Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

Laatst gewijzigd op 28 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen & kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers
Voor wat
werkkapitaal om creatief uw klanten op te vangen bij wegenwerken voor de deur
Subsidie
hinderpremie van € 2000/ sluitingspremie van € 80 per sluitingsdag (na sluiting van minstens 21 dagen)

Op zoek naar andere ondersteuning bij wegenwerken? Raadpleeg dan ook de rubriek Hinder openbare werken op onze website. 

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen en kleine ondernemingen (geen vzw's) met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van € 2000. Wie in aanmerking komt, krijgt een brief van VLAIO. 
De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. De nieuwe hinderpremie vervangt de maatregel Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken en Inkomenscompensatievergoeding van zelfstandigen voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

Wie genoodzaakt is om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten van de sluitingspremie van € 80 per sluitingsdag.

Wie komt in aanmerking

Zowel de hinderpremie als de sluitingspremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De getroffen vestiging moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

De aanvaardbare activiteiten zijn de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die redelijkerwijze moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. De lijst met de aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van deze premie (enkel groep 1) kan je raadplegen op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden.

Vzw's komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

Uitzondering

Voor de sluitingspremie komt ook een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen in aanmerking die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn. De lijst met de aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van deze premie (enkel groep 2) kan je raadplegen op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden.

Er wordt alleen gekeken naar de NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de rsz of door de btw-administratie.

Wat komt in aanmerking

Beide premies kunnen enkel bekomen worden als er "ernstige hinder" is. Dit betekent dat cumulatief aan deze voorwaarden moet voldaan zijn:

  • Het moet gaan om één of meerdere grondwerk(en) waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m2 wordt opengebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd;
  • De rijbaan of één of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • De grondwerk(en) moet(en) de status ‘concreet gepland’ bereikt hebben (signalisatievergunning is aangevraagd voor het in het GIPOD ingegeven grondwerk);
  • De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de werkengrondwerkzone van de geregistreerde grondwerken in het GIPOD (de databank van wegenwerken).

Uitzondering

De sluitingspremie kan ook worden aangevraagd als de vestiging buiten de hinderzone ligt. Er moet dan wel zelf kunnen aangetoond worden dat de sluiting het gevolg is van de werken. Dat kan gebeuren aan de hand van bewijsmateriaal in de vorm van foto’s van de huidige situatie, ontvangen mededelingen of berichten, verslechterde exploitatiecijfers, … Deze gegevens moeten tijdens de elektronische aanvraag als bestand kunnen worden opgeladen!

Omvang steun

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt altijd € 2000. De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

Sluitingspremie

De sluitingspremie bedraagt € 80 per sluitingsdag. Hiervoor moet de zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming gedurende de volledige looptijd van de werken worden toegekend.

Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als de zaak langer gesloten blijft, kunnen er dus meerdere sluitingspremies worden aangevraagd.

De-minimis

De hinder- en sluitingspremie vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 300.000 bedragen. Zie ook veelgestelde vragen de-minimis.

Aanvraagprocedure

Hinderpremie
  • De getroffen handelaars worden vóór de start van de werken verwittigd door VLAIO als ze in aanmerking komen voor deze maatregel. Het agentschap kan namelijk de gegevens van de geplande werken raadplegen in de GIPOD databank. Worden deze hinderzones erkend als "ernstige hinderzones" dan krijg je als getroffen handelaar binnen deze hinderzone een kennisgevingsbrief als "aan alle andere voorwaarden wordt voldaan". Je vraagt dan binnen 60 dagen na de datum van de brief zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. VLAIO stort het bedrag vervolgens zo snel mogelijk op jouw rekening. Ondernemingen die reeds zijn aangesloten op het systeem van de eBox, ontvangen de brief via de digitale weg.
  • Bij hinder voor de deur en geen verwittiging via brief. Raadpleeg dan de te volgen procedure op de website: vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden/wat-als-je-geen-brief-ontvangen-hebt zie rubriek. Bij een rechtzetting binnen de periode van wegenwerken zal je alsnog een kennisgevingsbrief ontvangen en volg je de gewone procedure.  
Sluitingspremie
  • Wie een hinderpremie heeft ontvangen, kan eventueel ook een sluitingspremie aanvragen via dezelfde webapplicatie.
  • Wie niet geselecteerd werd voor een hinderpremie (ook niet na controle van alle gegevens, zie hoger), kan toch een sluitingspremie aanvragen als voldaan wordt aan één van de uitzonderingen (zie uitzonderingen vermeld onder de rubrieken "Wie komt in aanmerking" en "Wat komt in aanmerking"). Deze premie wordt ook online aangevraagd (zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/aanvraagprocedure/je-ondervindt-ernstige-hinder-door-werken). Het nodige bewijsmateriaal moet tijdens de elektronische aanvraag worden opgeladen.

De sluitingspremie aanvragen kan op zijn vroegst op de startdatum van de wegenwerken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Vrijstelling van belasting

Zowel de hinderpremie als de sluitingspremie die zijn verkregen vanaf 1 januari 2018 door een zelfstandige of een vennootschap zijn vrijgesteld van belasting. Voor meer informatie zie veelgestelde vragen: welke-subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.