decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingsperiode voor innovatieve startersssteun werd afgesloten op 2 maart 2022.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor innovatieve starterssteun

Voorwaarden aan de starter

Grootte van de onderneming

Alleen vennootschappen die voldoen aan de Europese kmo-definitie van een kleine onderneming komen in aanmerking voor innovatieve starterssteun.

Elke steunaanvraag gebeurt door één enkele onderneming.

Leeftijd van de onderneming

De onderneming mag maximaal 2 jaar oud zijn op datum van de deadline voor de indiening van de subsidieaanvraag (28 april 2022). Ook starters waarvan de vennootschap nog niet opgericht is, komen in aanmerking. De subsidietoekenning wordt dan afhankelijk gesteld van effectieve oprichting van de vennootschap. Dit geldt ook voor wie recent gestart is als eenmanszaak. Zij kunnen indienen als ‘onderneming in oprichting’. 

Opgelet! De leeftijd van de onderneming wordt bepaald door het oudste verbonden ondernemingsnummer (meer dan 50% aandeelhouder of stemrecht). Hierbij kijken we niet alleen naar rechtspersonen maar ook naar economische activiteiten van natuurlijke personen (ook in bijberoep). 

Voorbeeld: De indienende vennootschap bestaat 1 jaar en werd opgericht door Sofie en Jan. Sofie heeft 60% van de aandelen en Jan heeft 40% van de aandelen. Sofie is al 3 jaar zelfstandige in bijberoep. Bijgevolg spreken we hier over een starter die niet in aanmerking komt. Er is immers een verbonden ondernemingsnummer (>50%) dat langer dan 2 jaar bestaat. Mochten Jan en Sofie ieder 50% van de aandelen hebben zou er zich geen probleem stellen. 

Een ander aandachtspunt is dat personen die in gemeenschappelijk overleg handelen als één natuurlijk persoon geteld worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor echtgenoten, bloedverwanten tot en met de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen) en bij samenwoning.

Wanneer je deze subsidie aanvraagt zal je gevraagd worden een blokdiagram aan te leveren met de aandeelhouders van de onderneming. In deze template vind je de richtlijnen hiervoor, zodat je kan nagaan of je voldoet aan de definitie van een kleine onderneming en de leeftijd van je onderneming bepalen.

Exploitatiezetel

Alleen vennootschappen met een exploitatiezetel in Vlaanderen (eventueel in oprichting) kunnen deze subsidie aanvragen.

Eerdere subsidieaanvragen

Je onderneming mag nog geen subsidies ontvangen hebben voor ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten, O&O haalbaarheidsstudies, ICON-projecten, Baekeland mandaten, Innovatiemandaten fase 2 of kmo-groeisubsidies, inclusief VLAIO-steun voor projecten met Europese samenwerking. Indien dergelijke financiële steun bekomen wordt tijdens de looptijd van het innovatieve starterssteun project, dan wordt het ISS-project gestopt voor de start van het nieuwe project en wordt de steun afgerekend.

Elke onderneming kan maximaal één keer innovatieve starterssteun ontvangen en maximaal 2 keer aanvragen.

Vermogen

Je onderneming dient een eigen vermogen te hebben dat samen met achtergestelde leningen minimum € 5000 bedraagt. Je kan het eigen vermogen aantonen via de laatst neergelegde jaarrekening, via voorlopige boekhoudkundige cijfers die voor waar en echt worden verklaard of via een notariële akte (bij oprichting of extra inbreng). Achtergestelde leningen moeten worden aangetoond met ondertekende leningsovereenkomsten (deze achtergestelde leningen hoeven niet converteerbaar te zijn). Je mag indienen voordat je aan deze voorwaarde voldoet. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag dien je binnen de 4 maanden na de beslissing te voldoen aan deze financiële voorwaarde om de subsidie te kunnen ontvangen.

Extra toelichting bij de voorwaarden vind je in deze video.

De financiële voorwaarden worden in detail weergegeven in het toelichtingsdocument innovatieve starterssteun versie 21 januari 2022.

Criteria

Een aanvraag Innovatieve Starterssteun moet voldoen aan 5 criteria en wordt vervolgens gerangschikt volgens economisch potentieel.

1. Criteria (go/no go) 

De 5 criteria waaraan een aanvraag minstens moet voldoen zijn: 

 1. Criterium pioniersrol 
  Verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt. Is er sprake van een innovatief idee en is het uitdagend om dit idee te vertalen naar een onderneming?
 2. Criterium onzekerheden en aanpak
  Wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept? Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000?
 3. Criterium team en netwerk 
  Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen? 
 4. Criterium eigen risico (skin in the game) 
  Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich? 
 5. Een minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project.
  Kan het project leiden tot een grote economische groei?

Extra toelichting bij "pioniersrol" en "onzekerheden" vind je in deze video.

2. Criterium rangschikking: potentieel  

Projecten die voldoen aan bovenstaande criteria worden gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van het criterium potentieel. 

Dit potentieel bestaat uit de tewerkstelling en de investeringen in de periode van 5 jaar na het einde van het project, dankzij de resultaten van het project. De maatschappelijke impact maakt het verschil voor voorstellen die in deze rangschikking naast elkaar staan.

De criteria worden verder toegelicht en geïllustreerd in het document criteria innovatie startersteun.

Juridisch kader

De subsidies binnen innovatieve starterssteun worden toegekend op basis van het BVR bedrijfssteun voor O&I in Vlaanderen - 12 mei 2017. De subsidies vallen dus niet onder de minimis en zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

De steun wordt toegekend als starterssteun onder Art.22. Van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail