Tax Shelter voor startende ondernemingen

Laatst gewijzigd op 1 feb 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren die investeren in startende kleine vennootschappen
Voor wat
aandelenparticipatie van max. € 100.000 per jaar
Belastingvermindering
van 45% (micro-vennootschap) of 30% (kleine vennootschap)

Wat houdt de maatregel in

Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal € 250.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar max. € 100.000 investeren.

Deze maatregel kan sinds februari 2017 worden toegepast voor investeringen via erkende crowdfundingplatformen. Momenteel is de investering via een startersfonds nog niet mogelijk. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

Deze maatregel zal worden uitgebreid naar groeibedrijven (scale-ups). Voor deze categorie zal de belastingvermindering 25% bedragen indien er rechtstreeks wordt geïnvesteerd in het kapitaal van de vennootschap, op voorwaarde dat de vennootschap minstens 10 voltijdse werknemers in dienst heeft (hierbij inbegrepen een betaalde bestuurder tenzij deze dit doet in bijberoep). Bovendien moet er gedurende de twee voorgaande boekjaren een toename van de omzet of het aantal tewerkgestelde voltijdse equivalenten van 10% worden gerealiseerd en mag de vennootschap nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd. 
De fondsen moeten gebruikt worden om een kapitaalverhoging te financieren (geen aankoop van bestaande aandelen) en dit tussen het 5e en 10e jaar na oprichting. Een maximum van € 500.000 kan op deze manier worden opgehaald, hiervan moeten ook de bedragen opgehaald onder de Tax Shelter voor start-ups worden afgetrokken. De inwerkingtreding is voorzien voor aanslagjaar 2019.

Wie komt in aanmerking als begunstigde onderneming

Voorwaarden voor de begunstigde vennootschappen

Deze maatregel richt zich tot kleine vennootschappen die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 •  Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de Europese Economische Ruimte (EER) die in België over een 'Belgische inrichting' beschikt. De vennootschap mag ten vroegste op 1 januari 2013 zijn opgericht.

 • De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. In die gevallen gaat het immers niet om een startende vennootschap.

 • De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd.

 • De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.

 • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Aan volgende voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Als deze voorwaarden niet langer vervuld zijn tijdens deze periode zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen:

 • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn.
 • De vennootschap mag geen 'vastgoedvennootschap' zijn.
 • De vennootschap is niet beursgenoteerd.
 • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.
Definitie startende vennootschap

De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan. Het gaat in beide gevallen om vennootschappen die ten vroegste op 1 januari 2013 werden opgericht. Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht:

 • op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel;
 • of op datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de EER.

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap, geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door die natuurlijke persoon, respectievelijk van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de rechtbank van koophandel of van het vervullen van een gelijkaardige registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat van de EER.

Definitie kleine vennootschap

Voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in §§1 tot 6 van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;

 • jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000;

 • balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.
De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.
Een vennootschap die haar activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Definitie microvennootschap

Een microvennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen) is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die niet meer dan één van de volgende criteria(zoals gedefinieerd in artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen) overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 werknemers;
 • jaaromzet, exclusief btw: € 700.000;
 • balanstotaal: € 350.000.

Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin de vennootschap actief is. Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Meer details over deze voorwaarden kan u terugvinden op de website van Financiën.

Wie komt in aanmerking als investeerder

De investeerder is een natuurlijk persoon die "rechtstreeks" investeert in de vennootschap, via een erkend crowdfunding platform of via een startersfonds. De investeerder moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Zowel de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) als de niet-rijksinwoners (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen) komen in aanmerking.
 • De investeerder is verplicht de aandelen die hij heeft volstort minimum 4 jaar aan te houden (niet van toepassing bij o.m. een faling). In geval van een vrijwillige uitstap gedurende de eerste vier jaar zal het fiscaal voordeel worden terugbetaald in verhouding met het aantal maanden tussen de uittreding en het 4de jaar.
 • Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen dit fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de startende onderneming investeren.
 • De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap kan niet in aanmerking komen voor de toepassing van de tax shelter-regeling. Het gaat om zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars, gelijksoortige functies en zelfstandige directeurs. Deze uitsluiting is ook van toepassing op personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap of door tussenkomst van een andere vennootschap waarvan deze personen aandeelhouders zijn.

De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de investeerder

Directe investering of investering via een erkend crowdfundingplatform 

Voor een directe investering of investering via een erkend crowdfundingplatform is de belastingvermindering afhankelijk van de omvang van de vennootschap bij de fondsenwerving:

 • de belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen;
 • de belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro-vennootschappen;

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Startersfonds 

Voor een investering via een startersfonds bedraagt de belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag in het start-up compartiment.

Om in aanmerking te komen moet het startersfonds aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • het fonds moet een speciaal compartiment voor investeringen in start-ups hebben;
 • ten minste 80% van dit compartiment moet worden geïnvesteerd in start-ups die voldoen aan de criteria van de tax shelter;
 • het fonds moet worden goedgekeurd door de FSMA.

Voor deze investeringen zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het startersfonds zijn beleggingsverplichting heeft bereikt. Ook hier geldt dat de belastingvermindering niet terugbetaalbaar is noch overdraagbaar.

Momenteel is enkel de rechtstreekse investering en de investeringen via erkende crowdingplatformen mogelijk.

Bijkomende voorwaarden

 • De investering moet gebeuren in aandelen op naam die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven naar aanleiding van haar oprichting of van een kapitaalverhoging.
 • De inbreng moet in geld worden gedaan. Een inbreng in natura is dus niet mogelijk evenals schuldeffecten en andere financiële instrumenten (options, warrants,…).
 • De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan. Hierbij wordt gekeken naar de datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging en niet naar de datum van de effectieve storting. 
 • Als u de aandelen van een startende vennootschap binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan vervreemdt, zal een deel van de belastingvermindering worden teruggenomen.
 • De verkoop van reeds bestaande aandelen komt niet in aanmerking.
 • Een vennootschap kan maximum € 250.000 ophalen via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan.
 • Er worden geen specifieke voorwaarden opgelegd wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. Deze opgehaalde gelden mogen wel niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te verwerven of om leningen af te sluiten.

Aanvraagprocedure

De belastingvermindering wordt slechts behouden op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangiften in de inkomstenbelastingen van de volgende 4 belastbare tijdperken het bewijs levert dat hij de "betrokken aandelen" of "rechten van deelneming in een erkend startersfonds" nog in zijn bezit heeft. Aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan met ingang van het belastbare tijdperk waarin de belastingplichtige aandeelhouder of deelnemer in het fonds is overleden.

In dit kader dient de startende onderneming bepaalde attesten te bezorgen aan de investeerder die wil genieten van het fiscaal voordeel én dit voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de 4 daaropvolgende jaren:

 • het verwervingsattest voor het jaar van verwerving van de aandelen;
 • het behoudattest voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;
 • het vervreemdingsattest voor het jaar van vervreemding van de aandelen ( indien dit binnen de 48 maanden gebeurt na verwerving). 

Opmerking: de documenten met betrekking tot de volledig volstorte aandelen die van 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zijn verworven moeten voor 1 juni 2016 worden overhandigd aan de investeerder. 

 Meer informatie over deze documenten kan u terugvinden in de rubriek 19 op de website van financiën  "Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen?"

Erkende crowdfundingplatformen

De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend (vergund) door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

FSMA publiceert op zijn website 2 lijsten:

Op 1 september 2017 zijn dit de platformen die een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest en waar deze maatregel kan worden toegepast: Bolero Crowdfunding en MyMicroInvest.

De rubriek Crowdfunding op www.fsma.be (Professionelen>Thema's>Crowdfunding) biedt ook alle andere informatie ivm de vergunningsprocedure voor een crowdfundingplatform.