Fiscale steun tijdens crisissituaties

Laatst gewijzigd op 5 dec 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
ondersteuning in bepaalde crisissituaties
Fiscale steun
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de ondernemers tijdens crisissituaties (energiecrisis, coronacrisis, oorlog in Oekraine, enz) financiële ademruimte te geven, werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.

Voortaan kan je de fiscale maatregelen die worden genomen in een crisissituatie terugvinden in de maatregel Federale steun voor ondernemers (crisis)

Belastingkrediet verhoging kilometervergoeding

In het kader van de energiecrisis werd beslist om een nieuw belastingkrediet in te voeren voor werkgevers die de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een privé-voertuig verhogen. Dit fiscaal voordeel geldt dus niet voor vergoedingen in het kader van woon- werkverkeer. Het werd ingevoerd om werkgevers te stimuleren om het maximaal vrijgestelde bedrag aan kilometervergoeding te betalen. 

De belangrijkste kenmerken van dit belastingkrediet zijn:

 • Het fiscaal voordeel is een percentage dat progressief stijgt afhankelijk van de hoogte van de verhoging en kan nooit meer bedragen dan het maximum vrijgestelde bedrag.
 • Het belastingkrediet is tijdelijk en wordt gekoppeld aan de verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die met een motorvoertuig werden gedaan in de periode tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022.
 • De verhoging van de kilometervergoeding moet gelden voor onbepaalde tijd.
 • Het moet gaan om een echte verhoging van de kilometervergoeding. Een loutere indexering is dus niet voldoende.
 • Het moet gaan om een kilometervergoeding die toegekend wordt aan medewerkers die met hun eigen wagen beroepsverplaatsingen maken.
 • De verhoging is niet aftrekbaar als beroepskost.
 • De verhoging moet het gevolg zijn van een aanpassing van het arbeidsreglement, een CAO of de arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2021 en ten laatste op 31 december 2022.

Meer informatie over dit belastingkrediet kan je vinden in de Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (1).

Belastingvrijstelling energiesteun

De vergoedingen/steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting.

De vrijstelling wordt toegekend als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten;
 • in de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend voor de economische gevolgen naar aanleiding van de energiecrisis;
 • de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023.

In de personenbelasting worden deze vergoedingen vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet van de begunstigde.

Wanneer de vrijgestelde vergoeding (of een deel ervan) zou moeten worden terugbetaald aan het betrokken Gewest, de betrokken Gemeenschap, provincie of gemeente dan wordt dat deel niet als een aftrekbare beroepskost aangemerkt.

Meer informatie kan je terugvinden in de Wet houdende diverse fiscale bepalingen (1) (BS 29 december 2022). Deze wet trad in voege op 1 juli 2022. Meer informatie en een aantal voorbeelden kan je terugvinden in de Circulaire 2023/C/48 over de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten in het kader van de energiecrisis.

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Kamp je met met tijdelijke betaalproblemen dan kan je een afbetalingsplan aanvragen. Je kunt wel betalen binnen vier maanden of tussen vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum.

Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina van de FOD Financiën Ik wil een afbetalingsplan aanvragen.

Coronacrisis

Overzicht fiscale coronamaatregelen

Een overzicht van alle maatregelen die de FOD Financiën heeft genomen tijdens de coronacrisis kan je terugvinden op Fisconetplus: COVID-19: informatiemonitoring.

Belastingkrediet voor de eventsector (coronacrisis)

De evenementensector wordt ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021.

Wie komt in aanmerking

Enkel vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners/vennootschappen kunnen deze maatregel toepassen. Zij geldt dus niet voor zelfstandigen (eenmanszaken) en ook niet voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (bijvoorbeeld vzw's).
De vennootschap mag op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de niet-recupereerbare uitgaven gedaan zijn, geen onderneming in moeilijkheden zijn. 

Ook vennootschappen waarvan het belastbaar 'resultaat van het belastbaar tijdperk' (waarin de niet-recupereerbare uitgaven gedaan zijn), positief is vóór de toepassing van dit belastingkrediet, komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot de evenementensector. Een evenement wordt gedefinieerd als: een activiteit die vanuit zijn karakter beoogt bij te dragen tot het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling, hetzij bij de belastingplichtige zelf, hetzij bij onderaannemers die aan de activiteit meewerken.

Er geldt geen beperking naar type van activiteit dat wordt georganiseerd (aldus de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp): theatervoorstellingen, sportmanifestaties alsook filmvertoningen, kerstmarkten komen in aanmerking (zie ook de voorbeelden in de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp).
Dit evenement moet oorspronkelijk gepland zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 28 januari 2022. Het heeft niet kunnen plaatsvinden door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten uitgevaardigde maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Fiscaal voordeel

Het belastingkrediet bedraagt 25% (ook voor vennootschappen die onderworpen zouden zijn aan het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting). Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de uitgaven die effectief werden gedaan in het kader van een evenement én die 'niet recupereerbaar' zijn ingevolge de aflasting van het evenement. Kwijtgescholden uitgaven komen dus niet in aanmerking.
Er moet worden gekozen voor het belastingkrediet. Hierdoor kan je de betrokken 'niet-recupereerbare uitgaven' niet meer aftrekken als beroepskost. 
Uitgaven die worden gefinancierd door steunmaatregelen van de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten (die genieten van een tijdelijke belastingvrijstelling in het kader van corona) worden niet beschouwd als niet-recupereerbare uitgaven.
Deze maatregel is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 gedane uitgaven tijdens een belastbaar tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2022.

Er moet een berekening worden gemaakt al naargelang het aanslagjaar:

 • Voor het aanslagjaar waarin het belastingkrediet wordt aangevraagd

Eerst wordt het bedrag van het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven als basis voor de berekening genomen. Dit bedrag wordt voor kleine vennootschappen verminderd met 5% van de niet-recupereerbare uitgaven.
Vervolgens moet dit basisbedrag worden vermenigvuldigd met momenteel 0,51% (= het marktrentepercentage bedoeld in de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld dat van toepassing is op het ogenblik waarop de aangifte, waarin het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven wordt aangevraagd, wordt ingediend)
Het bekomen voordeel wordt voor kleine vennootschappen nog verhoogd met 5% van de niet-recupereerbare uitgaven.

 • Voor elk daaropvolgend aanslagjaar

Het basisbedrag van de berekening voor het aanslagjaar waarin werd gekozen voor het krediet wordt als basis voor de berekening in latere aanslagjaren genomen. Dat bedrag moet dan vervolgens worden verminderd met het bedrag aan vorige beroepsverliezen vermenigvuldigd met 25% dat zonder toepassing van het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven, van de winst van elk belastbaar tijdperk, volgend op het aanslagjaar waarin het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven aangevraagd wordt, bijkomend afgetrokken zou zijn geweest. Dat bedrag wordt dan op zijn beurt vervolgens vermenigvuldigd met momenteel 0,51% (het marktrentepercentage bedoeld in de mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld dat van toepassing is op het ogenblik waarop de aangifte van het betreffende aanslagjaar wordt ingediend).
Voor kleine vennootschappen mag de vennootschap 20% nemen in plaats van 25%.
Als het bekomen bedrag kleiner of gelijk aan nul is, wordt vanaf dat aanslagjaar geen voordeel voortkomend uit het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven meer toegekend.

 • Voorbeeld

Een voorbeeld kan je nalezen in het Koninklijk besluit van 10 mei 2022 tot berekening van het voordeel voortkomend uit het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven en tot bepaling van de te verstrekken informatie in bijlage bij de aangifte voor de toekenning van het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven bedoeld in de artikelen 12 tot en met 16 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 18 mei 2022).

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

De onderneming zal bij de aangifte hierover een verklaring op eer moeten toevoegen. Dit werd vastgelegd in het Koninklijk besluit van 10 mei (BS 18 mei 2022). Dit KB treedt in werking op 28 mei 2022.  

Die verklaring bevat:

 • de naam en het ondernemingsnummer van de belastingplichtige die het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven aanvraagt;
 • een lijst van evenementen, die oorspronkelijk gepland waren plaats te vinden in de periode tussen 1 oktober 2021 en 28 januari 2022 en die door de maatregelen in het kader van de COVID19-pandemie niet konden plaatsvinden, en met betrekking waartoe het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven wordt aangevraagd;
 • een lijst van de aard en het bedrag van niet-recupereerbare uitgaven waarvoor het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven wordt aangevraagd opgesplitst per evenement;
 • een overzicht van de berekening van het voordeel voortkomend uit het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven;
 • de naam en het ondernemingsnummer van elke in België gevestigde onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als de in het eerste streepje bedoelde onderneming en die steun geniet onder de Europese de-minimis verordening. 

Aanvraagprocedure

Het belastingkrediet wordt niet toegekend aan vennootschappen die, indien zij het belastingkrediet zouden genieten, de Europees norm inzake toegelaten staatssteun overschrijden. Daarom moet de vennootschap in bijlage bij haar aangifte een verklaring toevoegen over de ontvangen steun via het belastingkrediet en andere overheidssteun.
 

Meer informatie

Mondmaskers en hydroalcoholische gels

Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels werd in het kader van de bestrijding van het coronavirus verlaagd tot 6%. Dit werd verlengd tot en met 31 december 2022. 

Meer informatie in de Circulaire 2022/C/90 betreffende de verlenging van het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19

Wederopbouwreserve (vrijgestelde reserve) 

Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Door deze aanleg van een wederopbouwreserve, worden de winsten van deze aanslagjaren gedeeltelijk vrijgesteld ten belope van de geleden coronaverliezen.

Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum € 20 miljoen. 

Hierbij moet o.m. aan volgende voorwaarden worden beantwoord:

 • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening; 
 • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling;
 • de vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, kunnen geen enkel bedrag, dat in boekhoudkundig opzicht aan de wederopbouwreserve zou worden toegekend, in aanmerking nemen voor deze belastingvrijstelling;
 • in de resultatenrekening moet de post '620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen' minstens 85% bedragen van het bedrag op afsluitdatum van het boekjaar 2019.

Om van deze regeling kunnen genieten, moet de belastingplichtige bij zijn aangifte de opgave 275 RR toevoegen, voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling toegepast wordt.

Meer informatie kan je vinden in: 

Oorlog in Oekraïne

Via het document Oorlog in Oekraïne van de FOD Financiën vind je een overzicht van maatregelen die werden genomen in het kader van de crisis in Oekraïne. Het gaat over informatie over de:

 • Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
 • Algemene Administratie van de Thesaurie
 • Steunmaatregelen voor particulieren, ondernemingen en vzw's
 • Nieuwsberichten van de FOD Financiën over dit onderwerp

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.