Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

De Vlaamse Regering publiceert jaarlijks een oproep voor brownfieldprojecten in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering nam op 12 maart 2021 kennis van de inhoud en voorwaarden van de 11e oproep. Download de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2021 (pdf). Geïnteresseerden kunnen hun dossiers in de voorziene periodes indienen. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen door de Vlaamse Regering een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt overleg gepleegd met alle overheden en andere partijen die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen.

Onder leiding van de onderhandelaar wordt de aanpak van het brownfieldproject gezamenlijk besproken. De afspraken en engagementen voor de realisatie van het project worden omschreven in het brownfieldconvenant dat door alle partijen ondertekend wordt.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Indiening aanvraagdossier

Het indienen van een aanvraag tot het opstarten van onderhandelingen met het oog op de totstandkoming van een Brownfieldconvenant gebeurt via het digitale indieningsplatform.

Samenstelling aanvraagdossier

Volgende documenten zijn van toepassing:

Alle onderdelen van het aanvraagformulier dienen zorgvuldig te worden ingevuld. 

Aanvullend worden bijlagen toegevoegd. Volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Een presentatie (met gebruik van sjabloon in powerpoint) waarin de inhoud van het project wordt weergegeven;
 • Een plan met afbakening van het projectgebied en weergave van de kadastrale perceelsgrenzen (beschikbaar via o.a. geopunt, kadaster online,…) + per perceel een recent (minder dan 2 maand oud bij indiening van project) kadastraal uittreksel en plan. Mogelijke gekende afwijkingen ten opzichte van deze recente documenten dienen in het aanvraagformulier te worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt ter toetsing van de 70%-regel (artikel 8 §1 decreet brownfieldconvenanten). Een kaart van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en alle  eigenaars en andere zakelijk gerechtigden die binnen de projectgebieden vallen, worden op de hoogte gesteld en ze krijgen de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de opname van hun perceel in het projectgebied.
 • Een financieel plan dat duidelijk de projectstructuur uitgetekent en dat de haalbaarheid van het project aangeeft. Het financieel plan moet ook inzicht geven in de financieringsstrategie (financieringstechniek, inbreng eigen middelen versus externe middelen, …) voor het project. Hiervoor kan het sjabloon ‘financieel plan’ worden gebruikt.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeente(n) op wiens grondgebied de onroerende goederen gelegen zijn dat zij kennis heeft/hebben genomen van de inhoud van de aanvraag en wenst/wensen mee te werken aan de totstandkoming van het brownfieldproject.
 • Een ingevulde duurzaamheidsmeter, die een nulmeting aangeeft bij aanvang van het project en waarin wordt aangegeven op welke thema’s (vb. water, mobiliteit, …) of onderdelen van het proces (visievorming, sanering, beheer, …) de indiener inspanningen zal leveren inzake duurzaamheid.  Het ambitieniveau kan worden bijgesteld gedurende het onderhandelingsproces. In de handleiding zijn verschillende tools opgelijst die als duurzaamheidsmeter kunnen gebruikt worden.
 • Voor brownfieldprojecten waarbij (delen van) de projectgronden (potentieel) zijn verontreinigd: de reeds beschikbare stukken aangaande deze (potentiële) verontreiniging (vb. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, …). De conclusies van deze onderzoeken volstaan.

Ondertekening aanvraagdossier

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden bevestigd en ondertekend. Dit gebeurt middels het ondertekeningsformulier ‘penvoerende actor’ of ‘overige actor’ (zie boven).

Bij een brownfieldproject kunnen de volgende personen en instanties een actorrol vervullen:

 • alle betrokken projectontwikkelaars;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die op grond van een eigendomsrecht of overige zakelijke rechten toestemming moeten verlenen voor handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject;
 • alle natuurlijke personen of private, publieke of publiek-private rechtspersonen die in het kader van een private of publiek-private samenwerking financiële of andere middelen in het project inbrengen.

Eén van de actoren moet optreden als aanspreekpunt voor de overheid in het kader van het verdere verloop van het dossier. In de aanvraag wordt deze als penvoerende actor aangeduid.

Maken één of meerdere van de projectgronden van de aanvraag het voorwerp uit van een definitief vastgesteld onteigeningsplan, dan zal de onteigenende overheid, en niet de onteigende, dienen op te treden als actor bij het betreffende brownfieldproject.

Indieningstermijn

Binnen de 11e oproep kunnen dossiers worden ingediend:

 • van 19 april 2021 tot en met 30 april 2021, 16u;
 • van 4 tot 15 oktober 2021, 16u.

Na indiening zal de penvoerende actor worden gevraagd  het project toe te lichten aan de ambtelijke werkgroep, die instaat voor de evaluatie. De contactpersoon zal hiertoe een uitnodiging ontvangen met vermelding van datum, uur, locatie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail