Federale steun voor ondernemers (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 10 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
ondersteuning ingevolge coronacrisis
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Ondersteuning handel en horecasector

Horeca vrijgesteld van FAVV-heffing voor 2020 

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage aan het federaal voedselagentschap FAVV. Het wetsontwerp kan je nalezen op dekamer.be.

Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Op de ministerraad van 23 oktober werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen.  

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten. Meer informatie kan je raadplegen in de Wet van 27 mei 2020

Ondersteuning cruciale sectoren

De Federale Regering heeft beslist op 6 november om een aantal maatregelen uit te werken om de cruciale sectoren te versterken die door de crisis extra zwaar onder druk zijn komen te staan: in het bijzonder de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw:

 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing. 
 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs. 
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs. 
 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs.
 • Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
 • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Daarnaast wordt de pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler. Ook voorkomen we dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen. 
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Meer info in het persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.

Ondersteuning ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

Corona-tijdskrediet

Werkgevers uit de privésector die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kunnen vanaf 1 juli 2020 aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse baan te verminderen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Voor de vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan wordt een werknemer als voltijds tewerkgestelde werknemer beschouwd als hij tewerkgesteld is met arbeidsprestaties van ten minste ¾ van een voltijdse baan in de onderneming.

Tijdens de periode van de vermindering van zijn prestaties in het kader van het corona-tijdskrediet heeft de werknemer recht op een uitkering ten laste van de RVA. Het bedrag daarvan is gelijk aan het bedrag dat wordt toegekend in het geval van gewoon tijdskrediet. De corona-tijdskredietuitkering moet worden aangevraagd via het formulier ‘C61- Corona-tijdskrediet’ op de www.rva.be.

Een erkenning van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden vindt plaats volgens de criteria die zijn vastgelegd in de reglementering inzake de werkloosheid met bedrijfstoeslag, maar zonder dat er een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten. In het kader van het corona-tijdskrediet moet deze erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 plaatsvinden.

Meer informatie kan je terugvinden in de infobladen werknemers T23 en werkgevers E33.

Coronalandingsbaan

Werknemers van 55 jaar kunnen vanaf 1 juli 2020 een beroep doen op deze vorm van tijdskrediet om de prestaties tot aan hun pensioen te verminderen als zij tewerkgesteld zijn bij een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het gaat hier om een gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5 van de prestaties. 

Meer informatie kan je terugvinden in infoblad T161.

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 kunnen genieten van een tijdelijke doelgroepvermindering wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek invoeren voor maximum 1 jaar. Deze doelgroepvermindering kan enkel worden bekomen indien minstens 3/4de ervan aangewend wordt om als complement bij het loon te worden gevoegd van de werknemers.

Meer informatie in de maatregel Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering (coronavirus).

Ondersteuning exportbedrijven

Herverzekeringsprogramma

De Belgische Staat, Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes hebben op 22 april een ontwerpakkoord ondertekend. Dit akkoord werd ondertussen goedgekeurd door de Europese Commissie.

Door de coronacrisis is het risico op niet-betaling van klanten namelijk zorgwekkend hoog geworden. Hierdoor zouden de kredietverzekeringsondernemingen, om hun eigen solvabiliteit te beschermen, de kredietlimieten van heel wat debiteuren noodgedwongen moeten verminderen. Het 'Herverzekeringsprogramma van de Staat' wil dit risico opvangen voor verzekerde bedrijven gevestigd in België en hun handelstransacties met kopers (debiteuren) die zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn.

De kredietverzekeraars verbinden zich in het kader van dit akkoord, om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden.
In ruil voor die verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency (handelend voor rekening van de Staat) zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. 

Deze steunmaatregel loopt tot eind 2020. Meer informatie over dit akkoord kan je terugvinden op de website van Credendo > Herverzekeringsprogramma van de Staat om de Belgische economie te ondersteunen.

Credendo Bridge Guarantee

Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeringsmaatschappij, heeft ter ondersteuning van de Belgische exporterende bedrijven een nieuwe financiële garantie ‘Credendo Bridge Guarantee’ uitgewerkt voor banken die een krediet verstrekken aan deze bedrijven. Deze regeling werd goedgekeurd door Europa (Tijdelijke kaderregeling) en was geldig tot eind september 2020. Meer informatie kan je raadplegen op de website van Credendo > Credendo Bridge Guarantee.

Consumptiecheque

Om bepaalde getroffen sectoren te ondersteunen, kunnen werkgevers vanaf 17 juli 2020 hun werknemers consumptiecheques (papier of elektronisch) geven die vrij van RSZ (en belastingen) zijn tot en met 31 december 2020. Dit voor een maximum bedrag van € 300.

Deze consumptiecheque mag enkel worden besteed in:

 • de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen;
 • de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
 • de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behorend tot een van de nationale federaties.

 De consumptiecheque die op papier wordt uitgereikt, moet duidelijk vermelden in welke inrichtingen of verenigingen hij mag worden besteed.

Deze consumptiecheques zijn geldig tot en met 7 juni 2021. De voorwaarden om consumptiecheques toe te kennen zijn grotendeels analoog aan deze voor de ecocheques.

Meer informatie kan je terugvinden in de instructies van de Sociale zekerheid 2020/3 > Consumptiecheque - coronamaatregel en in de Circulaire 2020/C/131 over de consumptiecheque.

Extra budget voor zorgsector

Er werd door de Federale Regering op 6 november beslist om voor de zorgsector een extra budget vrij te maken voor consumptiecheques. Deze consumptiecheques zouden kunnen worden besteed tot eind 2021.

Meer info in het persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op de ouderschapsuitkering.

De uitkering bedraagt 532,24 per maand. Als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen van wie er minstens één fiscaal ten laste is van de aanvrager ("eenoudergezin"), bedraagt het bedrag van de uitkering € 875,00 per maand in mei en juni 2020. Vanaf juli 2020 bedraagt het bedrag van de uitkering voor eenoudergezinnen € 1.050 per maand. Vanaf juli 2020 bedraagt de uitkering € 638,69 per maand voor een gehandicapt kind. 

De aanvraag kan ingediend worden door:

 • zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen, die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Het gaat om de zorg van een kind van maximum 12 jaar, of maximum 21 jaar als het gehandicapt is.

De ouderschapsuitkering kan niet worden gecumuleerd met bepaalde andere uitkeringen zoals het reguliere overbruggingsrecht en het tijdelijke corona overbruggingsrecht. Hier vind je een volledige lijst.

Deze uitkering voor de maanden mei en juni 2020 kan worden aangevraagd tot 30 september 2020 bij je Sociale verzekeringsfonds. De ouderschapsuitkering voor de maanden juli, augustus en september 2020 moet ten laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd.

Meer informatie kan je vinden op de website van RSVZ >Moeilijkheden door het coronavirus

Andere initiatieven

Engagement verzekeringssector

In het begin van de crisis had de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia een akkoord bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. Dit akkoord, dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering, liep af op 30 september 2020. Enkel de sectorale maatregelen inzake hypotheekleningen en de daaraan verbonden verzekeringen lopen tot eind dit jaar. 

Meer informatie over dit akkoord kan je raadplegen op de website van de NBB Ook de verzekeringssector levert inspanningen in de-strijd tegen de sociaal-economische impact van de coronacrisis en op de website van Assuralia Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden.

Federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, kan je terugvinden op de website Public Procurement > FAQ.

Informatie over de toepassing van de vormvoorschriften vind je op de website Public Procurement > FAQ