andere kennisinstellingen - strategische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, hogescholen, enz. - kunnen optreden als gastinstelling voor de doctorandus, indien zij samenwerken met een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit. 

De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De projecten moeten minstens een wetenschappelijke uitdaging vormen en een probleemstelling bieden die een onderzoeker de kans geeft om zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardig onderzoeker.

De projecten moeten een dubbele doelstelling hebben:

  • onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf;
  • onderzoek is gericht op een doctoraat en voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.

Ook van belang is de omvang en waarschijnlijkheid van de te verwachten valorisatie met aandacht voor voldoende toegevoegde economische waarde voor Vlaanderen.

Omvang steun

Steun

De basissteun bedraagt 50% van de aanvaarde kosten. Dit kan worden verhoogd (cumuleerbaar):

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.

VLAIO betaalt de subsidie aan de onderneming die instaat voor de volledige vergoeding van de partners.

Reiskrediet

VLAIO wil binnen het Baekeland-programma de mobiliteit van de onderzoeker stimuleren, in eerste instantie tussen de academische en industriële wereld, maar eveneens de internationale mobiliteit. Hiervoor kan een reiskrediet worden bekomen.

Duur

Een Baekeland-mandaat duurt in principe 4 jaar.

Begroting

Een Baekeland-mandaat voorziet financiering van de personeels-, overhead- en werkingskosten in relatie met één specifieke werknemer. De som van de niet-personeelskosten mag maximaal € 50.000 bedragen per jaar bij voltijdse bezetting (evenredig te verlagen bij een deeltijdse bezetting). Hierbij wordt gewerkt met het VLAIO kostenmodel. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe regels voor dit kostenmodel (zie Documenten).

Aanvraagprocedure

Je kan gedurende het hele jaar een aanvraag voor een Baekeland-mandaat indienen. VLAIO neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum.

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is onderaan de pagina aanvraagprocedure.

Meer informatie vind je ook in het tijdschema voor de oproep 2024

De steun wordt door VLAIO toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in jaarlijkse voorschotten aan het bedrijf.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.