Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken

Laatst gewijzigd op 12 aug 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
interestlasten op banklening verschuldigd tijdens openbare werken opgestart vóór 1 juli 2017
Rentetoelage
van 80 tot 100% van de totale rentelasten

Wat houdt de maatregel in

Kmo's die een beroepslening of overbruggingskrediet aangingen omwille van verminderde inkomsten ten gevolge van hinder openbare werken konden een rentetoelage bekomen voor werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken. Dit voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli 2017. Omdat het grootste deel van de openbare werken die een aanvang namen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond zijn, werd de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag via de rentetoelage ingeperkt tot 31 juli 2022.

Wie komt in aanmerking

De meeste zelfstandigen en kmo’s, zowel bestaande als nieuwe zaken, komen in aanmerking voor de rentetoelage.

Deze maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen 

Vzw’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm voor deze maatregel.

De zelfstandige of kmo moet minstens één exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest, die getroffen wordt door openbare werken. Deze exploitatiezetel moet ruimtes bezitten die in normale omstandigheden toegankelijk zijn voor de klanten en de leveranciers. Niet enkel de locaties waar producten worden verkocht of tentoongesteld, of waar diensten worden aangeboden, komen in aanmerking als getroffen exploitatiezetel maar ook zuivere productie-eenheden.

Enkel ondernemingen die behoren tot toegelaten sectoren, kunnen een rentetoelage aanvragen.

Bovendien moet er aan volgende basisvoorwaarden voldaan zijn:

  • Het krediet moet bij een erkende kredietinstelling afgesloten zijn;
  • Indien het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, moet het krediet dienen voor de financiering van het bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn (bijvoorbeeld omzettingvan dure kaskredieten). Indien het krediet met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar en met een vast aflossingsschema, werd afgesloten voor de start van de openbare werken, moet het krediet dienen voor de financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming.
  • Het krediet moet verleend zijn op basis van een financieringsovereenkomst met een vaste looptijd.
  • De subsidiabele hoofdsom per krediet mag niet meer dan € 500.000 bedragen.

Omvang steun

Indien de openbare werken minder dan een jaar duren bedraagt voor een nieuw overbruggingskrediet de tussenkomst 80% van de jaarlijkse rentevoet. Indien de openbare werken minstens een jaar duren bedraagt de tussenkomst 100% van de jaarlijkse rentevoet.

Voor een bestaande beroepslening bedraagt de tussenkomst 80% of 100% van de intrest die u betaalt gedurende de periode van de openbare werken.

Het percentage hangt opnieuw af van de duurtijd van de werkzaamheden.

In ieder geval bedraagt het maximaal jaarlijks steunpercentage 8% van het ontleende kredietbedrag.

De rentetoelage voor een nieuw overbruggingskrediet (geen kaskrediet) kan voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.

De totale rentetoelage die kan worden toegekend, bedraagt maximaal € 50.000. Ook nieuwe kaskredieten of verhogingen van bestaande kaskredieten op een bepaalde termijn komen in aanmerking voor de rentetoelage: in dat geval bedraagt de tussenkomst maximaal 6% gedurende hoogstens één jaar op de helft van de toegestane kredietlijn.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

De onderneming moet de rentetoelage aanvragen uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken met het online aanvraagformulier rentetoelage voor hinder bij openbare werken.

De registratiedatum van de steunaanvraag is de datum waarop de onderneming de online steunaanvraag bevestigt.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen verstuurt elektronisch een ontvangstmelding naar de onderneming.

De aanvraag van de rentetoelage is pas ontvankelijk als de onderneming de online steunaanvraag heeft bevestigd en alle vereiste documenten en stavingsstukken heeft opgeladen en meegestuurd. Een overzicht van deze documenten vindt u terug op de website. (vlaio.be/nl/subsidies-financiering/rentetoelage-voor-hinder-bij-openbare-werken/hoe-vraag-je-de-rentetoelage)

De beslissing wordt per post aan de onderneming meegedeeld.

De vraag tot verhoging van de rentetoelage bij een extreme of langere duur van de openbare werken moet niet via het online aanvraagformulier gebeuren. Dergelijke vragen kunnen nog altijd per mail.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de rentetoelage voor een nieuw overbruggingskrediet gebeurt in jaarlijkse schijven.

De rentetoelage voor een bestaande beroepslening wordt in één keer aan de onderneming uitbetaald.

De onderneming moet de uitbetaling van de rentetoelage, of van een jaarlijkse schijf van de rentetoelage, aanvragen uiterlijk één jaar na het ontstaan van de schuldvordering met het standaarddocument dat je kan vinden op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/rentetoelage-voor-hinder-bij-openbare-werken/wanneer-wordt-de-rentetoelage

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.