Scheepvaart steunmaatregelen

Laatst gewijzigd op 29 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
stimulering van de binnenvaart, visserij en zeevaart
Subsidies/Fiscaal voordeel
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen actief in de scheepvaart (binnenvaart, visserij en zeevaart) kunnen voor bepaalde (duurzame) investeringen een beroep doen op steun van de Vlaamse, Federale of Europese overheid. 

Wil je als onderneming overstappen op de binnenvaart voor de aanvoer van- of afvoer van grondstoffen dan bestaan er eveneens steunmogelijkheden via de Vlaamse Waterweg nv en de investeringsaftrek.

Via de financieringsinstrumenten FIVA en EFMZVA verleent de Vlaamse en Europese overheid subsidies aan o.m. reders ter bevordering van een duurzame visserij.

Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen kunnen voor investeringen in zeeschepen een investeringsaftrek toepassen.

Binnenvaart

Publiek-Private Samenwerking kaaimuren

Bedrijven of organisaties die gebruik maken van de binnenvaart voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen over de waterweg en nood hebben aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie kunnen bij De Vlaamse Waterweg terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. Dat kan via een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

Alle voorwaarden kan je raadplegen op de pagina Publiek-Private Samenwerking kaaimuren.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij men een onderneming, onderworpen aan de vennootschapsbelasting een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.

Meestal kan men naast het basispercentage (de gewone investeringsaftrek) ook genieten van bepaalde verhoogde investeringsaftrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal energiebesparende investeringen, opgenomen in een bepaalde categorie. Ook investeringen via vervoer via de waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op de waterweg.

In 2024 (aanslagjaar 2025) gaat het om een verhoogde aftrek van 15,5%. 

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek en de bijlage investeringsaftrek.

Visserij

Om de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en verduurzamen, beschikt de Vlaamse overheid over 2 financieringsbronnen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA) verstrekt start- en investeringssteun aan reders, viskwekers en hun coöperaties. Het geeft steunmogelijkheden voor investeringen in de visverwerkende industrie en voor collectieve acties. Het gaat om verrichtingen die de productiviteit verhogen; de rendabiliteit verzekeren en de kosten verlagen. 

Eén van de prioriteiten van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) is de bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen. Zo kan je voor motorvernieuwing en eco-investeringen aan boord ter innovatie en verduurzaming van de visserijactiviteiten en vistechnieken steun bekomen. Ook jonge reders kunnen via dit instrument opstartsteun bekomen.

Meer informatie vind je terug in de Subsidiedatabank via Visserij- en aquacultuursector steunmogelijkheden (FIVA en EFMZVA).

Zeevaart

Oproep Walstroom (deadline 22 december 2023)

Door walstroom (een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal) te gebruiken hoeven aangemeerde schepen hun motoren niet meer te gebruiken, waardoor gebruik van fossiele brandstoffen evenals lokale lucht- en watervervuiling daalt.

De havenautoriteiten en bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest die willen investeren in deze infrastructuur kunnen via de tijdelijke Oproep Walstroom 50% van de in aanmerking komende kosten laten subsidiëren door VLAIO. 

De financiële middelen worden voorzien via REPowerEU, een initiatief van de Europese Commissie.

Enkel de uitgaven voor de aanleg, installatie, verbetering of uitbreiding van een walstroominstallatie die hoofdzakelijk wordt gebruikt door zeeschepen in een zeehaven in Vlaanderen, zijn subsidiabel. 

Uitgaven die kunnen worden gesubsidieerd zijn o.m.:

  • de laadinfrastructuur en de bijbehorende technische uitrusting, waaronder vaste, mobiele of drijvende installaties
  • de installatie van of verbeteringen aan elektrische of andere componenten, waaronder elektrische kabels en energietransformatoren, die nodig zijn om de oplaad- of tankinfrastructuur aan te sluiten op het net, inclusief de uitgaven voor netverzwaring, of op een lokale productie- of opslaginstallatie voor elektriciteit of waterstof
  • de civieltechnische werken
  • de aanpassingen van gronden of wegen
  • de installatie-uitgaven en de uitgaven voor vergunningen die daarmee verband houden

De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximaal steunbedrag per project van € 4 miljoen. De in aanmerking komende kosten bedragen minimaal € 1 miljoen. 

Deze subsidieoproep stond open van 8 oktober 2023 (vroegste startdatum projecten op 1 november 2023) tot en met 22 december 2023 (12.00 uur ’s middags). Je kon een digitale voorbespreking aanvragen door een mail te sturen met als titel “Voorbespreking REPowerEU-Walstroom” naar ecologiepremie@vlaio.be. Vervolgens kan je de steun online aanvragen via de website van VLAIO.

Meer informatie kan je raadplegen op de VLAIO website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/oproep-walstroom.

Investeringsaftrek

Kmo's en grote ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen momenteel voor investeringen in zeeschepen een verhoogde investeringsaftrek bekomen van 30% . Deze vennootschappen mogen uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek .

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.