Festival sfeerbeeld - foto door aditya chinchure van unsplash.com

Voorschot voor organisatoren van evenementen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen om steun te krijgen?

Voorwaarden voor de steunaanvrager

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • een vereniging zonder winstoogmerk
 • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden was op 31 december 2019. Recent heeft de EU-commissie deze voorwaarde voor kleine ondernemingen nog wat versoepeld. Kleine ondernemingen kunnen steun krijgen, zelfs indien ze reeds in moeilijkheden waren op 31 december 2019, op voorwaarde dat zij volgens het nationale recht niet aan een collectieve insolventieprocedure zijn onderworpen en dat zij geen reddingssteun of herstructureringssteun hebben ontvangen. Concreet betekent dat dus dat de “mathematische benadering” die normaal gezien telt (50% eigen vermogen ratio) niet moet toegepast worden. 

De onderneming mag niet onder wetgeving vallen, waarbij ze bijvoorbeeld bescherming tegen schuldeisers gezocht hebben.

Een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid mag geen dominerende invloed hebben op het beleid van de steunaanvrager.

Er is een vermoeden van dominerende invloed als vermeld in het eerste lid, als de steunaanvrager voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid.

Het vermoeden, vermeld in het tweede lid, kan weerlegd worden als de steunaanvrager kan aantonen dat de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid, in werkelijkheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de steunaanvrager. Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt daarover een beslissing

Voorwaarden voor het evenement

Evenementen of een samenhangende reeks van evenementen die 

 • plaats vinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
 • bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling 
  • bij de steunaanvrager zelf 
  • én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
 • een rendabel business plan kunnen voorleggen
  • rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement
  • en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
 • over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • de richtlijnen kunnen naleven van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag een sterk corona-proof scenario toe.

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.

Beoordelingscriteria voor de rangschikking van de aanvraag

De ontvankelijke steunaanvragen worden door een jury beoordeeld en gerangschikt op basis van de beoordelingscriteria hieronder.

 1. De economische, reputationele en maatschappelijke meerwaarde van het evenement voor Vlaanderen
  1. De bijdrage aan de internationale uitstraling van Vlaanderen en de heropstart van het toerisme in Vlaanderen
  2. De mate waarin het evenement aansluit bij of bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, inzonderheid van Sport, Cultuur, Toerisme, Jeugd, Economie en Innovatie
   1. Evenementen uit de sportsector die een Vlaams of internationaal bereik hebben
   2. De mate waarin het evenement aansluit bij de prioriteiten van het Vlaams topevenementenbeleid
   3. Evenementen uit de jeugdsector of het sociaal-cultureel volwassenwerk die een Vlaams of internationaal bereik hebben
   4. Evenementen binnen de culturele en creatieve sectoren mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, literatuur, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector die een Vlaams of internationaal bereik hebben
   5. Congressen & Beurzen die zich richten op de economische groeisectoren van Vlaanderen: life sciences, innovatieve & creatieve industrie, traditionele sectoren zoals haven en chemie of toeristische thema’s
   6. Internationale associatiecongressen binnen de domeinen circulaire economie, energie, industrie 4.0, levenslang leren, Samen Leven, Mobiliteit & Logistiek, Slim wonen en leven of binnen de toeristische thema’s Vlaanderen Natuurlijk, Culinair Erfgoed, Erfgoedbeleving, Cycling
  3. De mate waarin het evenement kan beschouwd worden als uniek en onderscheidend binnen zijn domein
   1. De mate waarin het evenement innovatieve ontwikkelingen in de sector stimuleert en toepast
   2. De mate waarin het evenement aandacht heeft voor het duurzaam en maatschappelijk verantwoord organiseren van het evenement
 2. De actoren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement: 
  1. Het professionalisme en de op basis van referenties uit het verleden bewezen degelijke werking van de steunaanvrager
  2. Het professionalisme en de op basis van referenties uit het verleden bewezen degelijke werking van de onderaannemers van de steunaanvrager
 3. De efficiëntie en output: 
  1. De mate waarin efficiënt met middelen wordt omgegaan en uit het business plan van het evenement een kwaliteitsvolle financiële huishouding en aanpak blijkt
  2. De kwaliteit van het aangebrachte verdienmodel van het evenement om maximaal private inkomsten te genereren, ook nadat het evenement heeft plaatsgevonden; 
  3. De kansen op financiële return en de terugbetalingscapaciteit
 4. Effectiviteit en outcome:
  1. De directe en indirecte tewerkstelling verbonden aan het evenement bij de steunaanvrager zelf en bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
  2. De mate waarin een commerciële hefboom wordt gecreëerd om de gehele evenementensector terug op gang te krijgen. 
  3. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van corona en met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de federale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
  4. Er zijn extra voorzieningen om het evenement corona-proof te maken bv. een alternatief voor internationale artiesten/standhouders  die niet kunnen afreizen naar België. 
  5. Het aantal deelnemers voor een break-even is realistisch gezien corona

Agentschap Innoveren & Ondernemen, Toerisme Vlaanderen en Event Flanders, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen maken deel uit van de jury. De jury kan de steunaanvraag aanpassen en bijkomende voorwaarden opleggen met het oog op de optimale benutting van de overheidsmiddelen en de optimale stimulering van de evenementensector.

Lees hier het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team evenementensector

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail