Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 17 mei 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
ondersteuning ingevolge coronacrisis
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak. Via de overbruggingslening kunnen Vlaamse kmo's investeringen financieren die ze moeten doen voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) of andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten, herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000.

Deze maatregel kan je aanvragen tot 15 juni 2022 of tot de budgettaire middelen uitgeput zijn. 

Meer informatie is beschikbaar op de website van VLAIO Overbruggingslening.

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 werd er voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen hebben geleden. 

Ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een omzetdaling van minstens 40% en een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 hadden én een boekhoudkundig verlies in het kalenderjaar 2021 hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen kunnen steun aanvragen van 16 mei tot en met 13 juni 2022, om 20u.

Hier vind je meer informatie over het Globalisatiemechanisme 2021.

Gratis opleidingen bij VDAB

Veel zelfstandigen hebben door de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor velen van hen op zoek gaan naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job. Het volgen van verschillende opleidingen kan hen helpen om die stap te zetten en om gemotiveerd en geïnformeerd te blijven. Daarom worden de opleidingen bij VDAB gratis ter beschikking gesteld:

 • Maak je gebruik van het crisis-overbruggingsrecht of heb je een faillissementsprocedure lopen? Dan kan je gratis een VDAB-opleiding volgen in een opleidingscentrum. VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug.
 • Maak je gebruik van het klassiek overbruggingsrecht of kan je bewijzen dat je geen inkomen meer hebt uit je zelfstandige activiteit? Dan betaalt de VDAB je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug, je verplaatsingskosten en de kosten voor kinderopvang. 

Meer informatie op de website van VDAB Hoe helpen we je tijdens de coronacrisis? > Welke opleidingen kan ik zelf volgen als ondernemer.

Sectorale steun

Ook voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt. 

Culturele en creatieve sectoren

Garantiefonds audiovisuele sector

Om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen werd een garantiefonds opgericht. Het Garantiefonds dient voor het dekken van bepaalde risico’s specifiek verbonden aan COVID-19 tijdens de opnameperiode van een audiovisuele productie. 

Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds

Flanders Screen

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven.

Meer informatie in het nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Relanceplan Mediasector

Met dit plan wil de Vlaamse Regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er worden middelen voorzien voor 6 projectlijnen:

 • het opzetten van een 'Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem
 • het opzetten van een 'Media hub' waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld die een laagdrempelige instap bieden voor start-ups, scholen en bedrijven
 • het aanpakken van 'Desinformatie' via een projectoproep (deadline 2 mei 2022): 
 • het versneld 'Digitaal transformeren van de regionale omroepen'
 • projectoproepen rond 'Digitale transformatie'
 • een ondersteunend innovatieprogramma voor de mediasector, dat focust op toepassingsgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor de ontwikkelingsprojecten. De ondersteuning van deze projectlijn zal gebeuren via VLAIO.

Meer informatie  in het nieuwsbericht 35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.

Sociale Economie

Er wordt door de Vlaamse Regering € 2 miljoen extra opleidingssteun voor de relance van maatwerkbedrijven naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Deze extra opleidingssteun is een aanvulling op de reguliere middelen voor de sectorale vormingsfondsen. Deze steun maakt deel uit van het ‘Alle hens aan dek’-plan dat de Vlaamse economie een stevige duw in de rug moet geven. Tijdens de voorbije lockdownperiodes werden heel wat vormingstrajecten abrupt stopgezet. Een inhaalbeweging is nu meer dan nodig. Zie nieuwsbericht Opleidingssteun aan maatwerkbedrijven.

Sportsector

Voor de sportclubs getroffen door corona is er een sport noodlening. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • doelgroep: voor sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie, erkende sportfederaties en sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de club of federatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren. 
 • van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar. De rente bedraagt 1% per jaar. 

Deze lening aanvragen kan vanaf 29 maart 2021 tot 31 december 2022. Meer informatie over de compensatiemaatregelen voor deze sector kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen: Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties.

Toerisme: relancemaatregelen 

Toerisme Vlaanderen zal in het kader van het relancebeleid 5 thematische relance-oproepen lanceren. Op 15 maart maart 2022 werden volgende oproepen gelanceerd:

 • Relance-oproep voor Recreatief en Sportief fietsen met focus op belevingselementen en multifunctionele servicepunten langs de icoonfietsroutes en de ‘Cycling in Flanders’ routes (deadline 15 mei 2022).    
 • Relance-oproep voor Bierbeleving zal inzetten op kwalitatieve bezoekersbelevingen bij brouwerijen (deadline 15 mei 2022).

Op 25 april 2022 volgden er nog 3 oproepen:

 • Relance-oproep voor Natuur met de focus op belevingsvolle pleisterplaatsen en multifunctionele servicepunten voor wandelen, het inrichten van onthaalpunten bij de boer en het ontwikkelen van recreatieve vaarroutes (deadline 25 juni 2022).
 • Relance-oproep voor Vlaamse Meesters zal enerzijds inzetten op nieuwe bezoekersbelevingen en anderzijds op tentoonstellingen en evenementen (deadline 25 juni 2022).
 • Relance-oproep voor Culinaire belevingen (€ 3 miljoen) zal inzetten op belevingsprojecten die focussen op volgende typische Vlaamse producten: witloof, witte asperge, grijze Noordzeegarnaal, praline/chocolade, Brusselse wafel, Belgische frieten, speculaas, appel, peer, cuberdon (deadline 25 juni 2022).

Meer informatie op de websitepagina toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-en-subsidies/subsidies/relanceoproepen.

Welvaartsfonds

Dit investeringsfonds wil de Vlaamse bedrijven door de crisis loodsen en tegelijk helpen om meer aandacht te geven aan een duurzame bedrijfsvoering. Dit zal ze doen door ecologische en sociale kenmerken alsook goed bestuur te promoten en niet te investeren in bedrijven die hier geen aandacht aan wensen te geven. Het fonds heeft een investeringsperiode van 4 jaar en een looptijd van 10 jaar.

Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen van minimum € 1,25 miljoen tot maximum € 50 miljoen aan bedrijven, start-ups uitgezonderd. De looptijd van deze financiering is afgestemd op de aanvraag, maar beperkt tot de looptijd van het fonds.

Meer informatie op www.welvaartsfonds.eu en in de Subsidiedatabank.

Afgelopen

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

De subsidie Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wil werkgevers stimuleren om mensen van 25 tot 56 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies leden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, werd de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Deze versoepeling was geldig tot eind december 2020.

Arbeidskaart voor economische migranten 

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. Deze tijdelijke verlenging van de toelating tot arbeid kan hernieuwd worden zolang men omwille van overmacht België niet kan verlaten. Vermits er geen reisbeperking meer is, is deze maatregel afgelopen.

Betalingsuitstel leningen PMV/z 

In het kader van de coronacrisis verleende PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ hebben gekregen. De opschorting was geldig voor zes maanden. Deze maatregel is afgelopen sinds eind september.

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorzag PMV een Coronalening-achtergestelde-leningen-op-drie-jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). Deze lening kon aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 oktober 2021. 

COVID-19 waarborg - Gigarant

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorzag Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 oktober 2021. De waarborgcapaciteit van Gigarant werd hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard. 

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen konden een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschoot, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtschold. Ook de evenementensector kon hier gebruik van maken. Je kon deze lening aanvragen tot 1 juli 2021. Zie website Handelshuurlening.

Heropstarlening voor ondernemingen 

Via de heropstartlening konden o.m. kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening was een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Deze maatregel kan je niet meer aanvragen omdat het beschikbare budget van de heropstartlening is uitgeput. Meer over de Heropstartlening.

Start- en stagebonus 

Om ondernemingen te stimuleren om werkplekken tijdens deze moeilijke periode ter beschikking te stellen aan jongeren, werd er een aanvullende stagebonus toeegekend van € 1000 bovenop de bestaande stagebonus. Bovendien kon deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar. Elke onderneming die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbood voor minstens 3 maanden kon van deze extra-steun genieten.

Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten via VLAM

De Vlaamse overheid zal de komende 2 jaar bedrijven met innovatieve ideeën bijstaan voor de promotie van hun land- en tuinbouwproducten in het buitenland. De steun komt er als gevolg van de Brexit en in het kader van het relancebeleid Vlaamse Veerkracht na de coronacrisis. Meer informatie in het persbericht Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten en het persbericht 29 innovatieve exportprojecten ontvangen steun via VLAM-exportincubator.

Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

De Vlaamse Regering besliste om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen in 2020. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. In 2021 werden er ook oproepen voorzien. 
Alle andere ondersteuning die FIT biedt tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Strategische Transformatiesteun COVID-19

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeerden in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, konden een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Aanvragen moesten ingediend worden voor 1 november 2021. Meer informatie op de website van VLAIO Strategische transformatiesteun covid-19 (tijdelijke-uitbreiding) en in de Subsidiedatabank

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis 

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd tijdelijk uitgebreid met de Waarborg coronacrisis. Deze uitbreiding liep tot eind 2020. Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen in de Subsidiedatabank.

VLAIO coronapremies 

VLAIO heeft tijdens de coronacrisis steun toegekend aan de getroffen ondernemers. Volgende steunmogelijkheden zijn afgelopen: de corona hinderpremie, corona compensatiepremie en de corona ondersteuningspremie.

Ook het Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode augustus-september 2020), Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode 1/10 t.e.m. 15/11/2020), Vlaams Beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020), Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 5 (steunperiode 1/2 t.e.m. 28/2/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 6 (steunperiode 1/3 t.e.m. 31/3/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 7 (steunperiode 1/4 t.e.m. 30/4/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 8 (steunperiode 1/5 t.e.m. 31/5/2021), Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (steunperiode 1/6 t.e.m. 30/6/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 10 (steunperiode 1/7 t.e.m. 30/9/2021), Vlaams beschermingsmechanisme 11 (steunperiode 20/11 t.e.m. 31/12/2021) en Vlaams Beschermingsmechanisme 12 (steunperiode 1 januari tot en met 31 maart 2022) kunnen niet meer worden aangevraagd.

Ook de oproepen van het Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events, het Globalisatiemechanisme  en de Corona-omboekingspremie zijn afgelopen. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.