Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

Voordelen verbonden aan de totstandkoming van een brownfieldconvenant

Het huidige decreet voorziet in een generiek juridisch-administratief en financieel facilitair kader voor brownfieldprojecten die via een brownfieldconvenant worden gerealiseerd. Ook via flankerend beleid zijn een aantal voordelen voorzien.

Faciliterend en ondersteunend kader

Vanaf de indiening van de projectaanvraag, biedt de brownfieldcel met haar onderhandelaars een faciliterend en ondersteunend kader om de aanvragen te begeleiden bij de totstandkoming van een brownfieldconvenant en de realisatie van het brownfieldproject.

Een brownfieldconvenant bevordert een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen betrokken bij de totstandkoming van het brownfieldproject. Onder leiding van een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar nemen de verschillende partijen tijdens de onderhandelingen kennis van de knelpunten en elkaars standpunten, randvoorwaarden, bekommernissen, richtlijnen voor subsidiëring, procedures,… 

Het lokale bestuur van het grondgebied waarop het brownfieldprojectgebied gelegen is, is steeds betrokken partij. Voorafgaand aan indiening moet het bestuur aangeven in welke mate het voorgestelde project kadert in de lokale visie. Via de onderhandelingen kan het bestuur het brownfieldproject mee vorm geven en inhoudelijke accenten aanbrengen.

Andere overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen:

  • het provinciebestuur, een provinciale ontwikkelingsmaatschappij of streekontwikkelingsintercommunale
  • de betrokken Vlaamse administraties (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg,…)
  • eventuele betrokken federale administraties
  • de Lijn, de NMBS, …
  • private partijen
  •  …

Alle betrokken partijen trachten samen te komen tot de omschrijving van een gedragen brownfieldproject. De afspraken en engagementen worden  in een brownfieldconvenant vastgelegd, dat door alle partijen ondertekend wordt.

Na de totstandkoming van een brownfieldconvenant wordt een stuurgroep opgericht waarin elke actor en regisseur, alsook de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd is. De stuurgroep wordt voorgezeten door de onderhandelaar, aangeduid door de Vlaamse Regering. Deze stuurgroep staat in voor de opvolging van de realisatie van het brownfieldproject na het afsluiten van de brownfieldconvenant. Bij de uitvoering kunnen knelpunten worden voorgelegd ter bespreking, waarbij alle partijen worden betrokken om tot een aanpak en oplossing te komen.

De vertegenwoordigers van de verschillende partijen fungeren als aanspreekpunt voor de informatie-uitwisseling over goedkeuringen, machtigingen, vergunningen, subsidies, ...

Financiële voordelen

Om projecten ook financieel een betere haalbaarheid te geven, kunnen goedgekeurde brownfieldprojecten ook rekenen op een aantal bijkomende voordelen:

Bepaalde instellingen kunnen geen voorkooprechten uitoefenen op projectgronden in het kader van een brownfieldconvenant tot het einde van het 5de jaar na afloop van het convenant.

Deze opsomming is niet limitatief. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Brownfieldconvenantendecreet dat je eveneens kan raadplegen op onder de rubriek ‘Wetgevend kader’.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.