Voorschot voor de organisatie van evenementen

Laatst gewijzigd op 22 apr 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
eenmanszaken, ondernemingen en vzw's
Voor wat
de organisatie van evenementen
Terugbetaalbaar voorschot ( via oproep)
van 60 % van de totale kost (min. € 25.000 en max. € 1.800.000)

Wat houdt de maatregel in

Organisatoren konden bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling verviel indien het event geannuleerd werd omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun werd beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Op 1 maart werd er een derde oproep gelanceerd. Deze derde oproep richtte zich naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021, 12 uur) en naar evenementen vanaf de periode van juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021, 12 uur).

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, vzw's kunnen deze steun aanvragen. Ook een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan één van de eerder opgesomde rechtsvormen komt in aanmerking.

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaatsvindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen indien het evenement plaatsvindt in het Brussels Gewest. 

De onderneming was geen onderneming in moeilijkheden op 31 december 2019. Zie Voorwaarden voor de steunaanvrager.

Wat komt in aanmerking

Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. 

Als de steunaanvrager een operationele exploitatiezetel heeft binnen het Vlaamse Gewest mag het evenement ook doorgaan binnen het Brusselse Gewest.

Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde.

Het moet gaan om evenementen of een samenhangende reeks van evenementen die: 

 • plaatsvinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
 • bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling 
  • bij de steunaanvrager zelf 
  • én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
 • een rendabel business plan kunnen voorleggen
 • rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement
 • en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
 • over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • de richtlijnen kunnen naleven van de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag een sterk corona-proof scenario toe

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.

Omvang steun

Voorschot

Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000.

Het Terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement, exclusief voeding en drank en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Als het event doorgaat zal de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event.

De steun wordt in één schijf uitbetaald.

Verplichting tot terugbetaling vervalt

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. 

Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Kost van 2%

In ruil voor de steun is de steunaanvrager een premie verschuldigd van 2%. VLAIO zal dus 2% van de toegekende steun niet uitbetalen. Deze premie moet wel door de steunaanvrager terugbetaald worden aan VLAIO als het evenement doorgaat.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via oproep
 • De derde oproep richt zich naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021 12 uur) en naar evenementen vanaf juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021, 12 uur).
Beoordeling

De ontvankelijke steunaanvragen worden door een jury beoordeeld en gerangschikt op basis van bepaalde beoordelingscriteria.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Toerisme Vlaanderen en Event Flanders, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen maken deel uit van de jury.

De jury kan de steunaanvraag aanpassen en bijkomende voorwaarden opleggen met het oog op de optimale benutting van de overheidsmiddelen en de optimale stimulering van de evenementensector.

Cumulering

Deze maatregel werd aangemeld onder het artikel 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Dit artikel laat toe dat maximaal € 1.800.000 steun per onderneming kan worden toegekend. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.

Een lijstje van VLAIO maatregelen die werden aangemeld onder dit artikel vind je terug op Veel gestelde vragen: De-minimis (Welke steun valt er onder). Ook bepaalde andere Vlaamse en federale maatregelen werden hieronder aangemeld (vb. De RSZ vermindering voor de hotel, reissector en evenementensector, Coronalening (eerste schijf van € 1,8 miljoen).

Bij de berekening van deze drempel wordt de volledige subsidie, lening of waarborg meegeteld. Het voordeel wordt dus bij een lening of waarborg niet omgerekend naar een Bruto Subsidie Equivalent (BSE) zoals bij de Europese de-minimisverordening. 

Vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook deze steunmaatregel valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website: Veelgestelde vragen: Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.