Innovatieve starterssteun (ISS)

Laatst gewijzigd op 9 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleine ondernemingen, jonger dan 2 jaar
Voor wat
uitwerken van een innovatief project met pioniersrol binnen een markt of sector
Subsidie (oproep)
van € 50.000

Wat houdt de maatregel in

Met de maatregel 'Innovatieve starterssteun (ISS)' ondersteunt VLAIO kleine ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, jonger dan 2 jaar voor het uitwerken van een innovatief project waarbij de pioniersrol binnen een markt of sector wordt opgenomen. De steun bestaat uit een financiële subsidie van € 50.000 in combinatie met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners.

Ook vzw's met economische activiteit komen in aanmerking.

Er liep een oproep vanaf eind januari 2023 tot 28 februari 2023.

Wie komt in aanmerking

Enkel voor ko's jonger dan 2 jaar

Enkel kleine ondernemingen (ko's) met een vestiging in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Deze steun richt zich bovendien enkel tot rechtspersonen (ook vzw's met economische activiteit) jonger dan 2 jaar. Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment van de deadline voor de indiening van de subsidieaanvraag (dit is 27 april 2023). 

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese definitie van kleine onderneming (ko). Een ko is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko

Tewerkstelling

minder dan 50

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Hoe de Europese definitie voor kmo's interpreteren?)

Je onderneming dient een eigen vermogen te hebben dat samen met achtergestelde leningen minimum € 5.000 bedraagt. Het eigen vermogen moet worden aangetoond met een notariële akte (in het geval van inbreng) of de neergelegde jaarrekening of moet voor waar en echt verklaard worden verklaard voor het laatst beschikbare boekjaar.

Ondernemingen in oprichting komen ook in aanmerking voor deze steun, maar de toekenning van de subsidie zal afhankelijk worden gesteld van de effectieve oprichting van de onderneming. 

Meer informatie kan je vinden in het 'Toelichtingsdocument innovatieve starterssteun oproep 2023': zie rubriek Voorwaarden > Documenten op de VLAIO website.

Bijkomende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor steun moet er aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Pioniersrol: Verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? Is er sprake van een innovatief idee en is het uitdagend om dit idee te vertalen naar een onderneming?
 • Onzekerheden en aanpak: Wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept? Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000?
 • Team en netwerk: kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen? 
 • Eigen risico (skin in the game): Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich? 
 • Een minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project: Kan het project leiden tot een grote economische groei?

Meer informatie kan je vinden in de rubriek Voorwaarden op de VLAIO website. Daar vind je ook video's die de criteria Pioniersrol en Onzekerheden toelicht. 

Enkel de best scorende projecten worden gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van het criterium potentieel.

Dit potentieel bestaat uit de tewerkstelling en de investeringen die de starter kan realiseren in de periode van 5 jaar na het einde van het project, dankzij de resultaten van het project. De maatschappelijke impact maakt het verschil voor voorstellen die in deze rangschikking naast elkaar staan. De criteria worden verder toegelicht en geïllustreerd in het 'Document criteria innovatie startersteun': zie rubriek Voorwaarden > Documenten op de VLAIO website.

Wat komt in aanmerking

 • Het programma is gericht op starters die een pioniersrol vervullen in hun markt. Hierbij worden 3 vormen van pionierschap gesteund:
  • De ontwikkeling van producten, diensten, (productie)processen die nieuw zijn voor jouw markt
  • Het als eerste toepassen van een technologie of wetenschappelijk inzicht in jouw markt
  • Het als eerste toepassen van een nieuw businessmodel binnen jouw markt

De Innovatieve starterssteun betreft:

 • een aanbod van financiële steun in combinatie met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners,
 • steun gericht op prille starters:
  • die een pioniersrol vervullen binnen hun markt/sector;
  • met een groot potentieel en overeenstemmende ambitie;
  • met onzekerheden die een inspanning van minimum een mensjaar of € 70.000 vragen;
 • die beschikken over een competent team en netwerk;
 • een competitieve oproep met een subsidiebedrag van € 50.000 (vast bedrag);
 • projecten met een looptijd tussen 3 en 12 maand en een flexibele uitvoering, maar duidelijke leverbaarheden: een proof of business, of als die er al was, een proof of concept

Bekijk ook de Inspirerende voorbeelden uit de vorige oproepen.

Omvang steun

De financiële steun is een vast bedrag van € 50.000. 

Tegenover dit bedrag staat een overtuigende inschatting van te maken kosten ter waarde van € 70.000. Hierbij hanteert VLAIO de regel dat interne personeelsinspanningen mogen verrekend worden aan € 70.000 per mensjaar. 

De steun wordt in principe uitbetaald als een schijf van € 25.000 bij beslissing (of oprichting) en een schijf van € 25.000 bij afsluiting van het project.

Aanvraagprocedure

Nieuwe oproep 2023

Er liep een oproep vanaf eind januari 2023 tot 28 februari 2023.

Aanmelding via een geselecteerde VLAIO-partner

Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan neem je contact op met één van de geselecteerde VLAIO-partners. Ook in de derde oproep kan elke partner een beperkt aantal starters aanmelden. Je kan je als starter dus NIET zelf aanmelden voor deze innovatieve starterssteun.

Begeleidingsfase en pre-selectie

Alle aangemelde starters krijgen begeleiding vanuit de VLAIO-partner en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

Vervolgens wordt je project gescreend op een fit met de criteria. De 100 meest beloftevolle projecten mogen meedingen naar de subsidie innovatieve starterssteun. 

Subsidieaanvraag gebeurt door de onderneming

Wie door de préselectiefase geraakt krijgt vervolgens per e-mail bericht van VLAIO, en kan via e-loketondernemers.be een subsidieaanvraag starten. Je staat zelf in voor het indienen van de steunaanvraag. Hierbij kan je wel een beroep doen op de hulp van de VLAIO-partner en de bedrijfsadviseurs van VLAIO. De subsidieaanvragen dienen ten laatste 27 april 2023 (middernacht) te worden ingediend.

Selectie = pitch

De selectie gebeurt via een pitch (5 tot 15 min) en aansluitende vraag-en-antwoordsessie (30min) met de jury. Hieruit worden de uiteindelijk 55 beste starters geselecteerd die de subsidie krijgen. 

Alle nodige documenten vind je op de website van VLAIO > Aanvraagprocedure

Beslissing

De beslissing betreffende de subsidietoekenning is voorzien in de tweede helft van juni 2023.

Cumulatie

Tijdens de periode van uitvoering van je innovatieve starterssteun-project mag je geen steun ontvangen voor volgende VLAIO subsidies: ontwikkelingsproject, onderzoeksproject, O&O haalbaarheidsstudie, ICON-project, Baekeland mandaten, Innovatiemandaten fase 2 of kmo-groeisubsidie, inclusief VLAIO-steun voor projecten met Europese samenwerking.

Indien dergelijke financiële steun bekomen wordt tijdens de looptijd van dit project, dan wordt het project gestopt en wordt de steun verrekend (pro rata tot waar het reeds is uitgevoerd).

Elke onderneming kan maximaal één keer innovatieve starterssteun ontvangen en maximaal 2 keer aanvragen.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.