decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingen voor de eerste oproep werden afgesloten op 15 maart 2021. Enkel de geselecteerde aanvragers kunnen een steunaanvraag indienen (deadline 12 mei 2020).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor innovatieve starterssteun

Voorwaarden aan de starter

De financiële steun kan enkel worden toegekend aan rechtspersonen jonger dan 3 jaar (op moment van beslissing: 8 juli 2021), met exploitatiezetel in Vlaanderen en die bovendien voldoen aan de definitie van een ‘kleine onderneming’. Ondernemingen in oprichting komen ook in aanmerking voor steun, maar de toekenning van de subsidie zal afhankelijk worden gesteld van de effectieve oprichting van de onderneming. 

We steunen hierbij op de Europese definitie van ondernemingen en Art.22. Van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening betreffende starterssteun. Het gaat dus om niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen, die nog geen winst hebben uitgekeerd en niet uit een fusie zijn ontstaan. De leeftijd wordt bepaald door de oudste verbonden onderneming (onderneming met >50% eigendom of stemrecht).

In de template innovatieve starterssteun - deel aandeelhouderschap en leeftijd vind je hoe je bij een aanvraag voor innovatieve starterssteun de nodige informatie betreffende het aandeelhouderschap aanlevert voor de bepaling van de omvang en de leeftijd van de onderneming.

Elke steunaanvraag gebeurt door één enkele onderneming en elke onderneming kan maximaal één keer Innovatieve starterssteun aanvragen.

Je onderneming dient een eigen vermogen te hebben van minimum € 6.200 in geld, zoals blijkt uit de oprichtingsakte of de recentste neergelegde jaarrekening. Indien dit niet het geval is wordt dit als voorwaarde opgelegd bij toekenning van de steun.

Criteria

Een aanvraag Innovatieve Starterssteun moet voldoen aan 5 criteria en wordt vervolgens gerangschikt volgens economisch potentieel.

1. Criteria (go/no go) 

De 5 criteria waaraan een aanvraag minstens moet voldoen zijn: 

  1. Pioniersrol - Verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? 
  2. Onzekerheden en aanpak - Is het plan van aanpak afgestemd op de onzekerheden weg te werken en houdt het minstens een inspanning en kost in van in totaal een equivalent van 1 mensjaar of € 70.000.
  3. Team en netwerk - Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen? 
  4. Ambitie (skin in the game) - Welk risico nemen de vennoten op zich? 
  5. Een minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project - Kan het project resulteren in een voldoende grote tewerkstelling?  

2. Criterium rangschikking: potentieel  

Projecten die voldoen aan bovenstaande criteria worden gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van het criterium potentieel.   

Dit potentieel bestaat uit de tewerkstelling en de investeringen die de starter kan realiseren in de periode van 5 jaar na het einde van het project, dankzij de resultaten van het project. De maatschappelijke impact maakt het verschil voor voorstellen die in deze rangschikking naast elkaar staan

De criteria worden verder toegelicht en geïllustreerd in dit document.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail