Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Toch nog hinder door de Brexit? Wend je tot de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Wat na een positieve beslissing?

Wanneer mag een project starten? 

Een project mag starten vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als je de subsidieaanvraag indient op 15 maart 2021, mogen de prestaties voor zowel de externe dienstverlening als de interne kosten ten vroegste starten op 1 april 2021.

Uitbetaling van de subsidie

Je vraagt de uitbetaling aan via het e-loket voor ondernemers. Download de handleiding uitbetaling .

De basisvoorwaarden voor de uitbetaling zijn:

 • een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag
 • het tijdig (binnen de 24 maanden na beslissing en ten laatste op 14 november 2023) en correct aanleveren van de bewijsstukken
 • het naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Als de uitbetaling van de subsidie niet wordt opgevraagd binnen de 24 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun en ten laatste op 14 november 2023, heb je geen recht meer op de uitbetaling van de niet-tijdig opgevraagde schijf of schijven.

De toegekende steun wordt uitbetaald in twee schijven van 50%, met name een eerste schijf nadat het project is gestart en een tweede schijf na afronding van het project. Voor de uitbetaling van deze schijven vraag je de steun voor het externe advies en voor de eigen kosten samen aan. 

Je dient je aanvraag voor betaling in en voegt hierbij de bewijsstukken met betrekking tot de externe dienstverlener en/of de eigen interne kosten toe. De subsidie zal worden gestort op het rekeningnummer van de aanvrager dat je opgeeft bij de subsidieaanvraag. De aanvrager staat in voor de betaling van de externe dienstverlener. Agentschap Innoveren & Ondernemen controleert de verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen bij elke betrokken partij. 

Indien na afloop van het project de gemaakte kosten lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, zal de subsidie pro rata berekend worden in relatie tot de aangetoonde subsidieerbare kosten. Indien het project duurder wordt doorheen het project kan de subsidie, zoals toegewezen door de minister, niet overschreden worden. 

Aanvraag eerste schijf van 50% van de steun

Als de Brexit veerkrachtsubsidie steun werd toegekend, gebeurt de uitbetaling van de eerste schijf als volgt. De kmo kan de uitbetaling van de eerste schijf aanvragen van zodra het project van start gegaan is. De uiterste deadline voor het aanvragen van de eerste schijf is 24 maanden na de toekenning van de steun en ten laatst op 14 november 2023. Daarbij voeg je volgende documenten:

 • Kosten voor externe dienstverlener (indien van toepassing): 
  • een scan van een gedateerde factuur van de dienstverlener; met vermelding van 
   • de naam van de dienstverlener
   • het totale bedrag van de factuur (excl. btw)
   • een gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties
  • een scan van het bankuittreksel, als bewijs van de betaling van een eerste factuur met betrekking tot de dienstverlening
 • Eigen kosten: Het attest van arbeidsrelatie van de medewerkers van de onderneming die op de projectbegroting staan. Op te vragen bij de RSZ.

Aanvraag tweede schijf van 50% van de steun

De tweede schijf kan worden opgevraagd van zodra het project volledig is afgerond en uiterlijk 24 maanden na de datum van de toekenning van de steun en ten laatste op 14 november 2023. Je bezorgt hiervoor het eindverslag samen met de financiële bewijsstukken.

 • Inhoudelijk eindverslag: Het eindverslag wordt opgemaakt door de kmo en omvat:
  • een beschrijving van het verloop van het groeitraject sinds de toekenning van de subsidie
  • een beschrijving van de verdere stappen die de kmo zal nemen in de komende 24 maanden om het traject voort te zetten
  • het advies van de dienstverlener (indien van toepassing)
  • de realisaties van de betrokken medewerkers
  • een overzicht van de gerealiseerde economische groei, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen, sinds de toekenning van de Brexit veerkrachtsubsidie
  • een overzicht van de verwachte economische groei in de 24 maanden na de indiening van het eindverslag, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen.
 • Kosten externe dienstverlener (indien van toepassing): een kopie van alle facturen van de dienstverlener betreffende de geleverde diensten en een kopie van de bankuittreksels, als bewijs van de betalingen. 
 • Eigen kosten:

De eindverslaggeving (inhoudelijk eindverslag + rapportering kosten) moet het Agentschap Innoveren & Ondernemen toelaten te kunnen beoordelen of de door de externe dienstverlener en door de projectindiener geleverde werkzaamheden overeenstemmen met de initieel goedgekeurde steunaanvraag. De steun is pas definitief verworven na goedkeuring van het inhoudelijk eindverslag en de gerapporteerde kosten. Na controle kan de steun steeds herzien worden naargelang de geleverde prestaties.

Uitzondering: Beëindiging van de overeenkomst met de externe dienstverlener(s) voordat alle adviesprestaties zijn geleverd

Indien de overeenkomst voor externe begeleiding wordt beëindigd voordat alle prestaties zijn geleverd, moet de aanvrager het Agentschap Innoveren & Ondernemen hiervan in kennis stellen binnen één maand na de beëindiging. De steun kan in dit geval herzien worden naargelang de geleverde prestaties.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail