Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (crowdlending)

Laatst gewijzigd op 29 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren die kleine ondernemingen (max. 4 j.) financieren
Voor wat
credit crowdfunding projecten op erkende platformen
Vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten
eerste schijf van € 16.270 (aj. 2025)

Bekijk ook de rubriek Crowdfunding op de VLAIO website. 

Wat houdt de maatregel in

Een kredietgever die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van € 9.965 per jaar (basisbedrag). 

Eenmanszaken kunnen geen kredietnemer zijn.

Wie komt in aanmerking

Kredietnemer

De kredietnemer (begunstigde onderneming) mag maximum 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Bovendien dient de kredietnemer te beantwoorden aan de definitie van kleine vennootschap (die op overeenkomstige wijze moet beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Dit houdt in dat voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria wordt overschreden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000;
  • balanstotaal: € 4.500.000;

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Een vennootschap die zijn activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Opgelet: eenmanszaken kunnen geen kredietnemer zijn.

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Kredietgever

De kredietgever is een natuurlijk persoon, inwoner of niet-inwoner, die deze lening voor minimaal 4 jaar afsluit buiten zijn beroepswerkzaamheid.

Wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet de kredietgever voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • de lening is afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet en moet een minimale looptijd van 4 jaar hebben;
  • de lening is ten gunste van een startende onderneming (bedrijf dat ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de KBO);
  • de lening kan niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere lening;
  • de lening moet afgesloten worden op een crowdfundingplatform dat door de FSMA is vergund als crowdfundingdienstverlener (zie rubriek Erkende crowdfundingplatformen). 

Het moet gaan om nieuwe leningen die de financiering van nieuwe initiatieven beogen. De herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking genomen.

Omvang steun

Op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing worden betaald op de eerste schijf van € 16.270 (aj. 2025). Normaal bedraagt deze roerende voorheffing 30%.

Aanvraagprocedure

De belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting moeten in hun hoedanigheid van kredietgever, in hun jaarlijkse aangifte in de inkomstenbelastingen melding maken van het aantal leningen die ze hebben afgesloten in het kader van deze maatregel.

Enkel de interesten met betrekking tot de eerste schijf van € 16.270 (aj. 2025) die door de belastingplichtige wordt uitgeleend, zijn gedurende een periode van vier jaar vrijgesteld. Bijgevolg, wanneer een belastingplichtige (in voorkomend geval, globaal) een hoger bedrag heeft uitgeleend, moet hij dat excedent vermelden in zijn aangifte, behalve wanneer de roerende voorheffing door de kredietnemer werd ingehouden op dat gedeelte.

De startende ondernemingen moeten vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de beoogde lening werd afgesloten, jaarlijks vóór 31 maart een document opstellen dat:

  • het bedrag vermeldt van de gedurende het vorige jaar betaalde interesten;
  • bevestigt of de onderneming al dan niet gedurende het volledige voorafgaande jaar of, indien de lening in de loop van het voorafgaande jaar werd afgesloten, gedurende het volledige gedeelte van dat jaar vanaf de datum waarop de lening werd afgesloten, voldeed aan bepaalde voorwaarden.

Dit document moet vóór 31 maart van elk jaar vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de beoogde lening werd afgesloten worden bezorgd aan de kredietgever en een afschrift moet hiervan worden bezorgd aan de Administratie. Vanaf 1 januari 2020 kan dit afschrift nog enkel elektronisch worden bezorgd aan de taxatiedienst waarvan de kredietnemer afhangt.

De kredietgever moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de Administratie en, in voorkomend geval, voorleggen.

Meer informatie hierover kan je terugvinden in de Circulaire 2017/C/17 betreffende de vrijstelling van interesten van bepaalde leningen afgesloten via een crowdfundingplatform, alsook het 1e Addendum Circulaire 2018/C/24 en het 2de Addendum Circulaire 2022/C/8 in de Fisconetplus databank

Erkende crowdfundingplatformen

Crowdfundingplatformen die financiële crowdfunding aanbieden moeten beschikken over een vergunning als 'crowdfundingdienstverlener'. Voor meer informatie zie Mogelijke financieringsbronnen: Crowdfunding > Reglementair kader voor Crowdfunding.

Momenteel zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden, zich richten op projecten in het Vlaams Gewest en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero Crowdfunding, Ecco NovaLookandfin, LITA.coSpreds en WinWinner

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon