Handelshuurlening

Laatst gewijzigd op 19 feb 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden handelshuur
Lening
van max. € 35.000 aan 2%

Wat houdt de maatregel in

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hadden om de handelshuur te betalen konden een handelshuurlening aanvragen. Het moest gaan om een pand in het Vlaamse Gewest.

De handelshuurlening had de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar. Als huurder vroeg je de lening aan via een onlinetool op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Vervolgens betaalde PMV/z de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. 

Deze maatregel kon worden aangevraagd tot 1 juli 2021. 

Wie komt in aanmerking

Deze lening kan enkel worden bekomen door een onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent: 
  • Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
  • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • Je beschikt over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand ter beschikking wordt gesteld, zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor de lening wordt aangevraagd. Dit pand is gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • Je bent een huurder:
  • die zijn fysische locatie volledig of gedeeltelijk verplicht moest sluiten ten gevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus 
  • waarvan de hoofdactiviteit op de indieningsdatum van de aanvraag behoort tot de eventsector, zijnde de sectoren opgenomen op deze lijst (bijlage ingevoegd bij besluit van 17 augustus 2020)
 • Je had voor dit pand geen huurachterstallen op 15 maart 2020. 
 • Je sluit (als huurder) een vrijwillige overeenkomst met de verhuurder waarbij een deel van de huur wordt kwijtgescholden en je voor het overige deel van de huur een lening aangaat bij PMV/z-Leningen.

Vrijwillige overeenkomst huurder en verhuurder

Om in aanmerking te komen voor deze handelshuurlening dien je als huurder een vrijwillige overeenkomst te sluiten met de verhuurder die gebaseerd is op het opschorten van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 of 4 maanden, waarbij deze periode als volgt wordt ingevuld:

 • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
 • De aanvraag van een lening door de huurder bij PMV/z voor de betaling van maximum twee maanden van de handelshuur (met een maximum van € 60.000), waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling).

In de online tool van de handelshuurlening zullen de huurder en de verhuurder deze afspraken moeten bevestigen waarna het systeem automatisch een overeenkomst zal aanmaken die je kan afdrukken.

Op basis van de gesloten modelovereenkomst kan PMV/z in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, een handelshuurlening toekennen aan huurders die dit bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) aanvragen.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag
 • de handelshuurlening per onderneming bedraagt maximaal vier maanden huur per pand, inclusief lasten, met een maximum bedrag van € 60.000 per pand;
 • de overeenkomst kan betrekking hebben op meerdere panden tussen verhuurder en huurder, maar PMV/z zal nooit meer dan € 150.000 lening toekennen aan één huurder.

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen (voor 1 of 2 maanden huur, volgens de regeling die liep tot 3 januari 2021) hebben de mogelijkheid om een uitbreiding (extra lening) te vragen tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur, zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.

Looptijd & terugbetaling

Deze lening dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet.

De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de lening.

De terugbetalingen worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden.

PMV/z betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen is maximaal € 150.000 (voor alle panden samen)

Intrestvoet

De rente bedraagt 2% per jaar.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een handelshuurlening (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - 2%) + 6,5%]. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

Aanvraag mogelijk tot 1 juli 2021  

Het aanvragen van een handelshuurlening is mogelijk sinds begin juli via de online tool. Je kan nog een aanvraag indienen tot 1 juli 2021. De aanvraag dient door de verhuurder bevestigd te zijn voor 8 juli 2021.

De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

 1. De huurder doet de aanvraag en doorloopt een beperkt aantal schermen die je in deze korte, visuele handleiding stap voor stap kan doorlopen. 
 2. Zodra de huurder zijn aanvraag afgerond heeft, krijgt de verhuurder een mail met de vraag om in te loggen en de gegevens te bevestigen, waarna de aanvraag definitief is ingediend. De schermen voor de verhuurder worden doorlopen in deze korte, visuele handleiding.

Informatie over de voorbereiding op de aanvraag kan je hier terugvinden: zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening/hoe-vraag-je-de-handelshuurlening-aan.

Verlenging aanvragen

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen (voor 1 of 2 maanden huur volgens de regeling die liep tot 3 januari 2021) kunnen een uitbreiding (extra lening) vragen, tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand. Dit gebeurt op een gelijkaardige manier als de oorspronkelijke aanvraag, dus enkel online via de roze knop ‘aanvraag’. 

Na het inloggen vind je naast het reeds goedgekeurde dossier de knop ‘vraag uitbreiding aan’. Via deze knop kan je op een eenvoudige manier een bijkomende lening aanvragen voor hetzelfde pand(en).

Cumulering

De handelshuurlening kan sinds 4 januari 2021 niet meer worden gecumuleerd met de Corona-lening (Achtergestelde leningen op 3 jaar)

Bemiddeling nodig?

Ben je huurder en wil je graag een handelshuurlening afsluiten, maar gaat de verhuurder niet akkoord, dan kan je eventueel een bemiddelaar inschakelen. Vraag hier de bemiddeling aan.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Er is een uitgebreide FAQ ter beschikking op de website van Vlaio. 

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail