Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar)

Laatst gewijzigd op 20 okt 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en kmo's in hoofdberoep
Voor wat
financieringsnood door de coronacrisis
Achtergestelde lening op 3 jaar
van max. € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen)

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis konden een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).
De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. 

De aanvraagtermijn van de coronalening liep tot 15 oktober 2021. Wie nood heeft aan werkingskapitaal kan best de reguliere steuninstrumenten van PMV bekijken (Winwinlning, startlening, cofinanciering, cofinanciering +) in de filter Financieren van de Subsidiedatabank.
Nog ter info: De rentevoeten werden voor een aantal dossiers verlaagd dankzij een nieuw akkoord van PMV met het Europees Investeringsfonds (EIF). Zie nieuwsbericht PMV van 18 oktober 2021 Renteverlaging coronaleningen dankzij EIF-waarborg.

Wie komt in aanmerking

2 doelgroepen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende doelgroepen:

 • Start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
 • Kmo’s en zelfstandigen: die vóór de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.
Algemene voorwaarden
 • Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s (Europese kmo-definitie) die naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening.
 • Voor startups en scale-ups: 
  • Bedrijven, opgericht na 2019, komen in aanmerking voor de Corona-lening als ze kunnen aantonen dat ze in niet-Corona tijden levensvatbaar (duidelijke product-market fit, positieve business case, onderbouwd business plan, …) zouden zijn
  • Bedrijven, opgericht vóór 2020, komen in aanmerking voor de Corona-lening als ze een duidelijke groei kennen, op weg zijn naar (positieve) operationele cash flows, en levensvatbaar waren pre-Corona
 • Voor kmo’s en zelfstandigen: 
  • Bedrijven die vóór de aanvang van de Coronacrisis een negatief eigen vermogen hadden dat niet of onvoldoende wordt gecompenseerd door quasi eigen vermogen (zoals achtergestelde aandeelhoudersleningen), worden niet beschouwd als intrinsiek financieel gezond en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de Corona-lening.
 • Deze bedrijven mogen geen onderneming in moeilijkheden zijn. Je kan de voorwaarden raadplegen in de rubriek Veelgestelde vragen: Wat is de definitie van een onderneming in moeilijkheden. Hierop gelden 2 uitzonderingen:
  • ondernemingen die minder dan 3 jaar bestaan;
  • kleine ondernemingen (zie Europese definitie ko), voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met duidelijke herstelkansen kunnen voorleggen.  
 • Indien de onderneming personeel tewerkstelt moet het gaan om ofwel:
  • Bedrijven met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid)
  • die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 over te gaan (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid).
  • Bedrijven die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.
 • Bedrijven die geen achterstal hadden op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020.
 • Voor bedrijven met lopende bankfinanciering moet de bank bevestigen dat zij de bestaande kredietopeningen en werkkapitaallijnen van de kredietnemer onder de bestaande voorwaarden gedurende minstens 6 maanden zullen behouden, behoudens in het geval van contractuele wanprestatie.

Uitzondering:

 • Ondernemers die personeel tewerkstellen en die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers)  waardoor een minimale effectieve tewerkstelling van 80% op zeer korte termijn niet economisch haalbaar is, kunnen een versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden bekomen, waarbij een realistisch reactivatieplan moet worden voorgelegd dat het volgende aantoont:
  • een stelselmatige afbouw van het aantal voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid
  • een minimale effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten per einde 2019 tegen uiterlijk eind 2021
 • ​​Deze versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden is altijd van toepassing op ondernemers in de autocar-, autobus- en taxisector. 
  Europese kmo-definitie

  Voor de Europese kmo-definitie moet cumulatief aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  Criteria
  ko
  mo

  Tewerkstelling

  minder dan 50

  minder dan 250

  ofwel jaaromzet
  ofwel balanstotaal

  maximum €10 miljoen
  maximum €10 miljoen

  maximum €50 miljoen
  maximum €43 miljoen

  Zelfstandigheidscriterium

  Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

  Uitgesloten

  Er worden geen activiteiten uitgesloten. Het volgende komt echter niet in aanmerking:

  • management- of bestuurdersvennootschappen waarvan de zaakvoerder/bestuurder louter zakelijke diensten verleent aan één of meerdere vennootschappen
  • de financiering van tradingactiviteiten (dit is de handel in grondstoffen en goederen die zich hoofdzakelijk afspeelt in een import-/ exportomgeving, al dan niet met speculatief oogmerk)
  • de financiering van activiteiten in bijberoep
  • niet beroepsmatige investeringen
  Opgestart in 2020 of later

  Voor vennootschappen of zelfstandigen die hun activiteit in 2020 of later hebben opgestart is een Coronalening gezien de korte looptijd niet de aangewezen financieringsoplossing. Een Startlening is een meer geschikt financieringsinstrument voor startende ondernemers.  

  Wat zijn de financieringsvoorwaarden

  Deze achtergestelde lening op 3 jaar heeft de volgende kenmerken:

  Bedrag
  • minimum: € 25.000;
  • maximum: € 2,8 miljoen*

  *Het maximumbedrag voor de schijf boven € 1,8 miljoen wordt beperkt tot het grootste van de volgende bedragen:

  • 100% van de loonkost van 2019 of de voorbije 12 maanden indien beschikbaar;
  • 12,5% van de omzet.

   Het maximumbedrag van de lening op 3 jaar kan optioneel verhoogd worden tot maximum € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt. 

   Voor de landbouwsector wordt het maximum bedrag beperkt tot € 225.000. Voor de visserij en aquacultuur bedraagt het maximum € 270.000.

  Looptijd

  Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 1 jaar volledig dekken. Voor de kredieten tot 12 maanden blijven namelijk de banken in eerste instantie de belangrijkste kredietverstrekkers, gedekt door de waarborg van de federale overheid.

  De maximum looptijd bedraagt 3 jaar.

  Opname en terugbetaling

  Het krediet wordt opgenomen in één schijf bij de toekenning.

  De terugbetaling verschilt afhankelijk van de doelgroep:

  • Start-ups en scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening);
  • Kmo’s en zelfstandigen:
   • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen;
   • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening) mogelijk mits onderbouwing.
  Intrestvoet

  De intrestvoet op deze achtergestelde lening verschilt afhankelijk van de doelgroep:

  • Start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet voor leningen van meer dan € 1,8 miljoen:
   • Bedrag tot en met € 1,8 miljoen (eerste schijf): 
    • Bedrag tot en met € 150.000​​:
     • ​​​​​een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 3%, integraal betaalbaar op eindvervaldag (deze verlaagde intrestvoet is een gevolg van de Europese garantieregeling waarop een beroep kan worden gedaan sinds 2 juli 2020 (EIF Cosme garantie).
     • Opmerking: De interestverlaging zal eveneens toegepast worden op dossiers van € 150.000 of minder die reeds in omloop of in opname zijn.
    • Bedrag boven € 150.000:
     • ​​een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 5%.
    • een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan discount van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit. (De conversie is een recht en geen plicht voor PMV en is mogelijk bij een kapitaalsverhoging gedurende de looptijd van de lening (dus 3 jaar). PMV zal geval per geval bekijken of ze het conversierecht toepast). 
   • Bedrag boven € 1,8 miljoen (tweede schijf): 
    • een jaarlijkse minimum interest van 6%, integraal betaalbaar op eindvervaldag.
  • Kmo’s en zelfstandigen: verschillende rentevoet afhankelijk van het bedrag van de lening en de sector:
   • Bedrag tot en met € 150.000​​:
    • ​​​​​een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 3%, integraal betaalbaar op eindvervaldag (deze verlaagde intrestvoet is een gevolg van de Europese garantieregeling waarop een beroep kan worden gedaan sinds 2 juli 2020 (EIF Cosme garantie).
    • Opmerking: De interestverlaging zal eveneens toegepast worden op dossiers van € 150.000 of minder die reeds in omloop of in opname zijn.
   • Bedrag boven € 150.000:
    • ​​een jaarlijkse, uitgestelde interestvoet van 4,5%.
   • Ondernemers actief in de autocar-, autobus- en taxisector:
    • uitgestelde intrestvoet van 3%, ongeacht het kredietbedrag.
  Waarborgen

  Er worden in principe geen waarborgen gevraagd.

  Aanvraagprocedure

  Deze lening kan aangevraagd worden tot 15 oktober 2021 via deze link: www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen.

  De aanvraag kan alleen maar worden ingediend door het bedrijf zelf. Elk bedrijf kan slechts één Coronalening aangaan.

  PMV streeft er naar om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de terbeschikkingstelling van de Corona-lening te beperken tot maximaal 1 maand.

  Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek Veelgestelde vragen.

  Cumulering

  Als je bedrijf nog een lopende financiering (lening of LRM is aandeelhouder) heeft bij LRM dan komt het niet in aanmerking voor een Coronalening. Gelieve je in dit geval tot LRM te richten voor verdere financiering.

  De coronalening is vanaf 4 januari 2021 niet meer cumuleerbaar met de Handelshuurlening

  Tijdelijke Europese kaderregeling

  De eerste schijf tot 1,8 miljoen van deze lening werd aangemeld onder het artikel 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Dit artikel laat toe dat maximaal € 1.800.000 steun per onderneming kan worden toegekend. Bij de berekening van deze drempel wordt de volledige subsidie, lening of waarborg meegeteld. Het voordeel wordt dus bij een lening of waarborg niet omgerekend naar een Bruto Subsidie Equivalent (BSE) zoals bij de Europese de-minimisverordening.
  Een lijstje van VLAIO maatregelen die werden aangemeld onder dit artikel vind je terug op Veel gestelde vragen: De-minimis (Welke steun valt er onder). Ook bepaalde andere Vlaamse en federale maatregelen werden hieronder aangemeld (vb. De RSZ vermindering voor de hotel, reissector en evenementensector).

   

   

  Blijf op de hoogte

  Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.