Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Wat houdt de Brexit veerkrachtsubsidie in?

De Brexit veerkrachtsubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit ondersteunt bij het duurzaam omvormen van hun bedrijfsvoering. Er kan steun verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener en/of de eigen personeelskost. Ondernemingen die beantwoorden aan deze oproep kunnen maximaal € 50.000 subsidie krijgen voor het uitvoeren van hun project.

Welke projecten komen in aanmerking? 

Met deze oproep steunen we bedrijven die omwille van de Brexit hun businessmodel strategisch willen heroriënteren of hun bedrijfsvoering willen aanpassen om competitief te blijven op de Britse markt. De volgende elementen zijn hierbij van belang: 

  • De steun aanvragende onderneming is direct of indirect getroffen door de Brexit;
  • Het project wapent de onderneming tegen de veranderende marktomstandigheden en uitdagingen die de Brexit met zich meebrengt;
  • Het project is moeilijk omkeerbaar.

Enkele voorbeelden:

  • Nieuwe buitenlandse markten aanboren;
  • Verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product of bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden;
  • Administratieve processen met betrekking tot douaneformaliteiten optimaliseren/ digitaliseren/ internaliseren;
  • Inzetten op (digitale) marketing om verloren marktaandeel te compenseren;
  • Herbekijken van de logistieke keten in de export naar UK;

Om dit project uit te voeren kan je de expertise van een externe dienstverlener inschakelen die je bijstaat bij deze aanpassingen. Je kan er ook voor opteren om enkel de expertise en het personeel in je eigen onderneming in te schakelen. We ondersteunen je onderneming door tussen te komen in de kostprijs van een dienstverleningsopdracht en/of je eigen personeelskost.

Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling van de projecten wordt elke aanvraag individueel beoordeeld op zijn steunbaarheid. De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria die verschillende deelaspecten omvatten: 

1. Ambitieniveau van het project

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om 

  • ofwel strategisch te heroriënteren door te transformeren (nieuwe product-markt-combinatie), te innoveren of te internationaliseren;
  • ofwel de huidige bedrijfsvoering duurzaam te hervormen om competitief te blijven op de Britse markt.

2. Impact op de onderneming

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op de huidige bedrijfsvoering. 

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het strategisch project te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak aan kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder de betrokken personeelsleden of de externe dienstverlener het traject niet succesvol kan uitvoeren en dat zij een sleutelrol in de opzet en de realisatie van het project spelen.

Voor elk criterium zijn er twee mogelijke scores, met name uitsluiting of voldoende. Een project dat voor een criterium ‘uitsluiting’ scoort, kan nooit een subsidie krijgen. Er kunnen hierbij slechts projecten goedgekeurd worden tot uitputting van de oproepmiddelen (€ 14 miljoen).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail