Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

De Vlaamse Regering publiceert jaarlijks een oproep voor brownfieldprojecten in het Belgisch Staatsblad. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen hun dossiers in de voorziene periodes indienen. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt overleg gepleegd met alle overheden en andere partijen die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen.

Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar wordt de aanpak van het brownfieldproject gezamenlijk besproken. De afspraken voor de realisatie van het project worden in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Indiening aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag tot het opstarten van onderhandelingen het oog op de totstandkoming van een Brownfieldconvenant gebeurt enkel nog digitaal. 

Samenstelling aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag dient verplicht te gebeuren via het digitale indieningsplatform. 

Volgende documenten zijn hierbij van toepassing:

Alle onderdelen van het aanvraagformulier dienen zorgvuldig te worden ingevuld. 

Het aanvraagformulier wordt, waar gevraagd, gedocumenteerd met bijlagen. Volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Een powerpointpresentatie (met gebruik van sjabloon) waarin de inhoud van het project wordt weergegeven;
 • Een plan met afbakening van het projectgebied en weergave van de kadastrale perceelsgrenzen (beschikbaar via o.a. geopunt, kadaster online,…) + per perceel een recent (minder dan 2 maand oud bij indiening van project) kadastraal plan en legger. Mogelijke gekende afwijkingen ten opzichte van deze recente documenten dienen in het aanvraagformulier te worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt ter toetsing van de 70%-regel (artikel 8 §1 decreet brownfieldconvenanten). Een kaart van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en alle  eigenaars en andere zakelijk gerechtigden die binnen de projectgebieden vallen, worden op de hoogte gesteld en ze krijgen de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de opname van hun perceel in het projectgebied.
 • Een financieel plan waarin de projectstructuur duidelijk is uitgetekend en waarop de haalbaarheid van het project kan worden beoordeeld. Het financieel plan moet ook inzicht geven in de financieringsstrategie (financieringstechniek, inbreng eigen middelen versus externe middelen, …) voor het project. Hiervoor kan het sjabloon ‘financieel plan’ worden gebruikt.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeente(n) op wiens grondgebied de onroerende goederen gelegen zijn dat zij kennis heeft/hebben genomen van de inhoud van de aanvraag en wenst/wensen mee te werken aan de totstandkoming van het brownfieldproject.
 • Een duurzaamheidsnota, opgesteld aan de hand van een gekozen duurzaamheidstool, waarin wordt aangegeven op welke thema’s (vb. water, mobiliteit, …)  of onderdelen van het proces (visievorming, sanering, beheer, …) de indiener inspanningen zal leveren om tot een hoger ambitieniveau te komen dan de minimale wettelijke verplichtingen; en hoe, voor zover relevant in functie van het project, aansluiting gezocht wordt bij de 10 kernkwaliteiten in de strategische doelstelling 3: Palet  van leefomgevingen, in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
 • Voor brownfieldprojecten waarbij (delen van) de projectgronden (potentieel) zijn verontreinigd: de reeds beschikbare stukken aangaande deze (potentiële) verontreiniging (vb. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, …). De conclusies van deze onderzoeken volstaan.

Ondertekening aanvraagdossier

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden ingesteld en ondertekend. Dit gebeurt middels het ondertekeningsformulier ‘penvoerende actor’ of ‘overige actor’ (zie boven).

Bij een brownfieldproject kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen:

 • alle betrokken projectontwikkelaars;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op grond van een eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.

Eén van de actoren moet optreden als aanspreekpunt voor de overheid in het kader van het verdere verloop van het dossier. In de aanvraag wordt deze als penvoerende actor aangeduid.

Maken één of meerdere van de projectgronden van de aanvraag het voorwerp uit van een definitief vastgesteld onteigeningsplan, dan zal de onteigenende overheid, en niet de onteigende, dienen op te treden als actor bij het betreffende brownfieldproject.

Indieningstermijn

Binnen de 10e oproep kunnen dossiers worden ingediend:

 • van 20 april 2020 tot en met 11 mei 2020, 16u;
 • van 19 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020, 16u.

De indieners worden gevraagd het project toe te lichten aan de ambtelijke werkgroep, voorafgaand aan de evaluatie. Voor de volledig verklaarde dossiers zal de penvoerende actor hiertoe een uitnodiging ontvangen met vermelding van datum, uur, locatie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail