Energiesteun 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de energiesteun 2?

Update 24 april 2023

De energiesteun is een gedeeltelijke tussenkomst in de energiekosten voor ondernemingen die werden geconfronteerd met stijgende energiekosten in het eerste kwartaal van 2023. Deze steun moet gezonde ondernemingen die met een EBITDA-daling geconfronteerd werden, continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Voorwaarden

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo zal de onderneming met een EBITDA-daling moeten bewijzen dat ze vóór de crisis voldoende gezond was en in het eerste kwartaal van 2023 een EBITDA-daling kende van minstens 50% ten opzichte van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van 2021) of een operationeel verlies leed door de energiecrisis.

Enkel ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2023 een energiekost per eenheid (kWh) van aardgas of elektriciteit hadden die meer bedraagt dan de gemiddelde energiekost in de referentieperiode, vermeerderd met 50%, komen in aanmerking voor steun.

Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor aardgas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben gehad. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 worden de minimale energie-uitgaven pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021.

Energie-intensieve ondernemingen (steuncategorie b) en energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren (steuncategorie c) komen in aanmerking voor verhoogde steun.

Een onderneming wordt als energie-intensief beschouwd indien het totaal van de energiekosten voor aardgas en elektriciteit, inclusief alle kosten en heffingen (uitgezonderd de btw), in 2021 meer dan 3% bedroeg van de omzet in dat jaar. De energie-intensiteit wordt bepaald als een gemiddelde voor alle vestigingen van een onderneming.

Energie-intensieve ondernemingen onder steuncategorie b of c, die in het eerste kwartaal 2023 op ondernemingsniveau geen EBITDA-daling van minstens 50% kenden maar wel een EBITDA-daling van minstens 40% (ten opzichte van één vierde van 2021) kunnen voor hun Vlaamse bedrijfstakken die een operationeel verlies leden in het eerste kwartaal van 2023 deze steun aanvragen.

Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit, aankoopt bij een aanverwante onderneming die zelf geen steunaanvraag indient voor het eerste kwartaal van 2023, kan eveneens steun genieten.

Energie-aandeel in de EBITDA-daling

De totale meerkost van de energie-uitgaven voor elektriciteit en aardgas (inclusief CNG en LNG) voor de onderneming dient minstens 50% van de EBITDA-daling te bedragen.

In afwijking van voorgaande, dient, in geval de onderneming een EBITDA-daling heeft van meer dan 70%, de totale meerkost minstens 35% van de strikt positieve referentie-EBITDA te bedragen.

Energie-intensieve ondernemingen onder steuncategorie b of c die niet aan deze voorwaarde voldoen, kunnen voor hun Vlaamse bedrijfstakken die een operationeel verlies leden in het eerste kwartaal van 2023 de steun aanvragen.

Wat wordt er gesteund?

Het gedeelte van de eenheidsprijzen voor aardgas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) die met minstens 50% uitstijgt boven het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021, komt in aanmerking voor steun. Dit is de in aanmerking komende meerkost waarop het steunpercentage wordt toegepast.

Ondernemingen komen in aanmerking voor een steun van 25% op de in aanmerking komende kosten voor aardgas en elektriciteit, beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode en tot maximaal € 500.000 voor het eerste kwartaal van 2023 (steuncategorie a).

Voor energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% van de in aanmerking komende kosten voor aardgas en elektriciteit, beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode en tot maximaal € 4.000.000 voor het eerste kwartaal van 2023 (steuncategorie b).

Energie-intensieve ondernemingen in specifiek getroffen sectoren kunnen een steun genieten van 35%, beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode en tot maximaal € 7.500.000 voor het eerste kwartaal van 2023 (steuncategorie c).

Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de toe te kennen steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon