Energiesteun 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veelgestelde vragen over de energiesteun 2

Blijf je graag geïnformeerd over alle updates ivm deze Energiesteun of andere steunmaatregelen? Schrijf in voor de VLAIO nieuwsbrief of volg ons op Twitter, Linkedin of Facebook.

Hoe kan ik de status van mijn aanvraag raadplegen?

Je kan zelf de status van je aanvraag raadplegen door terug in te loggen via het E-loket voor ondernemingen door middel van je digitale sleutel zoals e-ID of de itsme-app.

Komen zelfstandigen ook in aanmerking voor steun?

Ja, zelfstandigen (eenmanszaken) komen ook in aanmerking voor de steun, ook de zelfstandigen in bijberoep. Eenmanszaken worden wel steeds gesteund volgens de voorwaarden voor categorie a.

Komen vzw's ook in aanmerking voor energiesteun 2?

Vzw's komen in aanmerking voor energiesteun 2 als ze een commerciële activiteit uitoefenen en indien zij minstens één RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkstellen op basis van de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse in de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO) en uiteraard voldoen aan de andere voorwaarden voor energiesteun.

Ik ben een bedrijf actief in de sociale economie. Kom ik in aanmerking voor energiesteun 2?

Ja. Als je onderneming een vzw is, komt ze in aanmerking indien ze minstens één RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkstelt op basis van de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse en ze aan de voorwaarden voldoet.

Over welke RSZ-personeelsklasse van je onderneming beschikt VLAIO?

Op dit moment beschikken we over de personeelsklasse van je onderneming van het eerste kwartaal 2022. De RSZ-personeelsklasse is gebaseerd op het aantal RSZ-ingeschreven werknemers (koppen) op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Deze data bevatten ook de tijdelijk werklozen: zij blijven in dienst van de werkgever en worden geteld in het aantal koppen op de laatste dag van het kwartaal. Zoals wettelijk bepaald wordt op basis van deze personeelsklasse beslist of je onderneming in aanmerking komt voor steun. Je kan geen wijziging van je personeelsklasse vragen.

Kan ik een aanvraag indienen voor energiesteun 2 wanneer ik nog een openstaande schuld heb bij VLAIO of bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen?

Neen, je komt niet in aanmerking voor energiesteun 2 als je nog een openstaande onbetwiste schuld hebt bij VLAIO of bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. In geval je een gemotiveerd administratief bezwaar of beroep aantekende tegen de terugvordering, kan je wel een aanvraag indienen zolang dit bezwaar of beroep niet is afgehandeld. 

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor energiesteun 2. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag alsook op het moment van beslissing tot steuntoekenning en uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming binnen een periode van 5 jaar na de uiterste datum voor het indienen van de steunaanvraag wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, zal de steun teruggevorderd worden. De vestigingen op basis waarvan de in aanmerking komende meerkost werd berekend zijn dan immers niet meer actief.

Controles door VLAIO blijven mogelijk tot vijf jaar na uitbetaling van de steun. Ook na ontbinding of dergelijke kan de steun worden teruggevorderd.

Wat wordt verstaan onder een bedrijfstak?

Een bedrijfstak (business unit) is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken (artikel 12:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Voor een bedrijfstak gelden specifieke voorwaarden.

Wordt de referentieprijs voor aardgas en elektriciteit per maand berekend?

Neen, de referentieprijzen voor aardgas en elektriciteit zijn steeds de gemiddelden over het volledige jaar 2021. Het gemiddelde wordt berekend door de totale kost voor aardgas en elektriciteit (incl. heffingen, distributiekosten,... maar excl. de btw) in alle Vlaamse vestigingen te delen door het totale verbruik (kWh) voor aardgas of elektriciteit in 2021 voor deze Vlaamse vestigingen.

Welke gassoorten komen in aanmerking voor steun?

Enkel aardgas komt in aanmerking voor steun. Het gas mag gebruikt worden als brandstof of als chemische grondstof. Ook CNG (compressed natural gas) en LNG (liquified natural gas), welke chemisch identiek zijn aan aardgas, komen in aanmerking voor steun. Dit geldt ook voor CNG en LNG aangekocht in een tankstation.

De kosten (in euro) en volumes (in kWh) van CNG en LNG mogen bij de kosten en volumes van aardgas geteld worden. De energie-inhoud van de verschillende brandstoffen is:

  • 13,7 kWh voor een kg LNG (en voor een kg CNG uit LNG)
  • 13,3 kWh voor een kg CNG type H (hoogcalorisch gas)
  • 11,3 kWh voor een kg CNG type L (laagcalorisch gas)

De volgende gassen zijn chemisch verschillend van aardgas (methaan) en komen niet in aanmerking voor steun:

  • propaangas
  • butaangas
  • LPG

Deze gassen zijn aardolieproducten en zijn minder sterk in prijs gestegen dan aardgas.

Wat is de EBITDA?

De EBITDA is, zoals bepaald in het tijdelijk crisiskader, de inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie met uitzondering van éénmalige bijzondere waardeverminderingen.

De EBITDA wordt als volgt berekend:

Code jaarrekening Omschrijving
+ 9903 Winst/verlies van het boekjaar, voor belastingen
+ 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
+ 631/4 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
- 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
- 751 Opbrengsten uit vlottende activa
- 752/9 Andere financiële opbrengsten
+ 650 Kosten van schulden
+ 651 Waardeverminderingen op vlottende activa
+ 652/9 Andere financiële kosten
- 760 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
+ 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
EBITDA

De EBITDA dient geattesteerd te worden door een externe door ITAA-erkende accountant, gecertificeerde externe accountant of bedrijfsrevisor. VLAIO zal hiervoor een sjabloon voorzien. Dit zal je terugvinden op de pagina "aanvraagprocedure". Stagiair-accountants, stagiair-gecertificeerd accountants en stagiair bedrijfsrevisoren zijn niet gemachtigd om attesteringen te verrichten.

Is de energiesteun 2 belastbaar?

Neen, de vergoedingen/steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen in het kader van de Oekraïnecrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting.

De onderneming ontvangt zelf geen belastingfiche. De Vlaamse overheid maakt voor de fiscus wel fiches 281.93 of 281.99 op die worden opgeladen in BELCOTAX.

Indien je nog verdere fiscale vragen hebt, neem je best contact op met je accountant of met de FOD Financiën.

Is de energiesteun 2 verenigbaar met Ecologiepremie+, Compensatie Indirecte Emissiekosten en Strategische Ecologiesteun?

Ja. Voor Strategische Transformatiesteun en kmo-groeisubsidie daarentegen zijn er specifieke cumulbepalingen.

Kan ik energiesteun 2 krijgen als ik al een Overbruggingslening heb gekregen?

Ja. Meer info over de Overbruggingslening Energie.

Mag mijn onderneming een dividend uitkeren indien ze energiesteun 2 ontvangt?

Neen, een onderneming die energiesteun 2 aanvraagt, mag in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geen dividend uitkeren. Het moment van uitkering is hierbij van belang, ongeacht het boekjaar waarop de dividenduitkering betrekking heeft.

Wat als mijn onderneming toch een dividend uitkeert in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023?

Dan kan de aangevraagde energiesteun 2 niet toegekend worden. Indien het dividend wordt uitgekeerd na uitbetaling van de energiesteun 2 en in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, zal de energiesteun 2 integraal terugbetaald moeten worden.

Mijn onderneming heeft een dividend uitgekeerd vóór 1 januari 2023. Komt zij nog in aanmerking voor energiesteun 2?

Ja.

Waar vind ik het eigen vermogen van mijn onderneming?

Ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als in het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden, komen niet in aanmerking voor energiesteun.

Ingeval je onderneming haar jaarrekeningen moet neerleggen bij de NBB, worden het eigen vermogen met betrekking tot het boekjaar 2019 en het boekjaar 2021 bij het indienen van een aanvraag automatisch opgehaald uit de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO).

Ingeval je onderneming haar jaarrekeningen niet moet neerleggen bij de NBB vind je het eigen vermogen van de onderneming terug in de jaarrekeningen (balansen) met betrekking tot boekjaren 2019 en 2021. Kapitaalvennootschappen dienen de bedragen bij codes 10/15 en 101 op te tellen. Kapitaalloze vennootschappen tellen de bedragen bij codes 10/15, 87901 en 87911 op.

Wie moet een jaarrekening neerleggen?

Meer informatie over of je onderneming al dan niet een jaarrekening moet neerleggen vind je hier. Vzw's moeten hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Landbouwvennootschappen moeten geen jaarrekening neerleggen.

Wordt mijn toegekend steunbedrag bekend gemaakt?

Ja, in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur, publiceert VLAIO een overzicht van de energiesteun 2 toegekend aan ondernemingen met rechtspersoonlijkheid op www.vlaio.be/cijfers. De subsidies toegekend aan zelfstandigen (eenmanszaken) worden niet gepubliceerd.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon