Opslag groene energie

Laatst gewijzigd op 31 okt 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
opslag van hernieuwbare energiebronnen (batterijen)
Subsidie/Fiscaal voordeel
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om het teveel aan groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en wind), op te slaan kan je investeren in een batterijopslagsysteem. Hierbij een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden.

De Vlaamse Regering heeft beslist om de subsidies voor de aankoop of lease van een thuisbatterij versneld stop te zetten. Er werd principieel beslist dat thuisbatterijen met een keuringsattest na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de premie.

Premie voor de aankoop of lease van een thuisbatterij

Wie komt in aanmerking

Natuurlijke personen (privépersoon, zelfstandige) kunnen deze premie verkrijgen voor de aankoop of lease (leasetermijn minstens 10 jaar en gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest) van een stationaire installatie voor de elektrochemische opslag van elektriciteit. Organisaties of vennootschappen komen niet in aanmerking.

Belangrijke voorwaarden
  • De hoofdmeter op de aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
  • Je moet eigenaar of leasingnemer zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA. 
  • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur. Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
  • De thuisbatterij, en decentrale productie-installatie of zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius. 
  • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
Omvang steun

De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.

Bedrag
2022 
2023 (tot eind maart)
0 tot 4 kWh
225 €/kWh 150 €/kWh
4 tot 6 kWh
187,5 €/kWh 125 €/kWh
6 tot en met 9 kWh
150 €/kWh  
vanaf 9kWh
geen bijkomend bedrag  geen bijkomend bedrag
maximum per batterij
€ 1725 max. 40% factuur incl. btw € 850 max. 40% factuur incl. btw

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Dan kan ook tussentijds in de loop van het jaar gebeuren. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector, € 20.000 voor landbouw, € 30.000 voor visserij en aquacultuur). Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen bij VEKA. Vanaf 2023 moet de aanvraag bij Fluvius gebeuren. Meer informatie kan je vinden op de website www.vlaanderen.be/zonnepanelen/thuisbatterij/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie. Op de website van VEKA kan je bovendien een simulator terugvinden om na te gaan of het investeren in een thuisbatterij zinvol in jouw situatie. 

Verhoogde investeringsaftrek

Bij dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, aftrekken van de belastbare winst.

De investeringsaftrek bestaat uit een basispercentage dat nog tot eind 2022 voor kleine vennootschappen werd verhoogd tot 25%. Daarnaast heb je nog de verhoogde aftrekken waaronder deze voor energiebesparende investeringen die ook kan toegepast worden door andere vennootschappen. Zowel zonnepanelen als de opslagbatterij die wordt geïnstalleerd kunnen samen of apart worden toegepast voor de algemene aftrek en enkel samen voor de verhoogde investeringsaftrek.

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 13,5% moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. 

Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via een online aanvraagformulier.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Strategische ecologiesteun (STRES)

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie via de maatregel STRES verkrijgen van VLAIO. De minimum investering bedraagt hierbij wel € 3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.

Grote groenestroom batterijsystemen kunnen via deze steunmaatregel worden gesteund.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun.

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

In 2021 heeft België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) ingevoerd om de bevoorradingszekerheid in elektriciteit te verzekeren na de voorziene sluiting van al zijn kerncentrales, terwijl tegelijkertijd de energietransitie wordt ondersteund. Dat mechanisme kent vanaf 2021 aan de hand van jaarlijkse veilingen steun toe aan ondernemingen en organisaties die elektriciteit kunnen leveren of besparen vanaf 2025.

Het is een CRM op basis van betrouwbaarheidsopties. Dat betekent dat het mechanisme technologie-neutraal, marktbreed en gecentraliseerd is, en dat overmatige winsten vermeden worden door in een verplichting tot terugbetaling van de ontvangen steun te voorzien bij hoge prijzen. 

Alle mogelijke technologieën voor de productie van elektriciteit, de opslag ervan of het beheer van de vraag mogen deelnemen. 

Meer informatie kan je terugvinden op de website van FOD Economie Capaciteitsremuneratiemechanisme(CRM).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.