vergrootglas

Innovatiemandaten

De oproep najaar 2021 werd op 7 september 2021 afgesloten.
Terug naar Aanvraagprocedure

Innovatiemandaten - oproep najaar 2021

De oproep voor najaar 2021 wordt geopend in juni 2021. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 7 september 2021 om 12 uur.

Frank De Winne mandaten

Specifiek voor deze oproep, worden er middelen voorzien voor 2 extra mandaten (Frank De Winne mandaten) in het kader van het impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, conform de Beslissing Vlaamse Regering van 2 april 2021. Het doel is om jong onderzoekstalent de opportuniteit te geven om een duurzame loopbaan te starten en uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Deze 2 mandaten worden specifiek geoormerkt gericht op innovatieve toepassingen in de ruimtevaartsector.

De 'Frank De Winne postdoc mandaten' zijn innovatiemandaten en passen binnen het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie. Dit impulsprogramma focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van brede interesse in ruimtevaart. Dit zijn mandaten ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie met als doel:  

  • Uptake van space technologie of applicatie bij het bedrijf 
  • Space technologie of kennis transfer van onderzoek naar het bedrijf 

Binnen het luik 'talent' van dit impulsprogramma worden naast de 'Frank De Winne postdoc mandaten' bij VLAIO ook oproepen voor 'Frank De Winne aspirant mandaten' bij FWO voorzien.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep najaar 2021 Voorziene datum
Lanceren oproep eind juni 2021
Verkennende gesprekken (onine)

donderdag 8 juli en
dinsdag 24 augustus 2021 (schrijf in)

Deadline voor indiening 7 september 2021 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) Maandag 4 oktober 2021
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris Tussen eind oktober en eind november 2021
Beslissing 16 december 2021

Een projectaanvraag voor een innovatiemandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Facultatief kan een voorbespreking aangevraagd worden voorafgaand aan een indiening. Hiervoor worden 2 dagen voorzien waarop adviseurs van het Agentschap beschikbaar zijn voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail