Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Toch nog hinder door de Brexit? Wend je tot de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Hoe vraag je een Brexit veerkrachtsubsidie aan?

Vanaf 1 februari 2021 kunnen projectaanvragen ingediend worden. De projectaanvragen worden beslist in volgorde van indiening, en tot de beschikbare middelen uitgeput zijn. De uiterste deadline om een aanvraag in te dienen is 31 december 2022.

De aanvraag verloopt in drie stappen:

 • 1

  Als je een aanvraag wil starten, vul je het digitaal aanvraagformulier in. Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, ontvang je een link naar de online module waar je jouw aanvraag kan vervolledigen en indienen. Een volledige projectaanvraag bevat:

  1. De trajectbeschrijving

  Bij de aanvraag moet je een ingevulde trajectbeschrijving opladen. Deze trajectbeschrijving omvat de inhoudelijke aspecten van de aanvraag. Volgende blokken komen hierin aan bod: 

  • ambitieniveau van het project
  • impact op de onderneming
  • onderbouwd plan van aanpak
  • noodzaak van kennis en expertise.

  2. De getekende overeenkomt met de dienstverlener (indien van toepassing)

  Voeg ook een kopie van de ondertekende overeenkomst met de dienstverlener toe. De overeenkomst bevat minstens volgende gegevens:

  • de naam en het ondernemingsnummer van de dienstverlener
  • de naam en het ondernemingsnummer van de kmo
  • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
   • de probleemstelling
   • het te bereiken einddoel van de dienstverlening
   • een gedetailleerd stappenplan waaruit de dienstverlening zal bestaan (opgesplitst in activiteitenblokken en uitgedrukt in mensdagen)
  • de startdatum van de prestaties
  • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo
  • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

  Als je met meerdere dienstverleners samenwerkt, moet je met elke dienstverlener een overeenkomst afsluiten en die opladen bij je subsidieaanvraag.

  3. Deel eigen kosten

  Voor het deel eigen kosten moet je volgende documenten opladen bij je subsidieaanvraag:

  • een organogram van de onderneming met aanduiding waar de betrokken werknemers zich situeren
  • de ingevulde kostentemplate (Excel) met vermelding van:
   • naam en functie van de betrokken eigen werknemers
   • loonkost en tijdsbesteding van de betrokken eigen werknemers
   • forfaitaire kosten op basis van de personeelskost
 • 2

  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal de projectaanvragen na indiening beoordelen op basis van de ontvankelijkheidscriteria:

  • de projectindiener voldoet aan de voorwaarden
  • de externe dienstverlener voldoet aan de voorwaarden (indien projectaanvrager externe dienstverlener betrekt)
  • de aanvraag is tijdig ingediend
  • de aanvraag is volledig ingediend

  Indien aan één van deze eisen niet wordt voldaan, wordt het project niet verder behandeld door de beoordelingscommissie.

 • 3

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de ingevulde trajectbeschrijving en de bijlagen bij de steunaanvraag. De beoordeling gebeurt op basis van de beoordelingscriteria door de beoordelingscommissie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De commissie zal gemotiveerde steunvoorstellen doen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Economie. Het Agentschap kan na toewijzing van de subsidie steeds controleren of de voorwaarden van deze projectoproep gerespecteerd blijven

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail