Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt er samengezeten met alle overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen:

 • het gemeentebestuur
 • het provinciebestuur (eventueel)
 • de betrokken Vlaamse administraties (OVAM, Ruimte & Erfgoed, Wegen en Verkeer, …)
 • eventuele betrokken federale administraties
 • De Lijn, de NMBS, …
 • private partijen
 •  …

Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar worden alle knelpunten van het project gezamenlijk besproken. Indien er een oplossing kan gevonden worden, worden de afspraken daarrond in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Indiening aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag tot het opstarten van onderhandelingen het oog op de totstandkoming van een Brownfieldconvenant gebeurt enkel nog digitaal. Via onderstaande knop start je een aanvraag op en doorloop je de digitale indieningsmodule:

Samenstelling aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag dient verplicht te gebeuren via het digitale indieningsplatform. Volgende documenten zijn hierbij van toepassing:

Alle onderdelen van het aanvraagformulier dienen zorgvuldig te worden ingevuld. Het aanvraagformulier wordt, waar gevraagd, gedocumenteerd met bijlagen. Volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Een powerpointpresentatie (met gebruik van sjabloon) waarin de inhoud van het project wordt weergegeven;
 • Een plan met afbakening van het projectgebied en weergave van de kadastrale perceelsgrenzen (beschikbaar via o.a. geopunt, kadaster online,…) + per perceel een recent (minder dan 2 maand oud bij indiening van project) kadastraal plan en legger. Mogelijke gekende afwijkingen ten opzichte van deze recente documenten dienen in het aanvraagformulier te worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt ter toetsing van de 70%-regel (artikel 8 §1 decreet brownfieldconvenanten).
 • Een financieel plan waarin de projectstructuur duidelijk is uitgetekend en waarop de haalbaarheid van het project kan worden beoordeeld. Het financieel plan moet ook inzicht geven in de financieringsstrategie (financieringstechniek, inbreng eigen middelen versus externe middelen, …) voor het project. Hiervoor kan het sjabloon ‘financieel plan’ worden gebruikt.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeente(n) op wiens grondgebied de onroerende goederen gelegen zijn dat zij kennis heeft/hebben genomen van de inhoud van de aanvraag en wenst/wensen mee te werken aan de totstandkoming van het brownfieldproject.
 • Voor brownfieldprojecten waarbij (delen van) de projectgronden (potentieel) zijn verontreinigd: de reeds beschikbare stukken aangaande deze (potentiële) verontreiniging (vb. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, …). De conclusies van deze onderzoeken volstaan;
 • Een duurzaamheidsnota waarin het engagement op vlak van duurzaamheid in detail omschreven wordt en waarbij aangegeven wordt welke opportuniteiten en mogelijke acties er zijn om tot een hoger ambitieniveau te komen. In de nota wordt aangegeven welke tool wordt geselecteerd op basis waarvan een optimalisatietraject kan uitgezet worden op maat van het project. Op basis van één of meerdere gekozen acties kan zo tot een hoger ambitieniveau gekomen worden. Dit proces wordt verdergezet in het onderhandelingstraject en in de uitvoering van het Convenant met rapportage aan de Stuurgroep.

Ondertekening aanvraagdossier

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden ingesteld en ondertekend. Dit gebeurt middels het ondertekeningsformulier ‘penvoerende actor’ of ‘overige actor’ (zie boven).

Bij een brownfieldproject kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen:

 • alle betrokken projectontwikkelaars;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op grond van een eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.

Eén van de actoren moet optreden als aanspreekpunt voor de overheid in het kader van het verdere verloop van het dossier. In de aanvraag wordt deze als penvoerende actor aangeduid. Maken één of meerdere van de projectgronden van de aanvraag het voorwerp uit van een definitief vastgesteld onteigeningsplan, dan zal de onteigenende overheid, en niet de onteigende, dienen op te treden als actor bij het betreffende brownfieldproject.

Indiening

Voor de 8ste  oproep kunnen dossiers worden ingediend tot en met 14 december 2018, 16 uur.

De beoordeling zal gespreid gebeuren op 3 momenten, afhankelijk van het moment van indiening:

 • dossiers ingediend vanaf bekendmaking van de oproep tot en 15 april 2018
 • dossiers ingediend vanaf 16 april 2018 tot en met 30 september 2018
 • dossiers ingediend vanaf 1 oktober tot en met 14 december 2018

De indieners worden gevraagd het project toe te lichten aan een ambtelijke werkgroep, voorafgaand aan de respectievelijke evaluatiemomenten. Van de volledig verklaarde dossiers zal de penvoerende actor hiertoe een uitnodiging ontvangen met vermelding van datum, uur, locatie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail