Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 7 feb 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
cofinanciering van projecten gericht op groei en werkgelegenheid in minder ontwikkelde regio’s
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. Promotoren kunnen projecten indienen. Dit zijn meestal intermediaire organisaties en in bepaalde specifieke gevallen kunnen ook ondernemers een projectvoorstel indienen.

Doelstellingen

Europees structuurfondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's terug.  Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa2020 - strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen:

  • ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie;

  • ‘Europese Territoriale Samenwerking’: ter bevordering van grensoverschrijdende,  transregionale en interregionale samenwerking;

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.

Het Vlaamse EFRO programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren.

Wie komt in aanmerking

Het EFRO-programma is vooral bedoeld voor projecten van publieke actoren. Private actoren kunnen evenwel in aanmerking komen op voorwaarde dat ze rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de Europese regels voor staatssteun respecteren.

Prioriteitsas 4 (Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling) is enkel toegankelijk voor actoren uit de steden Antwerpen en Gent.

Wat komt in aanmerking

Het operationeel meerjarenprogramma 2014-2020 is opgebouwd rond  4 inhoudelijke prioriteitsassen en 1 as Technische Bijstand samen goed voor een EFRO budget van € 173,5 miljoen:

Verder wordt voor 3 gebieden een “geïntegreerde territoriale investeringen” strategie toegepast, waarbij op een complementaire manier, middelen uit verschillende fondsen (EFRO en ESF) worden ingezet:

  • GTI Limburg: inspelend op de specifieke reconversieproblematiek in de provincie, als gevolg van de sluiting van Ford Genk, met als basis, het ‘Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat – SALK’;

  • GTI West-Vlaanderen: gebaseerd op het strategisch plan ‘West Deal’ voor een toekomstgerichte transformatie van de provincie West-Vlaanderen

  • GTI Kempen: inspelend op de socio-economische en territoriale uitdagingen van dit gebied, met als basis, het ‘Dynamisch Actieplan Kempen – Dynak’

Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium: aansluiten bij de eigen regionale strategie en passen binnen de specifieke doelstellingen van het OP.

Omvang steun

De EFRO-subsidie voor de periode 2014-2020 bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost uit.

Het project moet zelf de overige financiering voorzien. Deze financiering kan zowel afkomstig zijn van de projectpartners (promotor, eventuele copromotoren) als van overheden en de private sector.

Wat de Vlaamse overheid betreft, dient – naargelang het thema - een aanvraag te worden gericht aan de bevoegde minister. Van de projectpartners wordt een minimale eigen financiële bijdrage van 15% verwacht.

De hoogte en het percentage aan EFRO en andere publieke financiering(en) is in geval van dossiers waar staatsteunregels gelden wel afhankelijk van de EU voorschriften hieromtrent.

Het EFRO budget 2014-2020 bedraagt € 173,5 miljoen voor geheel Vlaanderen waarvan er € 45 miljoen gereserveerd is voor de GTI Limburg (zie hierboven).

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen, bekend gemaakt via de website (vlaio.be/efro-projectoproepen) en de nieuwsbrief van EFRO. Binnen de prioritaire as 4 (grootstedelijke ontwikkeling) kunnen doorlopend projectvoorstellen ingediend worden.

Het beheer en de organisatie van de financiële controle voor EFRO Vlaanderen is in handen van het Vlaams centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen. Er zijn 7 EFRO-contactpunten – 1 per provincie en 1 in de grootsteden Antwerpen en Gent - opgericht voor de projectwerving, begeleiding van (potentiële) projectpromotoren en voor de opvolging van de goedgekeurde projecten.

Projectvoorstellen worden elektronisch ingediend via een webapplicatie.

Meer informatie over de contactpunten kan je terugvinden via deze link: vlaio.be/efro/help

Contact

Meer informatie over de contactpunten kan je terugvinden via deze link: vlaio.be/efro/help

Afdeling / Dienst
Entiteit Europa Economie
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon