Werkbaar werk

Partnerlandschap werkbaar werk

In alfabetische volgorde vind je de VLAIO-Netwerkpartners die niet alleen aan dit dossier meewerkten, maar waar je ook terecht kan met je vragen rond het implementeren van of bijdragen aan werkbaar-werk:

digitale werkplaats

Agoria

Agoria verenigt bijna 2000 technologiebedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector. Technologiebedrijven die in België de sector vormen met de hoogste toegevoegde waarde en hoogste reële economische groei. Ze vertegenwoordigen samen ook ruim 321.000 werknemers. Voor deze bedrijven baant Agoria het pad bij de uitdagingen om de ontwikkeling en vermarkting van duurzame oplossingen in de wereld realiseren. 

Met Sirris heeft het ook een eigen technologiecentrum, dat bedrijven ondersteunt bij het invoeren van nieuwe technologieën in hun producten, processen en business.
 

Europa WSE (voorheen ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (voorheen ESF, sinds september 2022 Europa WSE) is een Europese structuur- en investeringsfonds dat financiële middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid inzet om Vlaamse organisaties en bedrijven te stimuleren de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheidsgraad te verhogen. Organisaties die deelnemen aan de gelanceerde oproepen krijgen hiervoor een subsidie.

De Industrie 4.0 proeftuinen 

  • CHAIN (Datadelen doorheen de agrovoedingsindustrie); 
  • Dronedata (Voor toepassingen in industrie en landbouw);
  • Wide (innoverend digitaliseren in voeding, textiel en houtnijverheid);
  • Boot (Begeleiding bij operatorondersteunende technologie);
  • Digitalent 4 Industry (De sprong naar condition based maintenance);
  • XR@Work (De menselijke kant van virtual en augmented reality)

kunnen onder meer rekenen op middelen van Europa WSE.

Wij willen technologie en digitalisering gebruiken om oplossingen te creëren die efficiënt en doeltreffend zijn, en waarmee we uiteindelijk een hoger doel bereiken. We zetten publieke middelen in voor onderzoek dat vervolgens wordt omgezet in meerwaarde voor alle stakeholders en zelfs voor de hele maatschappij.

Dirk Torfs
CEO Flanders Make

Flanders Make

Flanders Make biedt actieve ondersteuning aan bedrijven in de maakindustrie voor het ontwikkelen en optimaliseren van hun producten en productie-processen.
Met hoogtechnologisch onderzoek vanuit drie co-creatie centra en core labo’s aan de vijf Vlaamse universiteiten krijgt ook werkbaar werk volop aandacht.

Flanders Make werkt mee aan de proeftuin "Technologie voor werkbaar werk". Met een mobiel Operator Support 4.0-lab laat het operatoren van bedrijven de mogelijkheden ervaren in een volledig geconnecteerde onderzoeksinfrastructuur. Verder onderzoekt Flanders Make hoe robots en Virtual Reality operatoren kunnen ondersteunen in de fabrieken van de toekomst.

In dit BLOOVI artikel lees je er nog meer over.

Imec

Imec is een onderzoekscentrum dat innovatieve technologie inzet voor een beoftevolle toekomst.  Binnen de proeftuin "Technologie voor werkbaar werk" ondersteunt imec bedrijven bij hun duurzame technologische innovaties.

HIVA

HIVA - het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Het verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek dat op allerlei vragen van beleidsactoren.  HIVA hecht niet alleen belang aan de kwaliteit van het onderzoek, maar ook aan het ruim verspreiden van die kennis en inzichten. Dat gebeurt onder meer via de vele publicaties en het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven zoals seminaries, conferenties en workshops. Op basis van concreet onderzoek verleent evidence-based advies en expertise ‘op maat’.
 

SERV

Het is de opdracht van SERV om sociaal overleg te organiseren tussen de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Daarnaast geeft SERV advies over actuele, maatschappelijke thema’s en toekomstige uitdagingen.

Met de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor brengt SERV niet alleen de werkbeleving van werknemers in kaart maar onderzoekt ook welke kenmerken van de arbeidssituatie de werkbaarheid bevorderen of bemoeilijken.

Sirris

Sirris helpt Belgische bedrijven met hands-on ondersteuning om hun innovatieambities waar te maken. Klanten kunnen daarbij rekenen op gekwalificeerde multidisciplinaire teams, partners en ecosystemen. Sirris draagt actief bij aan de Industrie 4.0 proeftuin rond werkbaar werk