Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers ingevolge coronavirus

Laatst gewijzigd op 1 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
ondersteuning ingevolge coronacrisis
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van deze tijdelijke maatregelen. 

Corona compensatiepremie

Wie komt in aanmerking

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....

Omvang steun
 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
 •  Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
Aanvraagprocedure

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. 

Meer informatie

Meer informatie is nog niet beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsbrief. We sturen je dan een update. Momenteel zal je vraag dus niet worden beantwoord.

Corona hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een Corona hinderpremie van € 4.000 aan te vragen onder bepaalde voorwaarden . Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. De online applicatie is beschikbaar vanaf 27 maart 2020.  

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-hinderpremie en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-hinderpremie.

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening  kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering de bestaande waarborgregeling bij PMV/z ( Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar.

Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bancaire schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht kan deze waarborg worden gebruikt op voorwaarde dat de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Voor kortetermijnkredietlijnen kan 50% worden gewaarborgd op voorwaarde dat die gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding. Ook in de Subsidiedatabank is deze maatregel apart opgenomen: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding.

COVID-19 waarborg

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Kenmerken van deze maatregel:

 • Enkel voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;
 • Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden uitgesloten van deze Gigarant-waarborg. 

Meer informatie kan je raadplegen op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Nieuwe achtergestelde lening

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

PMV is daarom bezig met de uitwerking van een achtergestelde lening met volgende kenmerken:

 • achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar; 
 • voor kmo's, waarbij de focus ligt op start-up en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen;
 • bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten;
 • enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking.

PMV zal bedrijven detecteren die voor deze maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerkt.

Meer informatie kan je raadplegen op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. 
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies:

Vlaamse belastingmaatregelen

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. 

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen.

De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector.