Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

De Vlaamse Regering publiceert jaarlijks minimum één oproep voor brownfieldprojecten in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering nam op 15 juli 2022 kennis van de inhoud en voorwaarden van de 13e oproep. Download de tekst van de 13e oproep (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2022) en het aanvraagformulier. Geïnteresseerden kunnen hun dossiers in de voorziene periodes indienen. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen door de Vlaamse Regering een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt overleg gepleegd met alle overheden en andere partijen die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen.

Onder leiding van de onderhandelaar wordt de aanpak van het brownfieldproject gezamenlijk besproken. De afspraken en engagementen voor de realisatie van het project worden omschreven in het brownfieldconvenant dat door alle partijen ondertekend wordt.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Indiening aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag tot het opstarten van onderhandelingen met het oog op de totstandkoming van een Brownfieldconvenant gebeurt via het digitale indieningsplatform (klik op de aanvragen-knop in het menu hierboven).

Binnen de 13e oproep kunnen aanvraagdossiers ingediend worden vanaf 15 oktober 2022 tot en met vrijdag 17 november 2023.

De beoordeling zal gespreid gebeuren op 2 momenten, afhankelijk van de periode van indiening:

 • 1e periode: dossiers ingediend vanaf 15 oktober 2022 tot en met 28 april 2023
 • 2e periode: dossiers ingediend vanaf 29 april 2023 tot en met 17 november 2023

De mogelijkheid wordt geboden om,  bij wijze van vooraanmelding, eerst een beperkt dossier (= aanvraag met beperkte gegevens) in te dienen (waarvoor dan al een dossiernummer wordt gegenereerd) en dit later in dezelfde periode te vervolledigen. Elk dossier wordt na de einddatum van een periode geëvalueerd naar volledigheid, ontvankelijkheid en gegrondheid. Een vooraanmelding noch een effectieve aanvraag kan niet worden verlengd naar een volgende periode.

Samenstelling aanvraagdossier

De samenstelling en indiening van een aanvraagdossier worden toegelicht in de handleiding digitale indieningsmodule.

Daarbij zijn volgende documenten en sjablonen van toepassing:

Bij indiening via het digitale indieningsplatform dienen zowel bij vooraanmelding als bij effectieve indiening een aantal projectgegevens ingevuld te worden en bijlagen toegevoegd te worden.

Volgende bijlagen zijn verplicht in kader van een vooraanmelding én bij indiening:

 • Een kadaster plan en legger: een plan met afbakening van het projectgebied en weergave van de kadastrale perceelsgrenzen (beschikbaar via o.a. geopunt, kadaster online,…) + per perceel een recent (minder dan 2 maand oud bij indiening van project) kadastraal uittreksel en plan. Mogelijke gekende afwijkingen ten opzichte van deze recente documenten dienen in het aanvraagformulier te worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt ter toetsing van de 70%-regel (artikel 8 §1 decreet brownfieldconvenanten). Een kaart van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en alle  eigenaars en andere zakelijk gerechtigden die binnen de projectgebieden vallen, worden op de hoogte gesteld en ze krijgen de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de opname van hun perceel in het projectgebied.

Volgende bijlagen zijn optioneel in kader van een vooraanmelding, maar verplicht in kader van indiening van een volledig dossier – uiterlijk tegen de vermelde einddatum van een evaluatieperiode:

 • Het aanvraagformulier, waarbij alle onderdelen zorgvuldig moeten worden ingevuld. 
 • Een presentatie (met gebruik van sjabloon in powerpoint) waarin de inhoud van het project wordt weergegeven;
 • Een financieel plan dat duidelijk de projectstructuur uitgetekent en dat de haalbaarheid van het project aangeeft. Het financieel plan moet ook inzicht geven in de financieringsstrategie (financieringstechniek, inbreng eigen middelen versus externe middelen, …) voor het project. Hiervoor kan het sjabloon ‘financieel plan’ worden gebruikt.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeente(n) op wiens grondgebied de onroerende goederen gelegen zijn dat zij kennis heeft/hebben genomen van de inhoud van de aanvraag en wenst/wensen mee te werken aan de totstandkoming van het brownfieldproject.
 • Een ingevulde duurzaamheidsmeter, die een nulmeting aangeeft bij aanvang van het project en waarin wordt aangegeven op welke thema’s (vb. water, mobiliteit, …) of onderdelen van het proces (visievorming, sanering, beheer, …) de indiener inspanningen zal leveren inzake duurzaamheid.  Het ambitieniveau kan worden bijgesteld gedurende het onderhandelingsproces. In de handleiding zijn verschillende tools opgelijst die als duurzaamheidsmeter kunnen gebruikt worden.

Volgende bijlagen zijn optioneel (zowel bij vooraanmelding als bij volledige indiening):

 • Voor brownfieldprojecten waarbij (delen van) de projectgronden (potentieel) zijn verontreinigd: de reeds beschikbare stukken aangaande deze (potentiële) verontreiniging (vb. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, …). De conclusies van deze onderzoeken volstaan.
 • Andere relevante info met betrekking tot het project

Ondertekening aanvraagdossier

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden bevestigd en ondertekend.

De indiening gebeurt door de ‘penvoerende actor’, waarvan een rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemandateerde de indiening dient te bevestigen in de digitale indieningsmodule. De penvoerende actor fungeert tevens als aanspreekpunt voor de overheid in het kader van het verdere verloop van het dossier.

Voor elk van de overige actoren wordt een ‘ondertekeningsformulier overige actor’ (zie boven) digitaal ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemandateerde en opgeladen in de indieningsmodule.

Bij een brownfieldproject kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen:

 • alle betrokken projectontwikkelaars;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op grond van een eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.

Maken één of meerdere van de projectgronden van de aanvraag het voorwerp uit van een definitief vastgesteld onteigeningsplan, dan zal de onteigenende overheid, en niet de onteigende, dienen op te treden als actor bij het betreffende brownfieldproject.

Contact

Adres
VLAIO
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail