Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 25 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
ondersteuning ingevolge coronacrisis
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van deze tijdelijke maatregelen. 

Winwinlening en vriendenaandeel

Winwinlening wordt versterkt

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening versoepeld.

Deze uitbreiding kan nog niet worden toegepast. We houden je op de hoogte. Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank - Winwinlening wordt uitgebreid.

Vriendenaandeel (Winwinaandeel)

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Zoals bij de winwinlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen.
 • Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan zo tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen.
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
 • Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.
 • De onderneming mag:
  • in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren;
  • dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.

Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. Meer informatie op www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Meer informatie

Je kan de ontwerpdecreten reeds raadplegen op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering: Ministerraad van 7 augustus (COVID-19: Winwinlening) en Ministerraad van 17 juli ( COVID-19: Vriendenaandeel Winwinlening).

Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. 
Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z) en de verhuurder, mits kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur, zekerheid verkrijgt over de betaling van de volgende 2 maanden huur, aangezien de uitbetaling door PMV/z rechtstreeks aan de verhuurder gebeurt.

De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar. PMV/z betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder. 

Je kan deze lening aanvragen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd om deze maatregel uit te breiden naar ondernemingen in de eventsector. We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding operationeel is.  

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-leningen-op-drie-jaar.

Leningen PMV/z

In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor zes maanden. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden.

Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Overheidswaarborgen uitgebreid

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen die problemen hebben door de coronacrisis ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bepaalde bancaire schulden en leasingscontracten kan er een beroep worden gedaan op deze waarborg.  

Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding. Ook in de Subsidiedatabank is deze maatregel apart opgenomen.

 COVID-19 waarborg (Gigarant)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Deze maatregel is operationeel. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank (rubriek COVID-19 van Gigarant). 

Corona premies VLAIO

Corona ondersteuningspremie

Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode, kunnen een premie van € 2.000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000. Deze premie kan worden aangevraagd vanaf 15 juli tot en met 31 augustus 2020. 

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-ondersteuningspremie en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/subsidiedatabank/corona-ondersteuningspremie.

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 kunnen vanaf oktober 2020 een premie aanvragen. 

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep

Wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door de overheid ingevolge de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het coronavirus kan een voorschot van maximaal € 2000 aanvragen vanaf 18 augustus tot 30 september. 

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/vlaams-beschermingsmechanisme en in de Subsidiedatabank.

Corona hinderpremie en compensatiepremie

De corona hinderpremie en de corona compensatiepremie kunnen niet meer worden aangevraagd.  

Advies en opleidingssteun uitgebreid

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Ondernemingen getroffen door de coronacrisis kunnen hierop ook een beroep doen. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij.

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op deze subsidie. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode.

Meer hierover kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/werkbaarheidscheques.

Aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2020. 
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

Termijnen VLAIO-subsidies versoepeld

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies:

Vlaamse belastingmaatregelen versoepeld

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. 

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart tot 30 september verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden. De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel als referentiedatum 31 juli als datum einde verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30 september.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen van 25 tot 56 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Welvaartsfonds

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten.Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van 500 miljoen euro op te zetten.

Belangrijkste kenmerken:

 • Het fonds zal zich focussen op kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders.
 • Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten:
  • Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar de eerste drie jaar met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige.
  • Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen.
 • Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers.
 • Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
  • start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis:
   • door een tijdelijke negatieve impact op de business;
   • omdat kapitaalmarkten gesloten zijn;
  • start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen;
  • waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers;
  • bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden
  • vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
  • alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).
 • PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die willen uittreden.

Dit fonds is nog niet operationeel. Meer informatie op www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus. We houden je op de hoogte.

Steun voor internationalisering

Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. 

Dit pakket omvat onder meer volgende steun:

 • Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020.
 • Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd.
 • Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

Meer informatie over dit corona-steunpakket kan je hier terugvindenDeze maatregelen worden verwacht tegen half september. We houden je op de hoogte.

Alle andere ondersteuning die FIT biedt tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Export-incubator VLAM

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) lanceert de Export-incubator. Hiermee wil men Vlaamse innovatieve promotieprojecten op buitenlandse markten (subsidie van minimum € 10 000 en maximum € 20.000 per project) ondersteunen in de agrovoeding, visserij en sierteelt. Deze Export-incubator past binnen de exportrelancemaatregelen van VLAM en krijgt financiering van de Vlaamse overheid in het kader van COVID-19. Ondernemingen en federaties van de VLAM-sectoren kunnen nog tot 15 september 2020 een project indienen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 april 2021.

Meer informatie over deze Export-incubator VLAM.

Sectorale Steun

Ook voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt:

Strategische Transformatiesteun COVID-19

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. De minimum investeringsdrempel varieert in functie van de grootte van de onderneming en bedraagt minstens € 250.000. Het investeringsproject moet binnen 6 maanden na de datum voltooid zijn waarop de steun is toegekend.

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding en in de Subsidiedatabank