Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor deze oproep is een budget van € 14.000.000 beschikbaar.

  • Het betreft een projectoproep met continue indiening tot uitputting van de middelen. De aanvragen worden beslist in volgorde van indiening. 
  • Indieners kunnen een ondersteuning krijgen van 50 % van de aanvaarde ingediende kosten van het projectbedrag.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen? 

Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor de ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. De steun voor de eigen kosten is nooit hoger dan de steun voor de externe dienstverlener(s).

Voor projecten die gericht zijn op land- en tuinbouwactiviteiten bedraagt het steunplafond € 20.000.

Daar waar het luik ‘externe versterking’ een verplichting is voor elk project, is dit niet het geval voor het luik ‘eigen kosten’.

  Externe dienstverlener
(verplicht)
Eigen kosten
(optioneel)
Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000 en niet hoger dan
steun voor externe versterking

Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde projectbegroting. Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt de projectbegroting minstens € 20.000. Een kmo kan slechts één subsidieaanvraag toegekend krijgen (maximaal € 25.000 steun voor externe dienstverlening en maximaal € 25.000 steun voor eigen kosten).

Welke kosten kunnen ingediend worden?

De subsidie voor een project wordt bepaald op basis van de aanvaarde projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) staat in voor de beoordeling van de subsidieerbaarheid van de activiteiten, de kosten en de manier waarop deze moeten verantwoord worden. VLAIO kan bij elke betrokken partij bijkomende info ter verantwoording opvragen.

Kosten van de externe dienstverlener 

De kosten van de externe dienstverleners worden beschouwd als externe prestaties. Dienstverleners moeten hierbij factureren aan marktprijs. De in aanmerking komende kosten van de externe dienstverlener in functie van deze oproep zijn de volgende:

  • de personeelskosten van de dienstverlener in het kader van het project;
  • de overheadkosten van de dienstverlener in het kader van het project.

Eigen kosten van de aanvrager

De projectaanvrager kan zelf ook voor maximaal de helft van de projectbegroting kosten inbrengen in functie van de uitvoering van het project. Het gaat hierbij om personeelskosten voor (nieuwe) medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project aangevuld met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

De in aanmerking komende eigen kosten van de aanvrager zijn de volgende: 

  • De personeelskosten van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project: De loonkosten worden begroot op basis van het bruto maandsalaris (uitgaande van een voltijdse tewerkstelling) van de ingezette personeelsleden, vermenigvuldigd met een verhogingsfactor van 1,596, en rekening houdend met de aan het project bestede tijd gedurende de eerste 12 maanden. Meer detail over de berekeningswijze is terug te vinden in de bijlage ‘aanvaardbare eigen kosten in de oproep Brexit veerkrachtsubsidie’ van de handleiding.
  • Overhead- en werkingskosten: een forfaitair bedrag van maximaal 20% op de aanvaarde personeelskosten in functie van de uitvoering van het project. 

Voor het luik ‘eigen kosten van de aanvrager’ is een Excel-template beschikbaar die je als aanvrager moet invullen en opladen bij je subsidieaanvraag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail