Maak de omslag naar de circulaire economie met onze nieuwe subsidies

Publicatiedatum
Vlaanderen heeft de ambitie om de materialenvoetafdruk en de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te verminderen. Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse Regering daarom maximaal in op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In dat kader lanceert VLAIO twee nieuwe subsidies: 'living labs circulaire economie' en 'levensduurverlenging maakindustrie'.

De oproepen staan nu open. Meer weten? Herbekijk de infosessies van 27 en 28 januari.
https://unsplash.com/photos/ZAETpF4MThg
'Kaleidoscope' 2020 Coastal microplastic flatlay - Dan Lewis - Unsplash.com

Gerichte oproep 'circulaire maakindustrie: levensduurverlenging'

Deze oproep bouwt verder op de ervaring van Vlaanderen Circulair met de open calls innovatieve circulaire economieprojecten (2017-2019) en de gerichte call circulaire bouweconomie (2020). Het ondertussen gekende principe van concrete experimenten en praktijkprojecten wordt ook dit jaar verder aangehouden. Deze nieuwe oproep zet in op levensduurverlenging van materialen, producten en productonderdelen uit de maakindustrie. Het gaat hierbij zowel om strategieën rond onderhoud, herstel, hergebruik, remanufacturing, delen, ‘herbestemmen’ (repurpose), als op het ontwerpproces, de materiaalkenmerken en de logistieke keten. Het dossier Circulaire Economie van VLAIO geeft meer informatie over de diverse circulaire strategieën.

De principes voor levensduurverlening in de circulaire maakindustrie zijn:

  • minder en efficiënter gebruiken van grondstoffen
  • grondstoffen en materialen langer in de productieketen houden 
  • optimaal gebruik en hergebruik, met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu

Hoe kan je als kmo participeren?

Heb je ideeën over hoe je de levensduur van jouw materialen kan verlengen? Zoek je expertise die je kan helpen om jouw producten duurzamer te maken? Wil je samen met partners bekijken hoe jouw bedrijfsprocessen meer circulair gemaakt kunnen worden?

Dan kan je als kmo deze steun aanvragen. Je werkt je projectvoorstel uit samen met je partners. Alleen een partnerschap kan een aanvraag indienen. Deze partners kan je breed zoeken: denk aan overheden, onderzoeksinstellingen, vzw's, sectorfederaties, ... Maar ook andere ondernemingen kan je bij jouw experiment betrekken. 

Je circulair experiment kan kleinschalig en lokaal van aard zijn, maar een leereffect op grotere schaal hebben. 

Hoeveel steun kan je krijgen?

De subsidie betreft max. € 100.000 en heeft een uitvoerringstermijn van max. 2 jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 april 2022.

Hier vind je alle info over deze subsidie.

Herbekijk de infosessie van oproep 'levensduurverlenging':

Oproep 'living labs circulaire economie'

Deze oproep ondersteunt transformatieve systeeminnovaties binnen de bouw- en maakindustrie. Om de opschaling van de circulaire economie nog een stap verder te brengen, is er immers nood aan projecten die uitdagingen en knelpunten op een hoger niveau bekijken. Ze focussen op de transformatie van een ‘systeem’ waarbij een ruimere waardeketen of ecosysteem betrokken is, en waar verandering bijgevolg moeilijker en trager verloopt. Dit vraagt om een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel als technologisch vlak.

Waarvoor en hoeveel steun?

Het gaat hierbij om complexere trajecten en projecten die systemen met betrekking tot circulair bouwen en circulaire maakindustrie innoveren en transformeren. Binnen deze oproepen willen we nieuwe, brede samenwerkingsverbanden ondersteunen. Daarom kan enkel een partnerschap een aanvraag indienen.

De subsidie gaat van minimum € 300.000 tot maximum € 1.000.000 en heeft een uitvoeringstermijn van max. 3 jaar. Aanvragen moeten zich uiterlijk op 17 maart 2022 aanmelden (verplicht), en kunnen nadien begeleiding krijgen bij de verdere uitwerking van hun aanvraag. De uiterlijke indiendatum is 25 mei 2022.

Hier vind je alle info over deze subsidie.

Herbekijk de infosessies van oproep 'living labs':

Samenwerking tussen verschillende actoren

Dé circulaire omslag is een te groot project voor één team of organisatie. De Vlaame ministers Crevits en Demir zetten hier samen hun schouders onder. Deze dubbele aansturing van Vlaanderen Circulair maakt duidelijk dat de transitie naar de circulaire economie niet alleen een ecologische noodzaak is, maar ook een economische opportuniteit, niet in het minst op het vlak van innovatie en tewerkstelling. Vlaanderen Circulair verenigt dan ook een heel gamma aan actoren uit de maatschappelijke vijfhoek en werden zes thematische werkagenda’s opgesteld: circulair bouwen, maakindustrie, voedselketen, waterkringlopen, bio-economie, en chemie en kunststoffen.