Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke ondernemingen en welke projecten komen in aanmerking

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Aanvragers dienen te voldoen aan volgende criteria:

 • De steunaanvrager beantwoordt aan de Europese definitie van een kleine en middelgrote onderneming.
 • De steunaanvrager heeft een hoofdactiviteit (nace-code) die behoort tot de lijst van aanvaarde nace-codes van de ecologiesteun.
 • De onderneming van de steunaanvrager heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals hier vermeld (vzw met economische activiteit of een vrij beroep komt ook in aanmerking):
  • Natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
  • Eénmanszaak
  • Beoefenaar van een vrij beroep
  • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba, ebvba, s-bvba of bv)
  • Coöperatieve vennootschap (cvba, cvoa of cv)
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
  • Economisch samenwerkingsverband (esv)
  • Europese vennootschap (se)
  • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
  • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut
 • ​​​​​​Een ondernemingen met één van de volgende rechtsvormen komt niet in aanmerking:
  • Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
  • Feitelijke vereniging
  • Stille handelsvennootschap
  • Tijdelijke handelsvennootschap
 • De vestiging waar het investeringsproject plaats vindt ligt in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming is geen onderneming in moeilijkheden

Welke projecten komen in aanmerking?

De projecten dienen te voldoen aan volgende criteria:

 • Voor de oproep 2022 dienen projecten in de periode van maandag 2 mei t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 ingediend te zijn via de aanvragen-knop hierboven in het menu.
 • Projecten mogen pas starten ten vroegste de eerste van de maand die volgt op de maand van indiening van de steunaanvraag. Als men de subsidieaanvraag bijvoorbeeld indient op 15 maart 2022, mag de investering ten vroegste starten op 1 april 2022. Dient men in op 8 april 2022, dan mag de investering ten vroegste beginnen op 1 mei 2022. Dient men in op 2 mei 2022, mag de investering ten vroegste starten op 1 juni 2022. Dat staat los van een eventuele goedkeuring van de subsidie. De startdatum is de datum van de eerste factuur bij aankoop of de ondertekening van een financieel leasecontract.
 • Een volledige projectaanvraag bevat de projectbeschrijving (Word-sjabloon) en de projectbegroting (Excel-sjabloon).
 • Investeringen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met te behalen normen en/of omgevingsvergunningen en/of andere wettelijke verplichtingen komen niet in aanmerking. Investeringen moeten duidelijk verder gaan dan elke wettelijke verplichting om in aanmerking te komen voor steun.
 • De aanvaarde projectkosten (investeringen, studie, installatie) dienen minimaal € 10.000 te bedragen. Van de projectkosten zijn enkel de investeringen subsidiabel. Studie- en installatiekosten komen niet in aanmerking voor steun.
 • Investeringen in technologieën die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL) van de steunmaatregel Ecologiepremie Plus staan of projecten die in aanmerking komen voor Strategische Ecologiesteun komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail