Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

Wat is een brownfieldconvenant?

Via een convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Alle betrokken administraties, instanties en personen maken klare en duidelijke afspraken om een goede samenwerking en afstemming te bevorderen voor de realisatie van een gemeenschappelijk brownfieldproject.

Wat is een brownfield of een brownfieldproject?

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

De gronden zijn geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De oppervlakte van de brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit te voeren (definitie volgens het brownfielddecreet).

Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.

Wat is brownfield herontwikkeling?

Onder herontwikkeling worden één of meer van de volgende handelingen verstaan:

 1. de verwerving van projectgronden;
 2. de (her)uitrusting van projectgronden en de (her)aanleg van nuttige infrastructuur;
 3. de afbraak, uitbreiding en/of modernisering van de op de projectgronden gelegen constructies;
 4. de inplanting van nieuwe constructies op projectgronden;
 5. de ontplooiing van nieuwe activiteiten op projectgronden.

(definitie volgens het brownfielddecreet)

Brownfield herontwikkeling is een complex proces dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vereist waarin verschillende aspecten zoals bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering, e.d. exact op elkaar dienen afgestemd te worden. Hierbij dienen heel wat actoren betrokken te worden.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Brownfieldconvenanten

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

Het Brownfielddecreet biedt een grondslag voor de totstandkoming van brownfieldconvenanten. Deze hebben tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van verwaarloosde en/of onderbenutte terreinen voor brownfieldprojecten die een meerwaarde opleveren op sociaal, economisch en/of milieuvlak.

In een Brownfieldconvenant contracteert de Vlaamse Regering zowel met de actoren (projectontwikkelaars, grondeigenaars,…) als met de regisseurs (faciliterende, subsidiërende en vergunningverlenende overheden,…), die betrokken zijn bij een brownfieldproject.

Via een convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde en/of onderbenutte bedrijventerreinen. Alle betrokken administraties, instanties en personen maken klare en duidelijke afspraken, om een goede samenwerking en afstemming te bevorderen voor de realisatie van een gemeenschappelijk brownfieldproject.

Brownfields - Wie doet wat?

De Vlaamse Regering en de minister bevoegd voor economie

Een brownfieldconvenant zal steeds door de voogdijministers van de betrokken Vlaamse administraties mee ondertekend worden. Daarnaast worden een aantal beslissingen in het proces genomen door de Vlaamse Regering:

 • De voorlopige goedkeuring en de start van de publieke consultatie;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant;
 • Het beëindigen van een brownfieldconvenant (wanneer de doelstellingen al dan niet bereikt zijn).

De minister bevoegd voor economie staat in voor het nemen van de volgende beslissingen in het proces:

 • De ontvankelijkheid en gegrondheid van de ingediende dossiers;
 • Het eventueel stopzetten van onderhandelingen wanneer de onderhandelingen geen perspectief bieden op het afsluiten van een convenant;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant.

De brownfieldcel

De samenstelling en de opdrachtomschrijving van de brownfieldcel wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant.

Deze brownfieldcel bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse administraties die bij brownfieldprojecten betrokken zijn, een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Omgeving. De Brownfieldcel heeft als opdrachten:

 1. de organisatie van de onderhandelingen met het oog op de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 2. de Vlaamse Regering te adviseren over de goedkeuring van een ontwerp van brownfieldconvenant;
 3. de Vlaamse Regering adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant wanneer het openbaar onderzoek aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 4. de Vlaamse minister bevoegd voor Economie te adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant, wanneer het openbaar onderzoek geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 5. de belangen van het Vlaamse Gewest bewaken bij de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 6. de gelijke behandeling van de aanvragers van brownfieldconvenanten bewaken;
 7. de principes van behoorlijk bestuur bij de totstandkoming van een brownfieldconvenant bewaken;
 8. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie adviseren bij de opvolging van afgesloten brownfieldconvenanten;
 9. onderhandelaars van brownfieldconvenanten voordragen aan de Vlaamse Regering;
 10. de onderhandelaars jaarlijks evalueren;
 11. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie te adviseren over de taken van de onderhandelaars.

De onderhandelaars

De onderhandelingen voor het tot stand komen van een brownfieldconvenant worden geleid door een door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar.

De opdrachtomschrijving van de onderhandelaars wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant:

 • het opvolgen van de beslissingen over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraagdossiers met het verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant;
 • voor de ontvankelijk en gegrond verklaarde aanvraagdossiers, het afstemmen van de standpunten en posities van de betrokken Vlaamse administraties, de regisseurs en de actoren met het oog op de totstandkoming van evenwichtige brownfieldconvenanten;
 • als voorzitter van een projectstuurgroep van een gesloten brownfieldconvenant, zorgen voor een neutraal en vertrouwenwekkend kader waarin het brownfieldproject kan gerealiseerd worden, en in voorkomend geval, bemiddelend optreden bij conflicten;
 • het tijdig, volledig en correct rapporteren over de eigen werkzaamheden aan de brownfieldcel.

Momenteel zijn er vijf onderhandelaars actief:

VLAIO

VLAIO zorgt voor de administratieve ondersteuning van het hele proces via de oprichting van een Permanent Secretariaat zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een brownfieldconvenant met volgende taken:

 1. ondersteuning van de werking van de brownfieldcel;
 2. de voorbereiding en organisatie van projectoproepen, met inbegrip van de beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking bij de behandeling van de aanvragen;
 3. de beleidsrapportering.

Ieder ingediend project krijgt bovendien een medewerker van het agentschap toegewezen, die het dossier opvolgt en contactpersoon is voor de betrokken administraties en projectontwikkelaars.

Voorgaande oproepen

 • 13e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 05/10/2022)
 • 12e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 28/02/2022)
 • 11e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 30/03/2021)
 • 10e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 25/04/2020)
 • 9e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 25/04/2019)
 • 8e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 08/03/2018)
 • 7e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 04/05/2017)
 • 6e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 03/04/2015)
 • 5e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 04/06/2014)
 • 4e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 18/04/2013)
 • 3e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 15/03/2012)
 • 2e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 12/03/2010)
 • 1e oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (BS 06/08/2007)

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.