Ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid

Aanbod ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid

Voor elk bedrijventerrein in Vlaanderen zou er idealiter een uitgifteplan moeten bestaan. Een uitgifteplan kan aanvullend aan een ruimtelijk uitvoeringsplan principes vooropstellen inzake beeldkwaliteit, samenwerking, ruimtedelen,… waaraan bedrijven die zich er vestigen dienen te voldoen. Een uitgifteplan geeft ook weer voor welke doelgroep het terrein is ontwikkeld en hoe de selectie gebeurt van kandidaat-bedrijven die zich willen vestigen, onder welke voorwaarden toestemming tot doorverkoop wordt gegeven etc. Voor de verschillende bedrijventerreinen en vestigingsmilieus in een stedelijk gebied, economisch knooppunt of subregio vindt hierover best afstemming plaats tussen de betrokken steden en gemeenten, de provincie - vaak bevoegde planningsinstantie - en de verschillende ontwikkelaars/beheerders.

Daarom biedt VLAIO in een eerste spoor ondersteuning om een overkoepelende visie en daarop geënt uitgifteplan te laten opstellen, op maat en in nauwe samenwerking met deze steden en gemeenten en ontwikkelaars/beheerders.

De ondersteuning voor de opmaak van een overkoepelende visie en uitgifteplan gebeurt door één van de vermelde externe dienstverleners , die door VLAIO via een raamovereenkomst werden aangesteld. De inhoud van het bestek vind je naast een algemeen begrippenkader onderaan bij de documenten. De offertes zullen een methodologische aanpak en bepaalde detailleringsgraad moeten voorzien, maar het bestek zal aansturen op varianten om een ‘op maat’ aanpak mogelijk te maken. Het is immers de bedoeling om op basis van de ingediende dossiers door lokale besturen een mini-competitie te organiseren. Daarbij leveren de twee studiebureaus een concrete offerte op basis van de aangeleverde informatie.

In een tweede spoor organiseert VLAIO een subsidieoproep waarbij lokale besturen via extra personeelsinzet een bovenlokale uitgiftevisie en/of herstructureringsvisie in de praktijk kunnen implementeren. In het voorjaar van 2024 zal VLAIO deze oproep publiceren op de website.

Wil je meer weten over hoe een uitgifteplan zich verhoudt ten opzichte van andere initiatieven ter verduurzaming van een bedrijventerrein, het beheer ervan enz. dan raadpleeg je best de handleiding voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Herbekijk het webinar ondersteuning bij de opmaak van een bovenlokaal uitgiftebeleid van 15 maart 2024.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.