Over ons

VLAIO doelstellingen 2025

Tegen 2025 willen wij dat we als VLAIO:

 • Door onze klanten gezien worden als overheidspartner waarbij ze terecht kunnen met hun vragen en waar ze ondersteuning vinden voor hun toekomstambities.
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en aan een succesvolle transformatie van de Vlaamse economie en samenleving.
 • Een dynamisch en actief Vlaams ecosysteem hebben, waar alle relevante partners voor ondernemerschap en innovatie deel van uitmaken, en dat meerwaarde heeft voor ondernemingen en de maatschappij.
 • Een doelmatige en innoverende organisatie zijn, die handelt vanuit waarden en die werkplezier biedt aan alle medewerkers.
 • Volop gebruik maken van data en digitalisering om onze doelstellingen voor 2025 te bereiken.

Strategische doelstelling 1

Onze klanten zien VLAIO als de overheidspartner waarbij ze terecht kunnen met hun vragen en die hen ondersteunt in hun toekomstambities.

We bouwen verder aan onze sterke reputatie van een betrouwbare dienstverlener die naar de ondernemers luistert, hun behoeften kent en hen helpt. We communiceren met ondernemers in heldere taal en met voor hen bruikbare informatie. Tegelijk stimuleren we het toekomstgericht denken, het innoveren en het duurzaam ondernemen bij onze klanten.

Daarom:

 • vergroten we onze bekendheid bij ondernemingen. VLAIO is het aanspreekpunt waar ze terecht kunnen voor al hun toekomstvragen.
 • profileren we VLAIO bij ondernemingen als een overheidsagentschap dat toegankelijk, klantvriendelijk en oplossingsgericht is.
 • profileren we VLAIO binnen de Vlaamse overheid als dé expert in communicatie met ondernemingen.
 • delen we succesverhalen die met VLAIO ondersteuning tot stand gekomen zijn met ondernemingen en het grote publiek.
 • verbeteren we de helderheid en bruikbaarheid van al onze communicatie naar ondernemingen.
 • investeren we verder in de kwaliteit van alle dienstverlening aan ondernemingen, en de vermindering van de bijhorende administratieve last.
 • peilen we regelmatig naar de behoeften van de ondernemingen en hun verwachtingen tegenover VLAIO, en passen we ons aanbod hieraan aan.
 • meten en verhogen we de impact van onze dienstverlening en steun op het groeipotentieel van de betrokken ondernemingen.
 • bieden we een op maat gerichte dienstverlening aan aan ondernemingen die daar het meest nood aan hebben, namelijk innoverende starters en kmo’s met groeiambities.
 • verhogen we de toegang van Vlaamse ondernemingen tot Europese programma’s die gericht zijn op het toekomstgericht maken van producten, diensten, processen en businessmodellen.

Strategische doelstelling 2

VLAIO levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en aan een succesvolle transformatie van de Vlaamse economie en samenleving.

Vlaanderen staat, gezien de veranderingsprocessen die zich wereldwijd en Europees aan het voltrekken zijn, voor een grondige transformatie van zijn economie. VLAIO wil die transformatie samen met partners helpen versnellen en succesvol maken voor de Vlaamse ondernemingen. VLAIO zet zich volop in om de toekomstdoelstellingen die Vlaanderen, de Europese Unie en de VN vooropstellen te helpen bereiken. We leggen de nadruk op:

 • het realiseren van een duurzame economische groei.
 • het stimuleren van innovatie in de hele economie en maatschappij.
 • het verhogen van de productiviteit en van het algemeen welzijn door verdere digitalisering.
 • het tegengaan van de klimaatopwarming, onder meer door een CO2-neutrale industrie.
 • het bereiken van duurzame consumptie- en productiepatronen, onder meer door circulariteit.
 • een voor iedereen toegankelijke en hoogwaardige gezondheidszorg.

Daarom:

 • informeren en sensibiliseren we ondernemingen over deze transformaties, en over wat die voor hen kunnen betekenen.
 • vertalen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de “Green Deal” en het “Digitaal kompas 2030” van de Europese Unie, en het “Vizier 2030”-doelstellingenkader voor Vlaanderen naar concreet bruikbare instrumenten voor Vlaamse ondernemingen.
 • nemen we een faciliterende, en indien gewenst ook een trekkende rol op bij het voorbereiden en het helpen realiseren van grote investeringsprojecten die nodig zijn voor de transformatie van de Vlaamse economie.
 • verhogen we de kennis van medewerkers van VLAIO en het VLAIO-Netwerk over klimaat, duurzame ontwikkeling en digitalisering.
 • meten we de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de klimaatdoelstellingen, en de digitalisering van de projecten die met VLAIO-steun tot stand komen.
 • spelen we volop in op door Europa beschikbaar gestelde fondsen.

Strategische doelstelling 3

We hebben een dynamisch en actief Vlaams ecosysteem. Alle relevante partners voor ondernemerschap en innovatie maken er deel van uit, en het heeft meerwaarde voor ondernemingen en de maatschappij.

Wat we doen voor innovatie en ondernemerschap, doen we niet alleen, maar in samenwerking met een breed netwerk van met elkaar verbonden organisaties uit de publieke en private sector. We bouwen het “VLAIO-netwerk” dat we de afgelopen periode samen met partners tot stand brachten, uit tot een sterk ecosysteem dat een troef vormt voor de Vlaamse economie. We zetten het VLAIO-netwerk mee in om de VLAIO-doelstellingen te realiseren.

Daarom:

 • investeren we in concrete samenwerking en open dialoog tussen VLAIO en zijn partners, en onderling tussen de partners in het werkveld.
 • nemen we initiatieven om het inzicht binnen het netwerk en daarbuiten van het dienstenaanbod van het VLAIO-Netwerk te verbeteren.
 • nemen we binnen de Vlaamse overheid het voortouw om, samen met andere beleidsdomeinen en entiteiten, van Vlaanderen een meer innoverende en ondernemende regio te maken.
 • werken we actief en concreet samen met steden, gemeenten en provincies met oog op het aanbieden van een integrale overheidsdienstverlening aan ondernemingen.
 • investeren we in onze samenwerkingsrelatie met de Vlaamse kennisinstellingen, om hun betrokkenheid bij het ecosysteem en hun samenwerking met ondernemingen nog te vergroten.     
 • nemen we initiatieven om ons netwerk sterker internationaal in te bedden en te promoten.

Strategische doelstelling 4

VLAIO is een doelmatige en innoverende organisatie, die handelt vanuit waarden en die werkplezier biedt aan alle medewerkers.

We zijn een wendbare en waardengedreven organisatie voor onze klanten, onze partners, het beleid én onze medewerkers. We verbeteren voortdurend de doeltreffendheid en de doelmatigheid van onze werking, en doen daarbij beroep op onze innovativiteit en creativiteit.

Om onze opdracht waar te maken in een snel veranderende context, hebben we alle medewerkers nodig en halen we meerwaarde uit diversiteit. Bij alles wat we doen, hebben we oog voor welbevinden en het werkplezier van onze mensen, en streven we naar het verbinden van VLAIO-medewerkers met elkaar. We zijn een lerende organisatie die medewerkers volop kansen biedt om hun talenten en expertise te ontwikkelen en in te zetten, nu en in hun verdere loopbaan.

Daarom:

 • bekijken we bij het opstellen van onze jaarlijkse ondernemingsplannen niet alleen wat we bijkomend gaan doen, maar ook wat we niet meer of anders gaan doen.
 • verhogen we de mogelijkheden die we aan medewerkers aanbieden om hun talent te ontwikkelen en hun expertise te vergroten.
 • maken we de expertise die we in huis hebben beter bekend, zowel intern als extern.
 • investeren we in een grotere en betere kennisdeling binnen VLAIO.    
 • voeren we concrete en doelgerichte acties om te hoge werkdruk en werkstress tegen te gaan.
 • lichten we regelmatig onze belangrijkste processen door, met het oog op het verbeteren van hun efficiëntie en de beheersing van risico’s.
 • professionaliseren en verbeteren we de manier waarop we projecten voorbereiden en uitvoeren, en het geheel van projecten beheren.
 • zetten we een innovatiewerking op om creatieve ideeën te vertalen naar bruikbare oplossingen
 • vertalen we ons VLAIO waardenkader naar onze werking en naar een innoverende organisatiecultuur.

Strategische doelstelling 5

We maken volop gebruik van data en digitalisering om onze doelstellingen voor 2025 te bereiken.

We zetten data en digitalisering geïntegreerd in om de dienstverlening voor onze klanten te verbeteren, om de doelmatigheid van onze werking te verhogen, en om het werkplezier van onze medewerkers te vergroten.

We gebruiken data actief in onze werking. We zetten ze in voor onze communicatie, we meten er de impact mee van wat we doen, en sturen op basis daarvan bij. We nemen de rol op van dataregisseur in het ecosysteem ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen. We doen maximaal aan data-uitwisseling en nemen een voortrekkersrol op in het beheren, beschikbaar stellen en delen van ondernemingsgegevens.

We maken actief werk van een cultuur van digitaal en data-gedreven werken die leeft bij alle medewerkers. Zo profileren we ons als een innovatief agentschap dat bij de digitale koplopers binnen de Vlaamse overheid behoort.

Daarom:

 • professionaliseren we de VLAIO dienstverlening op vlak van data en digitale toepassingen.
 • zetten we gedragen samenwerkingsverbanden op met partners om innovatieve, digitale en op data gebaseerde oplossingen te ontwikkelen.
 • verhogen we onze maturiteit op vlak van digitalisering.
 • verbeteren we het beheer, de beveiliging en de uitwisseling van onze data en informatie.
 • zetten we een ‘Data-Analytics Centre of Excellence’ op van waaruit we kwaliteitsvolle rapportering en visualisaties aanbieden.
 • stellen we nieuwe digitale toepassingen beschikbaar die volop gebruik maken van de beschikbare ondernemersdata.
 • bouwen we een platform uit voor de netwerkpartners waarin het mogelijk is om vlot data te delen en informatie uit te wisselen, en waar we de datastromen kunnen monitoren.
 • verbeteren we de gebruikerservaring voor onze klanten die via het VLAIO Contact Center en e-loketondernemers.be van onze diensten gebruik maken.
 • laten we e-loketondernemers.be verder evolueren door mee te werken aan en aan te sluiten op nieuwe relevante bouwstenen, en voegen we er mogelijkheden tot geavanceerde dossieropvolging aan toe.
 • optimaliseren we onze applicaties die processen ondersteunen tot meer geavanceerde toepassingen en voegen we waar mogelijk automatisering in, in het bijzonder de dossierbehandeling en CRM-functionaliteiten.
 • zetten we in om complexere beleidsvragen te ondersteunen door middel van opgebouwde expertise en geavanceerde datatoepassingen.
 • hanteren we onze GIS-werking als hefboom om ruimtelijk economisch beleid te stimuleren.