Energiesteun 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel energiesteun 2 kan je krijgen?

Update 24 april 2023

Hoeveel energiesteun 2 kan een onderneming krijgen?

Het steunbedrag wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkost voor aardgas en elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaamse Gewest.

Voor de berekening van de meerkost wordt eerst de referentieprijs voor aardgas en elektriciteit bepaald voor elke aanvrager. De referentieprijs wordt afzonderlijk berekend voor aardgas en elektriciteit en is gelijk aan de gemiddelde eenheidsprijs (per kWh) door de aanvrager betaald voor het verbruik in 2021 voor al zijn vestigingen in het Vlaamse Gewest. Alle kosten en taksen aangerekend via de energiefacturen, met uitzondering van de btw, worden hierbij meegeteld.

De prijs voor aardgas en elektriciteit, is de eenheidsprijs (per kWh), inclusief alle kosten en heffingen, met uitzondering van de btw, die de aanvrager effectief betaalt tijdens de steunperiode. Deze effectieve prijs wordt voor elke maand afzonderlijk bepaald als het gemiddelde voor al de vestigingen van de aanvrager in het Vlaamse Gewest. De effectieve prijs wordt afzonderlijk bepaald voor aardgas en elektriciteit.

Het aardgas- en elektriciteitsverbruik zijn de totale maandelijkse verbruiken van aardgas en elektriciteit (in kWh) in de vestigingen van de aanvrager in het Vlaamse Gewest. Voor de berekening van de meerkost wordt maximaal 70% van het volume verbruikt gedurende dezelfde maand in 2021 in rekening gebracht.

In aanmerking komende meerkost

De in aanmerking komende meerkost wordt berekend als de som van:

  • het gasverbruik(1) x (de gasprijs – 1,5 x de referentieprijs voor gas)
  • het elektriciteitsverbruik(1) x (de elektriciteitsprijs – 1,5 x de referentieprijs voor elektriciteit)

(1) Maximaal 70% van het volume in dezelfde maand van 2021

De in aanmerking komende meerkost wordt afzonderlijk berekend zowel per maand (voor de maanden januari t.e.m. maart 2023) als per energietype op basis van de energiefacturen. Als de in aanmerking komende meerkost voor aardgas of elektriciteit voor een bepaalde maand negatief is, wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Totale meerkost

De totale meerkost van de energie-uitgaven voor elektriciteit en aardgas (inclusief CNG en LNG) dient minstens 50% van de EBITDA-daling te bedragen voor een EBITDA-daling van 50% tot 70% of minstens 35% van de strikt positieve referentie-EBITDA voor een EBITDA-daling van meer dan 70%.

De totale meerkost wordt berekend als de som van:

  • het effectieve aardgasverbruik x (de effectieve aardgasprijs - de referentieprijs voor aardgas)
  • het effectieve elektriciteitsverbruik x (de effectieve elektriciteitsprijs - de referentieprijs voor elektriciteit)

De totale meerkost wordt berekend voor de volledige steunperiode en per energietype op basis van de energiefacturen en opgeteld over beide energietypes.

Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit aankoopt bij een aanverwante onderneming kan eveneens steun genieten.

Kleinverbruikers met jaarlijks uitgelezen tellers voor gas of elektriciteit kunnen gebruik maken van de rekentool voor de berekening van de maandelijkse verbruiken en kosten.

Steuncategorieën

De steunpercentages en steunplafonds worden bepaald voor 3 categorieën van ondernemingen. De steunplafonds worden berekend op ondernemings- en groepsniveau.

Steuncategorie a: ondernemingen in het algemeen

Deze categorie is van toepassing voor alle zelfstandigen (eenmanszaken) en alle rechtspersonen waarvoor het totaal van de energie-uitgaven in 2021 minder dan 3% bedroeg van de omzet in 2021.

Steuncategorie b: energie-intensieve ondernemingen

De ondernemingen in de zin van artikel 17, lid 1, punt a), eerste alinea van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, waarvan de energie-uitgaven in 2021 minstens 3% vertegenwoordigden van de omzet behaald tijdens het kalenderjaar 2021, zoals af te leiden uit de jaarrekening of resultatenrekening.

Energie-intensieve ondernemingen komen, indien ze voldoen aan alle voorwaarden, in aanmerking voor verhoogde steun.

Steuncategorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren zoals opgenomen als bijlage I bij het tijdelijk crisiskader Oekraïne

De bijzonder getroffen sectoren betreffen onderdelen van de chemiesector, de staalsector, de papierindustrie, de voedingsindustrie, de textielsector, de kledingsector, de glasindustrie, de farmaceutische industrie, de fabricage van keramische producten, de bewerking van metalen en de productie van bouwmaterialen.

Een onderneming is actief in een vermelde sector of subsector als ze over een overeenstemmende RSZ- of btw-NACE-code beschikt in de Kruispuntbank van Ondernemingen of indien een of meer van de activiteiten die zij uitoefent behoort tot vermelde sector of subsector meer dan 50% van haar omzet in 2021 heeft gegenereerd.

Energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen (sub)sectoren, zoals bepaald in het tijdelijk crisiskader Oekraïne, komen in aanmerking voor verhoogde steun indien ze voldoen aan alle voorwaarden.

Voor steuncategorie b en c komen enkel rechtspersonen die een jaarrekening hebben neergelegd voor 2019, 2020 en 2021 en voor het kalenderjaar 2022 en 2023 een jaarrekening zullen neerleggen, in aanmerking.

Steunpercentages per categorie

Steuncategorie a: ondernemingen in het algemeen

De steun bedraagt 25% van de in aanmerking komende meerkost.

De steun wordt beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023). Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 500.000.

Steuncategorie b: energie-intensieve ondernemingen

De steun bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost.

De steun wordt beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023). Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 4.000.000.

Steuncategorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren zoals opgenomen als bijlage I bij het tijdelijk crisiskader Oekraïne

De steun bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost.

De steun wordt beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023). Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 7.500.000.

Steun voor één of meerdere bedrijfstakken van een energie-intensieve onderneming

Energie-intensieve ondernemingen die op ondernemingsniveau geen daling van de EBITDA van minstens 50% hebben, maar wel van minstens 40% en een operationeel verlies hebben op niveau van één of meerdere bedrijfstakken, kunnen voor deze bedrijfstak(ken) steun krijgen - zie ook voorwaarden.

De onderneming behoort tot steuncategorie b: 

De steun bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost en wordt beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023). Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Het maximale steunbedrag voor energie-intensieve ondernemingen die steun aanvragen voor één of meerdere bedrijfstakken bedraagt € 3.000.000.

De onderneming behoort tot steuncategorie c:

De steun bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost en wordt beperkt tot het verschil tussen 70% van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) en de EBITDA van de onderneming van de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023) bedraagt. Indien de referentie-EBITDA negatief was, mag de steun niet leiden tot een positieve EBITDA in de steunperiode.

Het maximale steunbedrag voor een energie-intensieve onderneming die actief is in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren en die steun aanvraagt voor een of meerdere bedrijfstakken bedraagt € 5.625.000.

Budget

Het budget voor deze steunmaatregel bedraagt € 125 miljoen.

In geval van overschrijding wordt het beschikbare budget pro rata uitbetaald aan de begunstigde ondernemingen na toepassing van de steunpercentages en steunplafonds.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon