Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

Wat gebeurt er na de indiening van de aanvraag tot brownfieldconvenant?

Na het indienen van de aanvraag volgen:

 • 1

  Bij ontvangst van een aanvraagdossier zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen een uniek registratienummer toekennen aan het dossier en meedelen aan de penvoerende actor. Dit registratienummer kan worden gebruikt voor de aanvraag van opschorting van verkoop- en verdeelrechten en schenkbelasting.

  Indien de indiener er bij de aanvraag voor gekozen heeft om een ‘vooraanmelding’ in te dienen (= aanvraag met beperkte gegevens), waarbij het registratienummer reeds wordt toegekend na indiening van de vooraanmelding, dan dient het aanvraagdossier uiterlijk tegen het einde van de betreffende periode vervolledigd te worden. De contactpersoon zal hiervoor na indiening via email op de hoogte gesteld worden.

  De beoordeling van de aanvraag gebeurt op vaste momenten, zoals vermeld in de oproep. Na de einddatum van een periode wordt nagegaan of de aanvraag volledig is en beantwoordt aan de vormvereisten. Als de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten, brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen de indiener van de aanvraag daarvan op de hoogte.

  De indiener kan zo nodig het initiële aanvraagdossier aanvullen binnen een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen vooropgestelde termijn waarin vermeld wordt dat dat bij niet tijdige ontvangst van het gevraagde, de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten.

  De voorlopige afbakening van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan alle eigenaars en houders van andere zakelijke rechten op projectgronden binnen het projectgebied die het aanvraagdossier niet mee ondertekenden. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of indien kennisgeving vereist is, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.

 • 2

  Aan de indieners zal gevraagd worden om het project toe te lichten aan een ambtelijke werkgroep, die instaat voor de evaluatie. De contactpersoon zal hiertoe een uitnodiging ontvangen met vermelding van datum, uur en locatie.

  Het dossier wordt getoetst aan de ontvankelijkheids- en gegrondheidscriteria.

  De Vlaams minister bevoegd voor Economie beslist, na beoordeling van de eventueel ingediende bezwaren en na kennisgeving aan de Brownfieldcel, over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraag.

  Bij de beoordeling van de dossiers kan de Vlaams minister bevoegd voor Economie, waar nodig, de aanvragen geheel of gedeeltelijk laten screenen door derden en extern advies in te winnen. Door een aanvraag in te dienen geeft de indiener toestemming om het volledige dossier te laten inkijken door derden, welke wel uitdrukkelijk gebonden zijn tot verdere geheimhouding. Bij onduidelijkheden in het dossier kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen steeds bijkomende informatie opvragen.

  Onontvankelijk en/of ongegrond verklaarde dossiers krijgen een mogelijkheid tot remediëring binnen een door de minister bepaalde termijn. Na nieuwe evaluatie wordt de definitieve beslissing meegedeeld.

 • 3

  De penvoerende actor wordt op de hoogte gesteld van de beslissing van de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het dossier.

  Indien een aanvraag ontvankelijk en gegrond is, zal een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar de onderhandelingen opstarten, waarbij alle betrokken administraties, regisseurs en actoren samen gebracht worden met het oog op het afstemmen van de standpunten om te komen tot een gedragen en evenwichtig brownfieldproject.

 • 4

  Leiden de onderhandelingen tot de totstandkoming van een ontwerpconvenant, dan organiseert de Vlaamse overheid ten minste één informatie- en inspraakvergadering over het ontwerpconvenant in de betrokken regio, om de buurtbewoners te informeren en de mogelijkheid tot inspraak te geven. Op basis van de informatie- en inspraakvergadering wordt nagegaan of het ontwerpconvenant al dan niet bijgestuurd dient te worden.

  Komen de betrokkenen niet tot een ontwerptekst van convenant tijdens de onderhandelingsfase, dan kunnen de onderhandelingen worden stopgezet.

 • 5

  Na de informatie- en inspraakvergadering wordt het (al dan niet bijgestuurde) convenant ondertekend door alle betrokken partijen. Een definitief gesloten Brownfieldconvenant moet te allen tijde raadpleegbaar zijn op het gemeentehuis van de gemeente(n) waarbinnen het betrokken brownfieldproject wordt georganiseerd. Alle getekende convenanten zijn eveneens raadpleegbaar via deze website.

Inspraakvergaderingen

Momenteel zijn er geen inspraakvergaderingen gepland.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.