Baekeland-mandaten

Laatst gewijzigd op 16 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
doctoraatsproject uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderneming
Subsidie ( via oproep)
van 50% tot 80% van de aanvaarde begroting (personeels- en werkingskosten)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer.

De tweede oproep voor 2020 werd opengesteld met als uiterste indiendatum 1 september 2020, 12u. Potentiële indieners kunnen nog online een afspraak maken voor een verkennend gesprek op 18 augustus 2020 via dit webformulier.
Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar. 

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (incl. vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

In een Baekeland-mandaat zijn er minimaal 5 partijen betrokken:

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is;
  • de promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een Vlaamse universiteit.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De projecten moeten minstens een wetenschappelijke uitdaging vormen en een probleemstelling bieden die een onderzoeker de kans geeft om zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardig onderzoeker.

De projecten moeten een dubbele doelstelling hebben:

  • onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf;
  • onderzoek is gericht op een doctoraat en voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.

Omvang steun

Een Baekeland-mandaat duurt in principe 4 jaar en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

Basissteun: 50% van de aanvaarde kosten;

Verhoging van het basissteunpercentage:

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten aan het bedrijf.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is op de site vlaio.be/nl/subsidies-financiering/baekeland-mandaten/aanvraagprocedure.

De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. De beslissing gebeurt evenwel gegroepeerd op twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment wordt een uiterste indieningsdatum gedefinieerd.

De tweede oproep voor 2020 werd opengesteld met als uiterste indiendatum 1 september 2020, 12u. Potentiële indieners kunnen nog online een afspraak maken voor een verkennend gesprek op 18 augustus 2020 via dit webformulier.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.